Завещание Перо Адвокат Йорданов

Какво е завещание и каква е неговата роля в обществените отношения?

Завещание е личен, едностранен, отменим, безвъзмезден и морален акт, с който едно лице в установената от закона форма се разпорежда с имуществото си. Завещателното разпореждане може да обхваща цялото имущество или част от него в полза на едно или няколко лица.

Самото завещание проявява своето действие едва след момента на смъртта на завещателя, което позволява на последния да го отмени.

Завещанието е формален акт, поради което законът изисква спазването на определена писмена форма като предпоставка за действителността на акта. Самата писмена форма е способ и за доказване на завещателното разпореждане.

От завещанието трябва ясно да личи волята на завещателя да се разпореди с имуществото си преди смъртта му. Това че наследодателят прави такова волеизявление не прегражда възможността му да извърши разпореждане с имуществото си в полза друго лице. Недопустимо е обаче извършване на завещателни разпореждания с лични права и задължения.

Самото завещание е сходно с дарението но и се различава доста от него. Докато дарението е договор, завещанието представлява едностранна правна сделка. Действието на дарението настъпва веднага, а на завещанието след смъртта на завещателя.

Завещателят може да извърши няколко разпореждания с един акт, които могат да бъдат напълно независими едно от друго. Това не опорочава самото завещание дори някое от направените разпореждания да се явява недействително.

Със завещание може да се внесе промяна в реда на наследяването по закон като  това става за сметка на наследствените дялове. Като едностранна сделка завещателните разпореждания подлежат на регулиране от закона.

Има ли предвидени в закона правила за да бъде едно завещание валидно?

В закона са предвидени определени правила за валидност на завещателните разпореждания, които не позволяват на завещателя да уврежда останалите наследници.

Така например две или повече лица не могат да завещават с един и същи акт нито в полза един на друг, нито в полза на трети лица. Няма пречка обаче това да бъде извършено с отделни актове с отделни завещателни разпореждания.

Изискване на закона е завещанието да бъде написано лично от завещателя, а не се състави от пълномощник, попечител или друго лице.

Завещание Будист Адвокат Йорданов

Формата на едно завещание представлява елемент от фактическия състав за неговата действителност и липсата на такава го прави нищожно.

Действащото гражданско право предвижда съществуването на  два вида завещания – нотариално и саморъчно.

Нотариалното завещание, което се извършва пред нотариус

До каква степен завещателят може да се разпорежда със своето имущество и предвижда ли закона ограничения в тази насока?

Законът дава право на всеки субект да се разпорежда с имущество си или с имуществени права които притежава. Когато някой реши да завещае определена вещ или имот на трето лице се той прави завет.

Когато обаче наследодателят реши да завещае цялото си имущество на трето лице той извършва универсално завещание.

Законът дава възможност на наследодателя да постави завещателните разпореждания под условие, срок или тежест, които изискват от третото лице определено поведение. За да може едно завещание обременено с тежести да е валидно същите трябва да са законни, нравствени и възможни за изпълнение.

Със завещанието наследодателят неможе да забрани на заветника да не продава имота или пък да не встъпва в брак..

Действащото гражданско право предвижда определени ограничения за завещателя когато той реши да извърши завещателни разпореждания с имуществото си. Такова ограничение представлява забрана да се накърнява запазената част на наследниците му по закон.

Какво е запазена част и как се определя?

Запазената част представлява определена част от цялото имущество на наследодателя с която той неможе да се разпорежда. В случая се касае за разпореждания чрез завещание или дарение.

Запазената част гарантира на наследниците по закон низходящи, родители или съпруг, че тази част от имуществото на наследодателя е за тях. Имуществото извън запазената част се нарича разполагаема част с която наследодателят може да се разпорежда свободно.

Изчисляването на запазената част се извършва в зависимост от броя на наследниците. Когато съпругът на наследодателя е починал преди наследодателя запазената част е както следва:

  • При едно дете или низходящи от него -1/2 от имуществото
  • Ако деца са две или повече -2/3от имуществото
  • Запазената част на родители е 1/3.

Когато е налице преживял съпруг запазената част за него е 1/2, когато наследява сам и 1/3 когато наследодателят е оставил и родители.

Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг,запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

Завещание Калкулатор Адвокат Йорданов

Как се определя размера на разполагаемата част?

При определяне размера на разполагаемата и запазената част се вземе под внимание цялото имущество на наследодателя към момента на смъртта. Към това имущество влиза и обикновената покъщнина като се образува една маса от всички вземания, движими вещи и имоти, на наследодателя.

Извън тази маса остава онова имуществото, което той е притежавал под отлагателно условие, което не се е сбъднало.

Разполагаемата част се изчислява само върху чистия актив на наследствената маса, като се извадят дълговете на наследодателя и други увеличения. Към тази маса се прибавят и направените дарения, които се оценяват според стойността им към момента на откриване на наследството.

Какво се случва когато завещателят се разпореди със запазената част чрез дарение или завещание?

Когато завещателят приживе се разпореди със запазената част във вреда на наследниците си тя подлежи на възстановяване.

Възстановяване на запазената част може да се иска в рамките на общата 5-годишна погасителна давност. Началните моменти на давностните срокове са различни за дарението и завещанието.

За дарението давностния срок започва да тече от момента на откриване на наследството. При завещанията началния момент на този срок е от момента на упражняване на правата по тях.

 Съдебната практика приема, че възстановяване може да се иска чрез възражение и след изтичане на давността, защото за възражението не тече давност.

Намаляването на разпореждането на наследодателя с имущество чрез завещание или дарени става по определен ред. За да се възстанови запазената част първо се намаляват направените от наследодателя завещания в полза на трети лица.

Намаляването е с дробни части, като се върви от последното към предшестващите, когато те са повече от едно. В случай че по този начин не може да се възстанови запазената част се пристъпва и към намаляване на даренията като процедурата е по същия ред.

Когато имате проблеми от подобен характер не се опитвайте да ги решавате сами! Потърсете квалифицирана адвокатска помощ!!

Каква е разликата между нотариално и саморъчно завещание?

Разликата е в процедурата на съставяне и последващо съхранение на изготвеното вече нотариално или собственоръчно завещание.

При нотариалните завещания процедурата по съставянето се извършва от нотариус  в присъствието на двама свидетели.

Нотариусът записва волята на завещанието под негова диктовка като вписва в завещанието мястото и датата на съставянето му. След това то се подписва от присъстващите свидетели, завещателя и нотариуса и остава за пазене при нотариуса.

Завещание Тефтер Адвокат Йорданов

При саморъчното завещание процедурата се развива по различен начин, защото завещателят написва ръкописно завещанието, подписвако като отбелязва дата на написването му. За разлика от нотариалното завещание, саморъчното може да се пази както от завещателя, така и от друго лице. Не е пречка то да се остави при нотариус, който обявява завещанието при поискване от наследник след смъртта на завещателя.

Завещанието не обввързва завещателя и не препятства възможността му да извършва разпоредителни действия с вещи и права. Поради това той може да отмени или промени завещанието си по всяко време докато е жив като за валидно се счита последното завещание.

Едно завещание може да бъде нищожно в няколко хипотези:

  • когато не е спазена формата,
  • направено е на лице, което няма право да получава наследство по завещание
  • мотивът  на завещателя противоречи на закона.

Такова завещание не поражда правни действия.

Едно завещание може да бъде и унищожаемо в случай когато е направено под натиск или когато е направено от недееспособно лице. За разлика от нищожното завещание то поражда правни действия и може да бъде унищожено само по съдебен ред.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu