Застрахователно Събитие Пожар Адвокат Йорданов

Какво представлява едно застрахователно събитие и какви са задължения на застрахования?

Застрахователно събитие е този момент, когато в следствие на някакво действие даден вредоносен резултат е настъпил за застрахования. От този момент за него възниква правото да получи обезщетение по застрахователния договор.

След като застрахователят бъде уведомен за настъпване на застрахователно събитие то за него възниква задължение да плати застрахователно обезщетение. Размерът на това обезщетение трябва да обхваща действително претърпените вреди към деня на настъпване на събитието.

По принцип размерът на застрахователното обезщетение не може да бъде определен в момента на сключването на договор за застраховка. Поради тази причина се определя максималния размер на такова обезщетение, а конкретния такъв се определи при настъпването на застрахователното събитие.

Самото застрахователно събитие не поражда само правото на застрахования да получи обезщетение. То поражда  и задължение за застрахования, да спазва определено поведение. Тава означава при настъпване на застрахователно събитие той да предприеме всички необходими мерки за ограничаване размера на вредите.

Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя и да му осигури достъп до застрахованото имущество.

На следващо място застрахования има задължение да запази увреденото имущество след настъпване на застрахователното събитие в непроменен вид. Това е необходимо действие, за да се даде възможност на застрахователя да извърши огледи оценка на щетите.

Освен това той трябва да съобщи на застрахователя всички сведения и обстоятелства, свързани със застрахователното събитие и да пази доказателствата.

В какви случаи за застрахователя настъпва задължение да плати?

Това задължение възниква когато са налице две предпоставки:

 • Налице е валиден договор за застраховка
 • Настъпило е застрахователно събитие

От самия застрахователен договор произтичат множество права и задължения за страните. Това са задължения, съществуващи преди сключването на застрахователния договор и след неговото сключване.

В първата хипотеза застрахователят е длъжен да предостави информация за видовете застраховки и обстоятелствата от значение за риска.

Застрахователно Събитие Изплащане Адвокат Йорданов

Става въпрос за съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

За съществени обстоятелства се считат тези, за които застрахователят писмено е поставил въпроси на застрахования.

Във втората хипотеза се засягат задължения на страните след сключването на застрахователния договор, но преди настъпването на застрахователното събитие. Към това се счита задължение на застрахования за уведоми за настъпването на нови обстоятелства.

Това задължение се отнася за обстоятелства, за които при сключването на договора застрахователят писмено е поставил въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им. При неизпълнение на това задължение настъпват последиците, предвидени за съзнателното, съответно несъзнателното неточно обявяване при сключване на договора.

Друго обстоятелство за което застрахователят трябва да бъде уведомен, при промяната на име, фирма или адрес за кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор.

Важно задължение е заплащането на застрахователна премия, тъй като това е основание за възникване на задължението на застрахователя да покрива риска.

Какви са задълженията на страните след настъпване на застрахователно събитие?

Първото задължение за застрахования е  да съобщи на застрахователя за настъпилото събитие. Законът дава право на застрахователя след настъпване на застрахователно събитие да изиска от застрахования необходимата информация за същото.

Това е необходимо за установяване на фактите и обстоятелствата във връзка със застрахователното събитие или определянето на размера на обезщетението от страна на застрахователя.

При такова развити на отношенията се поражда задължение за заплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие. В тежест на застрахователя е да заплати застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователния договор.

Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава увреденото лице от правото му да иска обезщетението да бъде определено по съдебен ред.

Съществуват и хипотеза когато застрахователят може да откаже да плати застрахователното обезщетение само когато:

 • Когато застрахователното събитие е причинено умишлено от лице, имащо право да получи застрахователното обезщетение.
 • В случай на умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на обезщетение от друго лице.
 • При неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, довело до възникване на застрахователното събитие.
Застрахователно Събитие Апарат Адвокат Йорданов

Какви са последиците при неспазване на задължението за уведомяване на обстоятелства свързани с риска?

Когато застрахованият не е укрил съществено за риска обстоятелство, но и не е уведомил за такова, това не води до санкции. В смисъл не е налице основание за прекратяване или изменение на договора. На това основание застрахователят неможе да направи отказ за заплащане на обезщетение.

В случай че застрахования съзнателно е премълчал обстоятелство, което би възпрепятствало сключването договора, застрахователя има следните възможности:

 • В тридесетдневен срок от узнаване на обстоятелството може да упражни правото си да прекратяване на договора.
 • Може да задържи платената част от премията и има право да иска плащането й за периода до прекратяването на договора.

Когато застрахователното събитие настъпи и причина за това неточно обявеното или премълчаното обстоятелство, застрахователят може:

 • Да откаже плащане на обезщетение в пълен размер
 • Може да направи частично плащане на дължимото обезщетение.

В случай, че неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, застрахователят не може да откаже плащане. Той може да намали размера на обезщетението като се съобрази с определени изисквания. Длъжен е да съобрази размера на платената премия и на премията която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.

Когато застрахованият е сключил договора чрез пълномощник  укритото обстоятелство трябва да е било известно на пълномощника му. Това е достатъчна предпоставка за възникване на права за застрахователя.

Какви са последиците при настъпило застрахователно събитие когато са укрити обстоятелства водещи до промяна на договорните условия?

В случай, че премълчаните обстоятелства, водещи до сключване на договор при други условия  последиците за застрахования са:

 • В тридесет дневен срок от узнаване на обстоятелството застрахователят може да поиска изменението на договора.
 • При несъгласие от страна на застрахования договорът се прекратява и застрахователят задържа платената част от премията. Освен това има право да иска плащането й за останалия период до прекратяването на договора.
Застрахователно Събитие Жена Адвокат Йорданов

Когато застрахователното събитие настъпи когато причината е премълчаното обстоятелство, застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахователно обезщетение. Ако премълчаното обстоятелство е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, застрахователят не може да откаже плащане.

В този случай може да намали обезщетението съобразно размера на платената премия и тази която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.

Когато при сключването на застрахователния договор обстоятелство от значение на риска не е било известно на страните, то тогава всяка от страните може да поиска изменение на договора.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu