Застрахователно Право Паднало Дърво Адвокат Йорданов

Какво е застрахователно право и какви отношения регулира?

Застрахователно право е съвкупност от норми, с които се регулират отношенията, свързани със застрахователния фонд и отношенията между застраховател и застрахован.

Освен това застрахователното право регулира и отношенията между застраховател и презастраховател.

В основата на действащото застрахователно право стои застраховането на вещи, блага и лични права от увреждане. Застраховане представлява дейност, по набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения.

Тези обезщетения стават дължими при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон.

Дейността по застраховане се регулира от действащото застрахователно право и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори. Като дейност това е вид търговска дейност защото се осъществява от търговци, а самите сделки са обявени за търговски сделки.

Застрахователното право е част от Търговското право и се урежда в Търговския Закон и Закона да Застраховането.

Според сега действащото застрахователно право отношенията между застраховател и застрахован са между  равнопоставени субекти, за разлика от тези между застрахователя и държавата.

При задължителното застраховане отношенията между застраховател и застрахован имат притезателен характер, което не променя договорния характер на застраховането.

За да възникне застрахователно правоотношение е необходимо наличието на някакъв правопораждащ юридически факт, било то договор, деликт или  съдебно решение.

Как възниква едно застрахователно правоотношение според действащото застрахователно право?

Нашето застрахователно право предвижда като източник на едно застрахователно правоотношение наличието на застрахователен договор. В този договор се отразяват общи и специални условия, пораждащи права и задължения за страните.

Общите условия на застрахователния договор са адресирани до неограничен кръг субекти и представляват предложение за сключване на договор.

Те нямат задължителен характер докато не бъдат приети от насрещната страна посредством писмено потвърждение, след което стават задължителни за другата страна.

Застрахователно Право Паднала Къща Адвокат Йорданов

Общите условия обикновено се прилагат още във фазата на лицензирането на търговеца и подлежат на контрол от страна на държавата и нейните контролни органи.

Свободата на договаряне при общите условия се свежда до това дали застрахователния договор ще бъде сключен или не.

Как възникват и се преобразуват застрахователните дружества?

Действащото застрахователно право предвижда няколко предпоставки за създаване на застрахователно дружество:

  • Учредяване, което се извършва по правилата на Търговския закон
  • Лицензиране, при което се издава индивидуален административен акт одобряващ предмета на дейност на застрахователя
  • Вписване на дружеството в Търговския регистър и вписване на лицензията в специален регистър.

Самото лицензиране регламентира застрахователя като правен субект, преодолява забранителния режим и очертава предмета на дейност на дружеството.

Лиценза за извършване на застрахователна дейност подлежи на отнемане в предвидени от закона случаи например изпадне в несъстоятелност и т.н.

След отнемане на лиценза застрахователят няма право да сключва нови застрахователни договори. Освен това той неможе да продължава срока, да увеличава застрахователната сума или да разширява покритието по съществуващи вече договори.

С факта на отнемането на лиценза застрахователят обаче не се освобождава задълженията му по сключените договори. Отнемането единствено поражда ефект на ограничаване дейността на застрахователя.

Комисията по финансов надзор след отнемането на лицензията назначава квестор, докато не бъде назначен ликвидатор или синдик.

Преобразуването на застрахователните дружества става след издаване на разрешение от Комисията по финансов надзор. Самото разрешение за сливане или вливане се съгласува с комисията за защита на конкуренцията.

След извършване на преобразуването Комисията по финансов надзор издава ново разрешение за извършване на застрахователна дейност. Сключените до момента на преобразуването договори запазват действието си.

Каква е ролята на застрахователните посредници според действащото застрахователно право?

Застрахователният брокер е търговско дружество което осъществява срещу възнаграждение посредничество при  сключване на Застрахователни договори.

За да осъществява такава дейност брокерът следва да получи разрешение от Комисията по финансов надзор чрез подаване на заявление. В случай че получи такова разрешение застрахователния брокер трябва да се впише в Регистъра на Застрахователните брокери и агенти.

Отношенията между застрахователния брокер и субектите нуждаещи се от застраховане се уреждат посредством на Договор за поръчка.

Застрахователно Право Костюм Адвокат Йорданов

Задълженията на застрахователния брокер се регламентират посредством дейността която е приел да извършва опосредявайки един договор за застраховка.

Брокерът проучва пазара на тези услуги и подготвя документите за сключване на застрахователен договор. Освен това той информира клиента си за сроковете за подновяване на договора.

Освен това той оказва съдействие на възложителя за уреждане претенциите при настъпване на застрахователното събитие или при ликвидацията на щетите.

Въпреки че е в договорни правоотношения със застрахования, брокерът има право да получи възнаграждение от Застрахователя. Това възнаграждение може да е предварително договорено или процент от премиите в застраховката.

Докато брокерът има отношение с потребителите на застрахователни услуги застрахователния агент влиза в правоотношения със самия застраховател.

Агентът физическо лице или търговец, натоварено и упълномощено от застрахователя да извършва срещу възнаграждение посредничество от негово име и за негова сметка.

В зависимост от обема на представителна власт агентите биват два вида:

  • Обвързан агент, който сключва Застрахователни договори само от името и за сметка на Застрахователя.
  • Необвързан агент, който може да събира застрахователни премии и да извършват плащания на застрахованите.

Кога едно застрахователно дружество прекратява съществуването си?

Според действащото застрахователно право, за да се прекрати съществуването на застраховател трябва да са налице определени основания:

  • Решение на общото събрание на дружеството, което трябва да се одобри от комисията по финансов надзор
  • Отнемане на лиценза поради определени причини:
  • неспазване на условията при които е бил издаден лиценза
  • когато застрахователя откаже плащане, плати частично или със закъснение,
  • нарушаване на принципа на доброволност на застраховането
Застрахователно Право Банкрут Къща Адвокат Йорданов

В тази хипотеза се открива производство по ликвидация, която може да бъде доброволна или принудителна.

Особеното е въвеждането на поредност при изплащане на задълженията на застрахователя. Първо се удовлетворяват вземанията по задължителни застраховки, на второ място вземания по застраховки живот и накрая останалите.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu