Застраховане Инцидент Адвокат Йорданов

Какво е застраховане на имущество, имуществени и лични права и защо е необходимо да се извърши?

Застраховане представлява договорен способ за прехвърляне на риска от повреждането или погиването на блага от застрахования върху застрахователя.

Самото застраховане е дейност свързана с набиране на парични средства, които образуват паричен фонд от който се изплащат застрахователните обезщетения. Основата на застраховането представлява вид търговска дейност и затова се осъществява само от специални дружества, които имат качеството на търговец.

Застрахователната дейност много прилича на социалното осигуряване защото е налице материално обезпечаване на лица за сметка на обособен паричен фонд.

И в двата случая целта е да се обезпечат интересите на определени лица наречени „застраховани“ срещу бъдеща опасност от тяхното увреждане.

Така са разписани принципите в Кодекса на Застраховането, но друг е въпросът до каква степен тези принципи се спазват реално.

При сегашните условия доста често срещано явление е застрахователните компании да отказват изплащането на обезщетения след настъпили застрахователни събития. В повечето от случаите, отказите направени от застрахователите са на формално основание, незаконосъобразни и увреждащи интересите на застрахованите лица.

За разлика от социалното осигуряване което изисква наличието на едно допълнително условие  трудов или граждански договор, застраховането е самостоятелно правоотношение.

При Социалното осигуряване се покрива нетрудоспособността на физическо лице, докато при застраховане се покриват всички вреди на застрахования.

Социалното осигуряване е изградено на принципа на задължителността, докато застраховането в по-голямата си част е доброволно. Поради тази причина застрахователните обезщетенията се изплащат от паричен фонд, набиран от лицата, които получават тези обезщетения.

За разлика от застраховането при социалното осигуряване лицата, които образуват този паричен фонд, са различни от лицата, които го потребяват. Едно застраховане на вещи е удачен начин да се прехвърли риска на едно бъдещо застрахователно събитие от застрахования върху застрахователя.

Застраховане Стъпва на Криво Адвокат Йорданов

Може ли застрахователят да прехвърли риска на друг правен субект?

В защита на своите интереси застрахователят също има определен интерес да прехвърли риска, който е поел върху някое друго лице. Това става посредством договор, чрез който застрахователят прехвърля част от риска, който е поел, на друг застраховател, наречен презастраховател.

Особеното в случая е че при презастраховането няма договорни отношения между застрахования и презастрахователя поемащ част от риска за бъдеща вреда.

При презастраховането преминаването на риска може да бъде както частично, така и пълно в зависимост от стойността на дължимото обезщетение. Колкото цената на застрахователния договор е по-висока, толкова по-малка част от риска ще бъде прехвърлена на презастрахователя.

Освен това презастрахователят може да покрива риска от всички сключени от застрахователя договори или по определена категория договори.

Какви са основните характеристики на понятието застраховане?

Основна характеристика е защита от един предполагаем бъдещ риск, чрез който възникват неблагоприятни последици, засягащи имущество или неимуществени интереси. Това са интересите на физически или юридически лица, които лица са изложени на потенциална опасност от причиняване на вреди.

Самите рискове, трябва да са еднородни, за да може да се определи размерът на паричния фонд за покриване на вредите.

При едно застраховане винаги има задължение за плащане на определена застрахователна сума или застрахователно обезщетение свързани с бъдещи несигурни вреди.

Имат ли застрахователните компании право да откажат изплащане на обезщетения по настъпило застрахователно събитие при наличие на валидно застраховане?

Това явление придобива все по-големи размери, което уврежда интересите на застрахованите лица. Застрахователните компании намаляват размера обезщетенията или отказват изплащане, с аргументити от най-различно естество или неясни причини за наличие на пропуски.

Целта на всички тези съображения и аргументи е да не се плаща обезщетение по настъпило застрахователно събитие на увреденото лице.

Застраховане Застраховател Адвокат Йорданов

В повечето случаи действията на застрахователите са незаконосъобразни или лошо формулирани, базирани върху вътрешни експертизи, които са тенденциозни.

Законът предвижда и случаи когато задължението на застрахователя да плати не е безусловно, въпреки наличие на застрахователното събитие. Той може да откаже плащане, в случай че застрахователното събитие е причинено умишлено от застрахования или от третото ползващо се лице.

При такива проблеми е желателно да се потърси помощ от адвокат, за да се защитят правата на застрахования по съдебен ред.

Подлежи ли на връщане платена застрахователна премия и при какви условия?

Това е възможно, когато застрахователният договор се прекрати поради наличие на някакъв неотстраним порок или друго правно основание. В този случай застрахователят дължи връщане на частта от премията, която съответства на изтеклия срок на договора.

Друг случай е когато договорът е нищожен поради различни липса на застрахователен риск, интерес или друг съществен елемент. Тогава застрахованият може да иска връщане на платените премии, освен в случай когато е бил недобросъвестен. Това означава че застрахованото лице е знаел или е трябвало да знае за недостатъците на договора.

Застрахователната премия подлежи на връщане, когато платената при застраховане сума надвишава застрахователната стойност на имуществото или интереса.

В този случай застрахователят се задължава да върне частта от премията, съответстваща на разликата между застрахователната стойност застрахователната сума.

Изолиран случай е, когато застрахователят откаже да плати обезщетение, ако преди изтичане на 1година застрахованият сам сложи край на живота си. Тогава застрахователят дължи връщане на платените премии, в случай че са платени за две пълни години.

Какви са задълженият на застрахователя при застраховане на имущество или интерес?

Основните задължения са две:

  • да осигури застрахователна закрила на застрахования
  • и да заплати застрахователно обезщетение, при наличие на застрахователно събитие.

По принцип две задължения са тясно свързани едно с друго. Освен това, за застрахователя може да възникне задължение да обезщети застрахования за разходите.

Застрахователна закрила означава задължение на застрахователя да осигури застрахователното обезпечение.

Това задължение съществува през цялото времетраене на застрахователния договор, но преминава през различни фази насочени към подготовка на евентуално обезщетяване.

  • Това са действия по организиране на застрахователния фонд,
  • Сключване на презастрахователни договори, по осигуряване на резерви, по инвестиране на финансовите средства, набрани по застрахователния фонд и т.н.

Но и при втория етап от развитието на застрахователното отношение, когато настъпи застрахователното събитие, ако то не е довело до пълно погиване на застрахованото имущество върху застрахователя продължава да тежи задължението за осигуряване на тази закрила т.е. за носене на риска.

Застраховане Стара Къща Адвокат Йорданов

Има ли друго задължение свързано с плащане на застрахователно обезщетение?

Второто задължение е свързано с плащане на застрахователно обезщетение при наличие на събитие и това е законово уредено. Самото застрахователното събитие преобразува застрахователната закрила в дължимо от застрахователя обезщетение платимо на увредения под формата на парична сума.

Самата изискуемост на задължението по отношение на застрахователя, възниква както от застрахователното събитие така и от реализирането на всички вреди.

Освен това изискуемостта за застрахователят изисква той да бъде уведомен от застрахования за настъпването на застрахователното събитие. Освен това застрахованият да представи доказателства за настъпило застрахователно събитие и да осигури достъп на застрахователя до мястото на събитието.

След изпълнение на тези изисквания задължението на застрахователя става изискуемо и от този момент започва да тече уговорения срок за плащане. В случай на неплащане, застрахователят изпада в забава, което води до задължение за лихва.

При неизпълнение от страна на застрахователя за застрахования се поражда право да искат плащане на застрахователната сума по принудителен ред. Освен това застрахования има право на обезщетение за разноските, направени за ограничаване на вредите.

Какви са задълженията на лицето извършило застраховане на имущество или блага?

Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за наличие на възможности, които могат да доведат до увеличаване на риска. Това  задължение е налице когато риска е променен до  степен, при която застрахователя не би сключил договор за застраховка.

Вероятността за промяна на риска може да се дължи на външни причини за които застрахованото лице не носи отговорност. Увеличаването на риска може да произтича от промяна на застрахованото благо, но това не освобождава застрахования от задължението да уведоми. За самото уведомяване липсва изикуема от закона форма, освен ако в общите условия на договора не е предвиден начин за съобщаване.

Друго задължение на застрахования е съзнателно да не увеличава и/или да не допуска увеличаване на рискаТакова увеличаване риска може да бъде постигнато със съответните действия или бездействия на застрахования. Към това задължение се отнася и недопускане на увеличение на риска поради въздействие от трети лица върху застрахованите вещи.

Когато застрахованият не спази тези условия, застрахователя има право едностранно да измени договора за застраховка.

Това изменение би засегнало размера на застрахователните премии, на застрахователната сума и насрока на договора.

Задължение на застрахования е да плати застрахователни премии по начин определ в застрахователната полица. При неизпълнение на това задължение последиците могат да бъдат:

  • Когато не е платена първата премия договора няма да породи своето действие.
  • В случай на неплащане на текущите премии застрахователя има право едностранно да измени договора или да го прекрати
  • Освен това застрахователят може да удържи дължимите премии от настъпило обезщетение при неплащане на текущи премии.
Застраховане Промяна Адвокат Йорданов

Какви други задължения има лицето извършило застраховане на вещи или блага?

Друго задължение на застрахования е да съобщи за при настъпило застрахователното събитие, по начин предвиден в предвидена в общите условия. Самото съобщението е необходимо да съдържа фактите и обстоятелствата за настъпилото събитието. Застрахованият трябва да уведоми застрахователя в срок съобразен с договора.

След като уведоми застрахователя, застрахования е длъжен да осигури на застрахователя достъп до пострадалото имущество предмет на застраховане за извършване на оглед. законът предвижда застрахователят сам да установи причините поради които е настъпило  застрахователното събитие. В случай че застрахования не изпълни това задължение застрахователя може да откаже да плати застрахователно обезщетение.

Освен това застрахования е длъжен да предостави на застрахователя необходимите документи, с оглед установяване на застрахователното събитие.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu