Защита Правото на Собственост Стоп Адвокат Йорданов

В какви случаи се налага да се предприемат мерки за защита правото на собственост?

Защита правото на собственост като е необходимо когато е накърнено от действия незаконосъобразни действия на трети лица. Законът предвижда равна закрила на всички форми на собственост посредством административни, наказателни и гражданско-правни санкции срещу посегателство.

Административна защита на правото на собственост се прилага само по отношение на държавна или общинската собственост. При незаконно завладяване на държавен или общински имот, той подлежи на изземва, със на заповед на кмета. Самата заповед се привежда в изпълнение с помощта на полицията, отстранените от имота лица нямат права по смисъла на ЗС.

Защитата по реда на НК предвижда налагане от съда на санкции предвидени в НК на лица извършили престъпления против собствеността. Става въпрос за кражба, грабеж, присвояване, вещно укривателство, унищожаване или повреждане на чужди вещ и т.н.

Гражданско-правната защита правото на собственост се осъществява по исков ред пред съда като защитата е в две насоки:

  • Чрез искове от облигационно естество
  • Посредством вещно-правни искове специално уредени в закона

Какво се цели с исковата защита?

Самите искове могат да целят възстановяване на нарушено владение върху вещта без да се изследва въпроса за права. Необходимо е да се установи само факта на владението и на нарушението като защитата е само за фактическите отношения.

Характерно за този вид защита е че се погасява по давност за период от 6 месеца.

В другия случай се цели прекратяване на нарушението върху вещно право на носителя на това право, а не на фактическо отношение. Самата защита пред съд предвижда установяване и признаване на правото на титуляра по отношение на нарушителя.

Защита Правото на Собственост Пазене Адвокат Йорданов

Осъждане на нарушителя да преустанови нарушението в едно с последиците произтичащи от това.

В този случай съдебната защита правото на собственост не се погасява по давност.

Какви са възможностите за защитата правото на собственост по исков ред?

Вещното право регламентира няколко иска за защита на собствеността.

  • Когато е нарушено владението защитата се осъществява с искове по чл.108ЗС, чл.75 ЗС, чл. 76ЗС
  • В случай че трето лице пречи на собственика да се упражнява права върху веща то тогава най-удачен начин за защита е искът по чл. 109 ЗС
  • Иск за определяне на граница на имот

Ревандикационен иск е претенция от невладеещ собственик срещу трето лице, който владее или държи чужда вещ или имот, без правно основание. Особеност на този иск е че по отношение на защитата на правото на собственост не тече давност за неговото завеждане.

Самата защита правото на собсвеност не изключва 10 годишната придобивна давност за трето лице владяло имота без основание.

В производството пред съда този който търси защита с тази иск трябва да докаже два факта. Способа чрез който е придобил имота и факта, че този срещу когото е заведен иска владее имота.

В обратния случай, този срещу когото е насочен иска може да се защити от него като докаже също два факта. Първо че владеете имота на някое правно основание или че този който претендира защита с този иск не е собственик.

Предмет на този иск са вещни права върху движими и имоти независимо дали са частна, държавна или общинска собственост. Крайната цел на защитата е възстановяване фактическото състояние преди нарушението.

Необходимо е обаче веща да е реално съществуваща, за да може да бъде върната на собственика.

Каква е разликата между Ревандикационния и Негаторния иск?

Негаторен иск е средство за защита правото на собственост с който се търси прекратяване на неоснователно въздействие върху имот. Търсещият защита също е собственик на имот на когото трето лице с действията си пречи да упражнява правата върху него.

Нарушение на владението може да има различни форми като е достатъчно властта на собственика върху веща е отстранена частично или изцяло.

Негаторният иск прилича на ревандикационния, защото е вещен, собственически, има осъдителен характер и не се погасява по давност.

Защита Правото на Собственост Пеперуда Адвокат Йорданов

Разликата между двата е, че негаторния защитава срещу нарушения, които не отнемат владението на собственика. Те само му пречат да осъществява спокойно и в пълен обем своите правомощия.

Съществуват ли други вещни искове за защита правото на собственост?

Освен исковете по чл.108 и чл.109 ЗС нарушение на владението може да се защити и с иска по чл. 75 от ЗС. Тази защита обаче има особености.

Налице е изискване нарушението да е продължило непрекъснато повече от 6 месеца, което е особеност на тази защита. Освен това за разлика от защитата която дава чл. 108 ЗС в случая времето за предявяване е обвързано със срок.

  • 6 месеца от момента на нарушението ако то е свързано с еднократно действие.
  • 6 месеца от последното нарушение ако неправомерните действията са повтарящи се.

Към нарушение на владението може да се причисли и отнемането на веща насилствено или по скрит начин. В случая обаче са нарушени правата на владелеца или на държателя на веща а не собственика.

Защита при такова нарушение може да се търси чрез иск по чл. 76 ЗС, който също предвижда 6 месечен срок. Това разбира се не изключва правото да се търси защита и с иск по чл. 75 ЗС.

Нарушаването на границите между имотите подлежи ли на защита по исков ред?

Такава защита се дава посредством Иск като собственикът може да иска определяне на граници между свои и съседни имоти. Предмет на този иск е спор за малка ивица земя, която е минала във владението на други съсед, поради неяснота на граничните знаци.

Целта на този иск е не прекратяване на нарушение, а признаване правото на собственост върху един имот до определена граница. Искът е установителен и съдебното решение, създава ново правно положение, признавайки правото на собственост в постановените по съдебен ред граници.

Характерно за иска този иск е, че всяка от страните има едновременно качеството на ищец и ответник. Тежестта на доказване на доказване също е споделена и лежи и върху двете страни.

Към тази проблематика са относими и непълноти и грешки в кадастралния план. Отстраняването им е посредством корекция на кадастралния план, който е влязъл в сила, което става по два начина.

При наличие на безспорни и ясни факти, когато няма вещно-правен спор, проблемът се разрешава чрез общинската техническа служба.

Вторият е когато е налице вещно-правен спори тогава разрешаването на проблема е по съдебен ред.

Как се отстраняват грешки и непълноти от кадастралния план?

Грешки и непълноти в кадастралния план може да се установят на самото място от техническата служба при общината с административен акт. Такъв акт се съставя в три случая.

  • Да няма спор за имуществено право между пряко заинтересованите собственици и ако те подпишат техническия протокол. Той се подписва и от представителя на общината и от молителя.
  • Без съгласието на собствениците на съседни имоти чрез конкретни дадености на терена, които са ясни и видими, но въпреки това са пропуснати в плана. В този случай се изготвя подписан само от представител на общинската техническа служба технически протокол.
  • Когато парцелни граници по приложен регулационен план се заснемат като имотни граници.
Защита Правото на Собственост Кадастър Адвокат Йорданов

Тази процедура е прложима само когато между страните не е налице спор за имуществено право, когато фактите са безспорни.

При иск за непълноти и грешки в кадастралния план трябва да е налице административно-правен спор. Особеното е че грешката в плана трябва да е налице към момента на влизане на плана в сила, за да се предяви иск. Надлежна страна по иска е всеки, който има интерес от установяване на действителното правно положение на един недвижим имот по плана.

Защита правото на собственост обхваща ли продажбата на идеална част от съсобствена вещ от съсобственик?

На практика е възможно, но такава сделка ще е нищожна. За да може съсобствена вещ да бъде продадена на трето лице само от единия от съсобствениците законът предвижда съответната процедура.

Той е длъжен първо да предложи на останалите съсобственици да я купят при същите условия каквито е обявил на третото лице. В случай че останалите съсобственици откажат да купят продаваемата идеална част, то тогава няма пречка продажбата да бъде осъществена.

Ако процедурата бъде нарушена  останалите съсобственици имат право да встъпят на мястото на купувача и да купят продаваната идеална част. Това право се предявява по съдебен ред и не е безсрочно. Съсобственик имащ интерес да изкупи идеална част от веща може да предяви такъв иск в срок от 2 месеца от момента на продажбата.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu