Установяване На Факти Часовник Адвокат Йорданов

Какво означава установяване на факти в данъчното производство?

Установяването на факти в данъчното производство е съвкупност от действия, които са регламентирани от действащия кодекс. Самото установяване на факти се извършва посредством похвати насочени към установяване на факти. Тези факти са от съществено значение за предмета на издаваните от данъчната  администрацията актове.

Доказването на правно-релевантните факти е непрекъснат процес в данъчното производство като участие в него вземат няколко категории лица:

 • Служители на НАП
 • Публични изпълнители
 • Задължените лица, било от физически или юридически такива

В процеса на установяването на факти действа служебното начало, което означава, че доказателствата се събират по два начина:

 • Служебно от органа
 • По инициатива на длъжника.

Независимо от това чия е инициативата се установяват фактите, дейността по доказването се извършва под контрола на административния орган. Задълженото лице е длъжно да съдейства на органа само, когато доказателствата се събират по негова инициатива.

В процедурата по установяване на факти е допустимо обезпечение на доказателствата посредством:

 • Посредством опис
 • Чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация,
 • Както и чрез копиране на информация от и на технически носители

Как се осъществява процедурата по установяване на факти?

Установяване на факти в данъчното производство се извършва в следните хипотези:

 • При извършване на ревизии
 • Когато в ревизионното производство се разкрият факти водещи до изменение на задължението
 • При оспорване на констатациите на административния орган от задълженото лице

Независимо от инициативата по която започва процедурата по установяване на факти, преценката на доказателствата остава в компетентността на администрацията.

Установяване На Факти Стрес Адвокат Йорданов

Един от способите при установяване на факти е да се изискват доказателства намиращи се в трети лица. В тази хипотеза административния орган е длъжен да изпрати искане до всички лица или институции.

Този акт задължава тези трети за производството лица да предоставят всички доказателства относно посочените в искането обстоятелства и факти.

Допустимо е дори да се иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна, в зависимост от задължението на ревизираното лице.

Какво е особено на процедурата при разкриването на банкова тайна?

При установяване на факти в хипотеза на разкриване на банкова тайна, е налице една усложнена процедура. В случая извършващия ревизията трябва да направи предложение до директора на съответната ТД на НАП за разкриване на банкова тайна.

Това се налага от факта, че този орган е компетентен да иска разкриване на банкова тайна. От своя страна териториалният директор трябва да изпрати писмено искане до председателя на съответния съд за разкриване на банковата тайна.

В искането трябва да се опишат и приложат доказателства относно наличието на обстоятелствата, при които е допустимо разкриване на банковата тайна:

 • С акт на извършващия ревизията да се удостовери, че ревизираният е осуетил извършването на проверка или не води необходимата отчетност
 • По същия начин да е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на проверяваното лице.

В самото искането се посочват определен брой задължителни реквизити отнасящи се до:

 • Индивидуализиране на проверявания
 • Индивидуализиране на банките от които ще се иска информация
 • Периода за които се иска информацията
 • Вида на сметките и операциите за които се иска разкриване на банковата тайна.

Съществува и съкратена процедура, с която по писмено искане на директор на ТД на НАП банките осигуряват на посочените в искането органи достъп до представените пред банката документи. Тези документи обаче са относими само до  ревизирано или проверявано лице.

След изпълнение на тези изисквания банката неможе да откаже предоставяне на заверени копия на поисканите документите.

Установяване На Факти Съд Адвокат Йорданов

Изключение се прави за документи, съдържащи банкова тайна, документи, съдържащи се в публични регистри.

Кога се изискват доказателства от задълженото лице?

В процедурата по установяване на факти, проверяваният е длъжен да представи всички доказателства, които се отнасят до негови права и задължения. Длъжен е да посочи и всички лица, държавни или общински органи, при които се намират такива документи.

Освен фактите посочени от ревизирания, административният орган може да изиска проверявания да представи и други доказателства. Случаите когато органът  изисква доказателства, са в ревизионното производство, когато липсват достатъчно факти за точното определяне на задълженията.

При тази хипотеза административния орган отправя писмено искане до проверявания, в което се вменява като задължение на последния да представи доказателства. В искането задължително се посочва и  срок за изпълнение на това задължение.

Когато проверяваният не изпълни това задължение то тези факти се изключват от производството.

Съществува обаче и изключение, което предвижда че ако поисканите от органа доказателства бъдат представени, то те трябва да бъдат обсъдени. Хипотезите в тази насока са две:

 • В ревизионното производство до изтичане на срока за подаване на възражения.
 • При други административни производства до издаване на акта или документа

Кога се иска съдействие от други държавни органи и какви са последиците от непредставяне на доказателства?

В процедурата по установяване на факти извършващия проверката орган

може да поиска от други органи съдействие за събиране на доказателства. До такава възможност се прибягва, когато е необходимо установяване на задължения или административно-наказателна отговорност.

Законът дава такава възможност и когато ревизираното лице откаже да представи книжа и да осигури достъп до проверявания обект.

В тези случаи се отправя писмено искане до съответния орган за извършване на съответните действия, дори и такива по реда на НПК.

Всички установени в хода на ревизията факти стават част от издадения ревизионен акт.

Когато проверяваният не представи в определен от органа срок доказателства поискани от органа се приеме, че те не съществуват. В този случай  размерът на задълженията се определя без тези факти да се вземат предвид.

Освен това бездействието на ревизираното лице ангажира и неговата административна отговорност изразяваща се в неоказване на съдействие на орган. За това нарушение действащото административно право предвижда парична санкция за физическите лица и имуществена за юридическите.

Проверяваното лице може да се позове на фактите, които не е предоставило на органа, когато обжалва ревизионния акт пред съд. В този случай обаче то заплаща изцяло разноските по делото, независимо дали изходът му е в негова полза, или не.

Установяване На Факти Глоба Адвокат Йорданов

Законът предвижда и изключения от това правило, но е са правно регламентирани:

 • Когато в административната фаза на производството решаващият орган е събрал доказателствата като нови
 • Обжалваният ревизионен акт е отменен отчасти или изцяло и преписката е върната на органа, за издаване нов ревизионен акт.

За да избегне неблагоприятните санкции предвидени в закона, проверяваното лице има правно-регламентирани възможности:

 • Да иска продължавате на срока за представяне на доказателства
 • Има възможност да претендира възстановяване на срока при определени хипотези.

Какъв е резултат от процедурата по установяване на факти?

Установяването на факти е важен етап от административното производство, защото неизпълнението и  представлява нарушение. Това нарушение може да е основание за отмяна на акта при неговото обжалване по административен или съдебен ред.

Това е така, защото само установени с тази процедура факти имат доказателствена сила и за изложените фактически констатации на органа.

Правила в процедурата по установяване на факти са правно регламентирани и имат задължителен характер, който е императивен.

Доказателства нямащи връзка с подлежащ на доказване факт нямат правно значение. Те не го подкрепят и този фактът ще се счита за недоказан.

Фактите, които имат значение за административното производство следва да бъдат доказвани само с допустимите доказателствени средства. Не се допускат доказателствените средства, които не са предвидени в действащото законодателство.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu