Ценоразпис Адвокат Йорданов

Възнаграждение за предлаганите правни услуги които кантората Ви предлага

Уважаеми клиенти, преди да се обърнете към услугите на нашата кантората за правна консултация или по друг повод, запознайте се с публикуваното възнаграждение на предлаганите правни услуги. Същите са окончателни и не подлежат на промяна или предоговаряне.

Уведомяваме ви, че нашата кантората не предлага консултации по телефон или имейл, тъй като считаме, че директния контакт с клиента е по-удачен вариант за запознаване с проблема. Изключени представляват случаите, когато клиентите на кантората се намират извън страната или пребивават постоянно в  населено място различно от седалището на кантората.

В този случай  извършената от нас услуга трябва да бъде предварително заплатена.

Когато решите да заплатите правните услуги по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка на кантората или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното плащане.

Ценовата листа за възнаграждение на предлаганите правни услуги публикувана на сайта е с цел потенциалните клиенти да се информират за стойността на съответната адвокатска услуга.

Цени на правните консултации без ангажиране с конкретен случай.

Устна консултация – 80 лева

Писмена консултация – 200 лева

Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – 200 лева

Действия свързани с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

Жалба до МВР и Прокуратура – 150 лева

Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 150 лева

Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 200 лева

Проучване на изпълнително дело в кантората като клиентът трябва да осигури препис или копие на документите от делото – 200 лева

Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева

Проучване на дела и даване на становище по тях:

Проучване на дело в съда – 200 лева

Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 100 лева

Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева

Дела и казуси по семейния кодекс

Дело за развод по исков ред – цена от 1200 лева

Дело за развод по взаимно съгласие – 500 лева без прехвърляне на имущество, от 1000-2500 лева с прехвърляне на имущество, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС

Дело за издръжка – от 360 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;

В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права

При спор за упражняване на родителските права – 1200 лева

Изпълнителни производства

За образуване на изпълнително дело – цена 300 лева

За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие 100 лева

За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 300 лева

Граждански дела с определен материален интерес

За тези производства прилагаме  НАРЕДБА № 1 ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.

при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.

при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.

при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.

при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.

при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

При наличие на фактическа и правна сложност на като в зависимост от сложността на делото стойността на едно възнаграждение за предлаганите правни услуги  може да се повиши с 20-40 % от посочения минимум.

Когато поради наличие на правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от три съдебни заседания в рамките на една календарна година, за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.

Кантората не извършва процесуално представителство при дела в които договореното възнаграждение за предлаганите правни услуги се обвързва от постигнатия резултат. Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие.

Разсрочено пращане се прави в случаи, когато се касае за процесуално представителство като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.

Цени за правна помощ по наказателни дела

Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Ние не осигурява денонощно обслужване по наказателни дела и обслужване в празнични и почивни дни.

Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява само в работното време на кантората, след предварително заплащане на услугата от близък на задържания.

Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода – 1500 лв. за инстанция

до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция

до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция

над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция

доживотен затвор – 15000-25000 лв.;

При споразумение, когато същото се допуска по закон, адвокатският хонорар се намалява с 50%

Възнаграждение за предлаганите правни услуги можете да заплащате в брой или на следната банкова сметка

IBAN: BG55RZBB91551013228781

„Райфайзен банк „АД

Титуляр адвокат Георги Венциславов Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu