Трудово Право Заварчик Адвокат Йорданов

Kои са често срещаните нарушения на трудовото право?

Това са тези трудово-правни отношения свързани с:

 • Прекратяване на трудовото правоотношение чрез Уволнение несъобразено със закона;
 • Работодателят не е оформил трудовата книжка в сроковете предвидени в Трудовото право;
 • Работодателят не е изплатил на работника полагащите му се обезщетения по Кодекса на труда;
 • Работникът е възстановен на работа, но работодателят създава пречки при възстановяването;
 • Работодателят е изменил трудовия договор с благоприятни за него клаузи в нарушение на трудовото право без съгласието на работника.

Кога трудовото право предвижда обезщетение при изпълнение или прекратяване на трудовия договор?

Защо се случва това:

 • Защото работодателят не е изплатил заплата в рамките на срока, посочен в трудовия договор или
 • Поради друга причина, която е настъпила в последствие.

В тези случаи се дава възможност на работника да получи компенсация под формата на обезщетение.

Друг случай когато трудовото право дава възможност на работника да потърси обезщетение е когато работодателят прекрати трудовия договор без предизвестие.

Какво предвижда трудовото право в подобна ситуация?

В този случаи работникът има право да получи обезщетение, защото е налице нарушение на трудовото право от страна на работодателя.

Предвидено ли е в трудовото право обезщетение при болест на работника?

Такова обезщетение е предвидено, при положение че има действащ трудов договор между работник и работодател. Съществуват обаче причини от здравословен характер които не позволяват на работника да полага труд на досега заеманата длъжност. В този случай трудовото право предвижда обезщетение за работника в следните случаи:

 • Работникът трябва да има трудов стаж минимум пет години в предприятието на работодателя.
 • Работникът да не са се възползвали от подобна компенсация през последните  5 години.

Трябва да се знае, че и двете условия трябва да са налице, за да се получи предвиденото в Трудовото право обезщетение.

Предвидено ли е в трудовото право обезщетение при болест на работника?

Такова обезщетение е предвидено, при положение че има действащ трудов договор между работник и работодател. Съществуват обаче причини от здравословен характер които не позволяват на работника да полага труд на досега заеманата длъжност. В този случай трудовото право предвижда обезщетение за работника в следните случаи:

 • Работникът трябва да има трудов стаж минимум пет години в предприятието на работодателя.
 • Работникът да не са се възползвали от подобна компенсация през последните  5години.

Трябва да се знае, че и двете условия трябва да са налице, за да се получи предвиденото в Трудовото право обезщетение.

Трудово Право Готвач Адвокат Йорданов

Дължи ли работодателя обезщетение при право на пенсия?

С навършване на определени възраст и осигурителен стаж, трудовия договор с работникът се прекратява, защото той придобива право на пенсия. В този случай трудовото право предвижда задължение на работодателят да изплати обезщетение на работника.

За какъв срок и в какъв размер са тези обезщетения?

Трудовото право предвижда минималното обезщетение да е в размер на брутната заплата за срок от два месеца.

Има случаи, когато работникът е работил през последните десет години при един работодател и е придобили право за пенсиониране. Тогава работодателят дължи обезщетение на работника в рамките на брутното му трудово възнаграждение за минимален период от шест месеца.

Какво се случва с платения годишен отпуск при право на пенсиониране?

Когато трудовото правоотношение между Вас и Работодателя се прекратява, а не сте използвали платения си годишен отпуск Вие имате право на компенсация като Работодателят Ви е длъжен да ви изплати този вид обезщетение, без значение какъв е видът на основанието за прекратяване на трудовия Ви договор.

Предвижда ли трудовото право обезщетение в полза на работника при незаконно уволнение?

Такова обезщетение е предвидено, когато съдът е признал уволнението на работника за незаконно.

В този случай трудовото право задължава работодателят да изплати обезщетение на работника за времето, през което е останал без работа.

Какъв е размера на това обезщетение?

Размера на обезщетението предвиден в трудовото право не може да надхвърля трудовото възнаграждение за срок от шест месеца.

Трудово Право Награда Адвокат Йорданов

Длъжен ли е работодателя да издаде на работника документи, необходими за упражняване на правата му по кодекса на труда?

Работодателят е длъжен да издаде на работника необходимите документи, защото те му служат да реализира правата, които трудовото право му дава.

Каква е санкцията за работодателя в случай че не издаде тези документи?

В тази случай е предвидено обезщетение, защото има забавяне на издаването на поисканите документи, свързани с трудовото правоотношение или когато в издадения документ са вписани неверни данни, което е нарушение.

Този документ се явява или трудовата книжка на работника, която се задържа от работодателя, след прекратяване на трудово правоотношение или друг документ имащ значение за работника.

Може ли работодателя да предложи на работника обезщетение срещу съгласието му да прекрати трудовия договор?

Трудовото право позволява тази възможност, защото в този случай волята на работника е да приеме предложението за прекратяване на трудовия му договор. В случая желанията на двете страни съвпадат като работодателят поема ангажимент да изплати справедливо обезщетение срещу съгласието на работника.

Как се прави предложението?

Предложението се отправя от работодателя в писмена форма, защото тя е условие предложението да се счита за отправено. В случай че работникът или служителят не отговори също писмено на предложението в рамките на 7-дневен срок, се счита, че то е отхвърлено.

Трудово Право Одобрен Адвокат Йорданов

Не се опитвайте да решавате проблема сами, но и не се оставяйте да бъдете ощетен от Вашия Работодател. Консултирайте се с подходящ адвокат, който ще защити Вашите интереси.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu