Трафик на Хора Мост Адвокат Йорданов

Какво е трафик на хора съгласно действащото наказателно право?

На практика трафик на хора е форма на експлоатация на главно жени и деца. Това е вид робство и е изключително доходоносна дейност за извършителите и техните подбудители.

Действията по разкриването на това престъпление са свързани с много препятствия, заради което процентът на осъдените за нея лица е много нисък.

Трафик на хора е дейност по набиране, транспортиране, прехвърляне, приемане или укриване на хора независимо от изразената от тях воля. Тази дейност се извършва чрез използване на принуда, отвличане, лишаване от свобода, злоупотреба с власт или някакво положение.

Набирането означава намиране на лица, които да бъдат използвани. За разлика от простото търсене набирането включва и получаване на съгласие от пострадалите да следват дееца.

Това съгласие може да бъде дадено не само лично от пострадалите, но и от лица, от които те са зависими като например техни родители. Няма значение дали тези лица са техни законни представители или не.

Най-честата форма на трафика на хора е посредством  набиране на групи чрез въвеждане в заблуждение за работа в чужбина. Легалните средства по набиране са съчетани с активно въздействие върху психиката, за мотивиране на жертвата да участва в целите на престъплението.

Целта е жертвата да бъде убедена да приеме определено поведение което да ползва дееца. В най-честите случаи да бъде предоставена за разврат от който извършителят да извлича облаги.

Ако обаче самите тези лица, от които пострадалите са зависими, се окажат и субекти на престъплението, наказанието за тях ще е по-тежко.

Какво е характерно за транспортирането, укриването и приемането на хора?

Транспортирането означава превозване от едно място на друго, без при това да е нужно да се преминава държавната граница.

Укриване означава приютяване на лицата, даването на подслон с оглед на това да бъдат впоследствие на разположение на друго лице.

Укриването на жертвата е действие по поставяне на пострадалия в неизвестност спрямо лицата които имат право да знаят местоположението му.

Трафик на Хора Кола Адвокат Йорданов

Укривателят е извършител, а не помагач, защото участва в самото изпълнително деяние непосредствено. В случая не улеснява деянието, чрез създаване на условия или отстраняване на пречки.

Приемане означава поемането на лицата за експлоатация и даване на съгласие за възползване от тях. Без значение е факта дали същият деец ще ги подслони при себе си или не.

Освен това приемането е действие на съгласие от страна на извършителя, че ще използва жертвата за реализиране на целите на деянието. Без значение е факта, дали деецът укрива жертвата или не.

Използване на жертвите като стока за разврат, отнемане на органи, робство и съставна част от трафика на хора. Съгласието на жертвата когато последната е непълнолетна не изключва съставомерността на това деяние.

Какви са целите на престъплението трафик на хора?

Целите на трафика са свързани с експолатацията на хора с цел реализиране на облаги. Субективната цел включва и организиране на бъдещата експоатация на жертвата за развратни действия.

За реализиране на целите е необходимо жертвата да даде съгласие да следва дееца, в противен случай облага от деянието неможе да има. Самото съгласие на жертвата не представлява съставомерен елемент на деянието.

Отделните форми на трафика, могат да се проявят както отделно така и заедно. Пострадалият като обективен признак на деянието винаги подлежи на индивидуализация във всеки конкретен случай – важен момент в доказването.

Съучастието във формите на трафика е винаги при условията н пряк умисъл. Трябва да се докаже, че всички съзнават фактическите обстоятелства на деянието, които са относими към състава.

Възможна е фигурата на посредствения извършител.

Трафик на хора е престъпление, които може да има усложнена форма  на престъпна дейност. Деянието е двуактно, нетипично и резултатно като първият акт е престъпен и самостоятелно наказуем.

Вторият елемент превеждането през граница не е престъпление тъй като не нарушава режима на преминаване през граница.

Специалната цел на трафика е експолатацията на жертвите да продължи за дълъг период от време.

Съучастието в хипотезата на трафик на хора предвижда кумулативност на две предпоставки:

  • Да има поне две наказателно отговорни лица в осъществяване на престъплението
  • Да е налице задружност на действията

Задружността трябва да е в пряка връзка със субективния елемент и поведението на всеки от съучастниците се разглежда отделно спрямо признаците на състава.

Трафик на Хора Граница Адвокат Йорданов

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu