Търпимост На Строеж Къщи Адвокат Йорданов

Кога е налице хипотезата за търпимост на строеж?

Удостоверение за търпимост на строеж се издава за да може една сграда макар и незаконно построена, да не подлежи на премахване и на забрана за ползването и. освен това строежът в режим на търпимост може да бъде предмет на прехвърлителни сделки.

По интересен е случаят, когато е налице търпимост на строеж и същият подлежи на очуждаване. В тази хипотеза тази сграда се оценява и за нея се заплаща обезщетение по общия ред.

Друга характерна особеност при строеж в режим на търпимост е, лицето извършило строежа носи административно-наказателната отговорност по смисъла на закона.  В хипотезата на търпимост на строеж са налице определени ограничения по отношение на сградата. По отношение на същата немогат да се предприемат следните действия:

 • Неможе да се надстроява
 • Не се пристроява
 • Сградата не подлежи на основен ремонт или реконструкция,
 • Не е разрешено нейното преустройване
 • Предназначението и също не подлежи на промяна.

Когато на един незаконен строеж е отказано издаването на удостоверение за търпимост, този стоеж подлежи на премахване.

Удостоверение за търпимост на строеж се издава, за да не бъде премахнат незаконен стъеж или същият да бъде забранен за ползване. В тази хипотеза за самия стоеж няма валидни строителни книжа, но въпреки това той е бил реализиран. Неговата реализация обаче не е в противоречие с действащите ПУП и други норми предвидени в закона.

Кога не се издава удостоверение за търпимост на строеж?

Удостоверението за търпимост се издава само за сгради, отговарящи на характеристиките на строеж. Не са строежи по смисъла на закона следните обекти:

 • Преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности
 • Рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи
 • Елементите на градското обзавеждане спирки на масовия градски транспорт и т.н

За такива обекти се издават разрешения за поставяне по ред, установен със съответната наредба на общинския съвет

Търпимост На Строеж Билборд Адвокат Йорданов

Когато се констатират отклонения или неспазване на разрешенията за поставяне или друго нарушение преместваемите обекти се премахват. Самото премахване става със заповед на кмета на общината. Характерно е, че  собствениците на такива обекти не могат да се ползват удостоверението за търпимост на строеж.

Удостоверение за търпимост не се издава, когато се извършват строителни и монтажни работи на сграда в следните хипотези:

 • Външно и вътрешно боядисване
 • Подменяне на покривни материали
 • Вътрешни преустройства, с които не се изменя конструкцията на сградата
 • Вътрешното й разпределение
 • Предназначението на помещенията и натоварванията в тях
 • Други текущи ремонти на сгради, съоръжения и части от тях.

Как се издава на удостоверение за търпимост на строеж?

Удостоверение за търпимост на строеж сеиздаваот съответниякомпетентен орган, какъвто в случая се явява е главният архитект на общината. Издаване на такова удостоверение може да поискат следните категории лица:

 • Собственикът на незаконен строеж
 • Този на когото е учредено право на строеж в чужд имот
 • Лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон

Удостоверение за търпимост настоеж не се издава на лица, които не са собственици на съответните сгради или имоти в които тези строежи са реализирани. Изключение се прави, котано тези лица представят доказателства, че са надлежно упълномощени от собствениците за административно правоотношение.

За да се удовлетвори искането на заявителя, трябва да са налице няколко услония:

 • Изградения в имота строеж да притежава такива характеристики, а не да представлява поставяем обект
 • Строежът макар да е реализиран преди 7 април 1987 г. без строителни книжа, което означава да е незаконен
 • Строителството да е било допустимо по действащите планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му

Заявлението се пише в свободен текст и трябва да включва информация за подателя и към него да се приложат следните документи:

 • Документ за собственост или нотарилано заверено съгласие от всички собственици, когато е налице съсобственост
 • Нотариално заверена декларация за периода когато е завършена сградата
 • Геодезическо заснемане на сградата
 • Съгласие от собственицците на съседни имоти при намалени отстояния
 • Снимков материал на строежа
 • Удостоверение за наследници
 • Актуална скица
Търпимост На Строеж Бусола Адвокат Йорданов

Как се развива производството пред административния орган?

Самото заявлението за издаване на удостоверение за търпимост на строеж може да бъде подадено лично от собственика или чрез упълномощен от него представител. След входирането му се прави проверка на това дали подателят има право да иска образуване на такова производство.

Извършва се проверка дали обектът отговаря на изискванията за издаване на исканото удостоверение да търпимост на строеж.

При необходимост от представяне на допълнителни доказателства, органът писмено уведомява заявителя за това като посочва доказателствата подлежащи на представяне.

Допустими са всякакви доказателствени средства, включително и декларации.

Административният орган определя размера на дължимата такса, която следва да бъде заплатена, след заплащане на коята на заявителя се предоставя удостоверението за търпимост на строеж.

Удостоверението за търпимост се издава от главния архитект на общината (района) в едномесечен срок от постъпване на заявлението.

Когато се установи, че незаконният обект е узаконим и същевременно отговаря на условията за търпимост на строеж, пред собственика има две възможности:

 • Да продължи процедурата по издаване на акт за узаконяване
 • Може да поиска издаването на удостоверение за търпимост

Удостоверението за търпимост на строеж не може да замества акта за узаконяване или разрешението за строеж. Освен това удостоверението за търпимост на строеж не подлежи на обжалване по административен ред, нито на проверка за законосъобразност.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu