Стадий на Престъпление Полиция Адвокат Йорданов

Какво действащото наказателно право регламентира с понятието стадий на престъпление?

Под стадий на престъпление се разбира етап през които едно престъпление преминава преди то да бъде довършено. Довършването на едно престъпление е необходимото условие, за да може деянието да бъде наложено наказание на извършителя.

Довършеност на престъпление е налице, когато са настъпили обществено опасните последици и са осъществени всички признаци на изпълнителното деяние.

За да бъде деянието стадий на престъпление, то трябва да има обективна насоченост и да е предпоставка за довършване на престъплението.

При непредпазливие престъпления липсва стадий в осъществяване на деянието, които да предшестват довършването. Това е така защото при непредпазливите престъпления деецът не иска и ли недопуска обществено опасните последици.

Недовършеността при непредпазливите престъпления води до освобождаване от наказателна отговорност.

През колко стадия преминава едно престъпление преди то да бъде довършено?

Умишленото престъплени преминава през два стадия. Приготовление, и Опит.

Приготовлението се изразява в създаване на условия за извършване на едно умишмлено престъпление, преди да е започнало изпълнението му. Под понятието приготовление се разбират предприети действия от страна на извършителя за извършване на престъпление. Тези действия могат да бъдат подготвяне на средства или намиране на съучастници за извършване на самото деяние.

Под приготовление могат да се разбират също така и всякакви други действия, които способстват за извършване на престъплението.

Приготовлението винаги трябва да е обективирано с действия насочени към неговото довършване. Това са обективни действия, които улессняват извършването на престъпление.

Намерение или решение, които не са изразени посредством конкретни действия не са приготовление.

Това е предварителна дейност, която предполага наличието на решение за извършване на престъпление и се характеризира с умисъл, който може да е само пряк.

Приготовлението притежава известна степен на обществена опасност и затова е наказуемо само в предвидени от закона случаи. В тези случаи приготовлението е особеност на самото деяние.

Когато деецът се откаже по свой почин от извършване на деянието, приготовлението не води до ангажиране на наказателната отговорност.

Като стадий приготовлението приключва с първото действие при започване на изпълнителното деяние. От този момент е налице стадият на опита.

Стадий на Престъпление Решение Адвокат Йорданов

Каква е разликата между приготовлението и опита?

Опит означава, че изпълнително на конкретно престъпление е започнало, но неговите последиците още не са настъпили. Самото самото деяние може да е довършено но вредоносния разултат не е налице.

При опита няма увреждане на обекта на престъплението, но дейтвията са насочени към настъпване на вредите. Самия опит също застрашава обекта на престъпление и затова има обществено опасен характер.

Опитът е стадий на престъпление и притежава обективна и субективна страна. От обективната страна при опит деецът е започнал изпълнението на визираното в състава на престъплението изпълнително деяние. Действията предприети при опита могат да доведе до резултата, който деецът цели, но поради определени причини още не са настъпили.

Тези причини могат да бъдат в няколко насоки:

 • Намеса на непредвидени обстоятелства, които могат да бъдат примерно съпротива от страна на жертвата или намеса на трети лица.
 • Деянието е довършено, но обществено опасните последици не са настъпили поради непредвидени причини.

Поради тази причина стадият на опита продължава до момента на довършване на престъплението. При различните престъпления опитът продължава до различен момент

При резултатните престъпления стадият на опита е до увреждането на обекта на престъпление. При формалните този стадий е до момента на цялостното осъществяване на състава.

Какви са характерните особености на опитът като стадий на престъпление?

Самата амплитудата между началото и края на опита има 2 фази:

 • Недовършен опит е налице когато изпълнението на състава на престъпление не е предизвикало настъпването на целения резултат.
 • Довършен опит е налице когато извършителят е направил всичко необходимо от обективна страна за постигане на целения резултат. Въпреки това поради определение обстоятелства увреждането на обекта не е настъпило.

Довършеност на опита е налице и когато деецът е направил всичко, което според него е било достатъчно за постигане на резултата. При съставните престъпления довършеност на опита е налице, когато са осъществени изцяло съставите на изпълнителните деяния на престъплението.

Умисъла при опита винаги е пряк, докато при престъпления ивършени по непредпазливост, при косвен умисъл и при престъпления осъществявани с бездействие няма.

Опитът е наказуем с наказание каквото е предвидено за довършено престъпление. Особеното в случая е, че се взема предвид причините за недовършеността и степента на обществена опасност на намерението на дееца.

Обществената опасност в стадия на опита е по-ниска.

Стадий на Престъпление Жена Адвокат Йорданов

Кога според закона е налице годен опит?

Годен опит като стадий на престъпление е налице, който е насочен срещу реално съществуващ непосредствен обект на престъпление. В тази хипотеза изпълнителното деяние е насочено към увреждането на този обект чрез използваните средства или начини са с такава насоченост.

По този начин е възможно да се причини съставомерния резултат за съответното престъпление.

При негоден опит изпълнителното деянието при определени условия не създава опасност за обекта, въпреки намерението на дееца. Налице са 4-ри хипотези за негоден опит.

 • Липсва обект – деецът е насочил действията си срещу конкретно определен обект, който не съществува. В тази хипотеза наказателната отговорност се изключва липса на предмет.
 • Обектът съществува но свързаните с него предмети липсват на мястото където е насочено деянието. В този случай деянието остава нереализиран, но това не изключва отговорността.
 • Опит посредством използване на негодни средства. В този случай опасностт от осъществяване на престъпление е реално макар и да са използвани негодни средства.
 • Липса на опит. Това правно положение е налице когато използваните средства не са в състояние да причинят целения резултат.

Наказва ли се извършител на престъпление ако по собствена подбуда се е отказал от извършване на престъпление?

В действащото наказателно право тази хипотеза е уредена като самоволен отказ от престъпление. За да е налице самоволен отказ е необходимо деецът да е имал възможност да се довърши престъплението.

Освен това той трябва да е съзнавал това и въпреки всичко по собствена подбуда се е отказал да довърши престъплението.

Собствена подбудата е налице, когато деецът е взел решението да не довърши престъплението в резултат на вътрешно решение. В този случай той не носи отговорност. Хипотезите са:

 • При приготовлението – отказал се е да извърши престъпление
 • При недовършен опит – отказал се е да довърши деянието
 • При довършен опит – предотвратил е настъпването на последиците

Предпоставките на отказа са обективни и субективни:

 • Обективните се проявяват посредством поведението на дееца. Той се отказва от извършване/довършване на престъплението.
 • Субективните представляват наличие на собствена подбуда.

Отказът е ново решение противно на това в изпълнение на което е започнала престъпната дейност. Решението е необходимо да се дължи на собствена подбуда.

При изпълнение на всички тези предпоставки законът предвижда самоволния отказ от престъпление да е ненаказуем.

Няма отказ по собствена подбуда, когато деецът е прекратил престъпното си поведение поради обективно съществуващи пречки.

Не е налице самоволен отказ, когато липса субективния елемент.

Тази хипотеза е е налице когато отказа от извършване на деянието е в следствие на намесата на 3-то лице.

Стадий на Престъпление Не Адвокат Йорданов

Втора възможност е деецът да е възпрепятстван от трудности, които не е могъл да преодолее или са налице обективни причини изразяващи се в съпротива на обекта или страх на дееца.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu