Спиране на Ревизията Червено Адвокат Йорданов

В какви случаи законът допуска спиране на ревизията и какви са последиците от това?

Административният орган неможе самоволно да спира едно ревизионно производство, защото основанията за спиране на ревизията са регламентирани в закона. Процедурата се спира когато:

  • Когато лице, което трябва да участва в ревизията е възпрепятствано поради болест.
  • Образувано е друго административно, наказателно или съдебно производство от значение за изхода на ревизията
  • При смърт на законен представител на ревизираното лице;
  • Спиране на ревизията се допуска еднократно по молба на ревизираното лице
  • Наличие на други обстоятелства, предвидени със закон

Когато спиране на ревизията е допуснато по молба на ревизираното лице срок на спиране  не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. В други случаи, свързани с действията на административния орган срокът на спиране на ревизията не може да е по-дълъг от 8 месеца.

Друго основание е когато в хода на ревизията се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството. В този случай материалите се изпращат в прокуратурата като след приключване на наказателното производство се връщат на органа.

При наличие на други обстоятелства спирането на  производството е до отпадане на тези обстоятелства.

Една от последиците, които настъпват при спиране на ревизията е, че сроковете предвидени в закона също спират да текат. Това става от момента на спиране на ревизията и се възобновяват от деня, следващ възобновяването на ревизията.

Друга последица от реализирането на тази възможност е че докато производството е спряно не се извършват валидни процесуални действия. Това е валидно и за връчване на документи и книжа, установяване на факти и, издаване на административен акт.

Кои са органите компетентни да издават акт за спиране на ревизията?

Компетентен да издаде акт за спиране на ревизията органите възложил самата ревизия. Правомощията на тези органи са правно регламентирани тъй като самите органи са определени от закона:

  • на органа, възложил производството във всяка фаза, предхождаща фазата на административно обжалване
  • на решаващия орган когато е налице производство по оспорване на административни актове.

Когато органът е сезиран с искане за спиране той винаги е длъжен да отговори като актовете, които издава винаги са два вида:

Спиране на Ревизията Данъчни Адвокат Йорданов
  • Решение за отказ за спиране на производството
  • Заповед за спиране на производството

Решение се издава, когато органът възложил ревизията не намира основание за спиране на производството. Когато в законово установения срок органът не се произнесе с нито иден от двата възможни акта е налице мълчалив отказ.

Това представлява административно нарушение от страна на органа което подлежи обжалване в предвидения от закона за това срок.

Когато спирането на ревизията е по инициатива на органа възложил извършването на ревизията, решението се издава в един екземпляр. В два екземпляра такова решение се издава, когато спирането е по инициатива на ревизираното лице.

В обратната хипотеза възложилият ревизията орган  издава заповед за спиране на производството в случай, че намери искането за основателно. В самата заповедта трябва изрично да се посочи от коя дата производството се счита за спряно.

Когато издава заповед за спиране  органът съобразява всички представени факти на които се основава искането.

Какви действия предприемат компетентните органи в хипотезата на спиране на ревизията?

На първо място се представя искане за спиране от органът по приходите, установил основания за спиране, до органа, възлагащ ревизията. Към искането се прилагат доказателствата, удостоверяващи наличието на обстоятелства, налагащи спиране на производството.

Решаващият анализира представените документи като преценява основателността на искането да спиране на производството. Този орган може да разпореди извършване на допълнителна проверка или представяне на допълнителни доказателства.

Органът възложил ревизията е длъжен да се произнесе по направеното искане в рамките на деня, когато го е получил. Той е длъжен да предаде двата екземпляра от постановения от него акт на органа извършващ ревизията.

Екземпляр от заповедта за спиране на ревизията се връчва на ревизираното лице и на органа, когато искането е уважено. Заповедта се прилага към преписката от органа по извършване на ревизията.

В случай на отказа само на ревизираното лице, ако то е инициатор на искането.

След отпадане на основанието за спиране производство по извършване на ревизия се възобновява със заповед за възобновяване на производството.

Независимо дали се издава заповедта за спиране или отказа и двата акта подлежат на обжалване. Обжалване може да се извърши в предвиден от закона срок от връчване на заповедта, съответно от изтичане на срока за произнасяне.

Самата жалба се подава чрез органа, чийто акт се обжалва, до административния съд по седалището на териториалната дирекция на органа.

Производството пред съда е само пред една инстанция и се разглежда в закрито заседание без призоваване на страните. В предвидения от закона срок съдът се произнася с определение, с което потвърждава или отменя обжалвания акт.

Самото определение е окончателно.

Спиране на Ревизията Съд Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu