Общи Длъжностни Престъпления Масла Адвокат Йорданов

Какво е специфичното на криминализираните специални длъжностни престъпления?

Обект на специални длъжностни престъпления са обществените отношения, свързани с икономическите дейности. Тези престъпления са с имуществена насоченост като засягат функционирането на икономиката като цяло

Това е и основната разлика между специалните длъжностни престъпления и деянията против собствеността. Тези деяния не засягат материалната основа на предприятието, а само неговото нормално функциониране.

Специални длъжностни престъпления са такива деяния, които се отнасят не до точно определен стопански отрасъл.Тези престъпления могат да бъдат извършвани без ограничения във всяка сфера на икономиката.

Обект на такива специални длъжностни престъпления са обществени отношения, които могат се срещат във всички стопански отрасли.

Най-разпространените деяния са тези свързани с безстопанственост и сключването на неизгодна сделка. Те се проявяват посредством различни хипотези, които са регламентирани в действащото наказателно право.

Какви са характерните особености на безстопанствеността?

Това е най-често срещаното деяние от всички специални длъжностни престъпления. Субект на деянието може да бъде само длъжностно лице, на което му е поверено ръководенето, стопанисването и запазването на имущество.

Безстопанствеността е от категорията на същинските длъжностни престъпления, защото длъжностното качество на извършителя е признак от основния състав на престъплението.

Характерна особеност на тези специални длъжностни престъпления е компетентността на длъжностното лице.

Тя винаги е отраслова и е свързана с поверяване на имуществото на предприятието.

При безстопанственост имущество е поверено на длъжностно лице, което има отраслови компетенции. Типичен пример за това началник на цех.

Липсата на такава компетентност е свързана с възлагането на работа. В тази хипотеза длъжностното лице имат само функционални компетенции и не се налага да им се поверява имущество. Такъв, например може да бъде юристконсулта или икономическия съветник на директора.

Общи Длъжностни Престъпления Материи Адвокат Йорданов

Как се проявява изпълнителното деяние на безстопанствеността?

За разлика от останалите специални длъжностни престъпления, изпълнителното деяние на безстопанствеността се проявява посредством бездействие. Формата на това бездействие е изразена чрез неполагане на грижи от страна на длъжностното лице за повереното му имущество.

Това е важен съставомерен елемент, който се доказва посредством анализ на всяка конкретна ситуация. От значение са обстоятелствата отнасящи се до правата и задълженията на длъжностното лице и най вече до тези, които не е изпълнил или нарушил.

Друга възможност е изпълнителното деяние да се прояви посредством неправилни стопански действия, които са несъвместими с дължимата стопанска грижа. Това са действия от страна на длъжностното лице от които следват вреди за предприятието.

Типичен пример е спиране на охладителна система в склад за сладолед.

В тази хипотеза са налице 3 варианта представляващи форма на щета каквито са разпиляване, повреждане и унищожаване на:

  • Разпиляване е вредна последица за имуществото, в следствие на която то  неможе да се ползва по предназначение. В друг случай то е престанало да бъде част от дружеството. В своята същност разпиляването е неполагането на достатъчно грижи от които са произлезли вреди, които винаги са реални и имуществени. Преценка за тях се прави на базата на реално причинените вреди.
  • Повреждане е налице когато частично субстанцията на веща е силно накърнена.
  • При унищожаването веща е станала негодна за употреба.

Какъв вид деяние е безстопанствеността?

Това престъпление е от вида на резултатните. Престъпният резултат се състои в последвалите значителни материални щети за предприятието или стопанството. Щетата включва само претърпените вреди но не и пропуснатите ползи. Пропуснатите ползи не са реално настъпили

Щетата трябва непременно да бъде значителна. Определяне на значителността на вредата се установява чрез определяне на абсолютния размер на причинените вреди.

Това е съвкупност от реално причинени щети и претърпени загуби от неустойки, лихви, но без пропуснатите ползи тъй като не са реално причинени.

Общи Длъжностни Престъпления Западане Адвокат Йорданов

Както за повечето специални длъжностни престъпления така и при безстопанственост са възможни са и двете форми на вина. Умишлено е деянието, когато се създава предпоставка за извършване на друго престъпление от общ характер, например длъжностно присвояване.

Типичната форма на вина при безстопанственост е непредпазливостта. Тази форма на вина може да се реализира и чрез неупражняване на контрол. В случая става въпрос да се контролират лица на които е възложено упражняването на контрол от което следват значителни вреди.

Деецът неосъществяващ контрола не причинява лично вредите, а създава условия за осъществяване им бездейства по отношение на контролираното от него лице. В резултат на което настъпват вредите за съответното предприятие.

Контролираното лице е поставя началото на причинно-следствената връзка довела до вредоносния резултат.

Кога е налице скючването на неизгодна сделка?

Това деяние е част от криминализираните специални длъжностни престъпления. Изпълнителното деяние се изразява в съзнателно сключване на неизгодна сделка от длъжностно лице от която са последвали значителни вреди.

Неизгодната сделка се проявява, в цената, количеството и качеството на стоката, сроковете на доставка, начина на плащане.

Субектът е длъжностно лице и то такова, което има представителна власт да сключва договори от името и за сметка на предприятието. Няма значение как точно е възникнала неговата представителна власт.

Умисъла винаги е пряк. Деянието е довършено, когато настъпят последиците от сделката.

Ако длъжностното лице сключи сделката с цел да присвои имуществото предмет на сделка е налице длъжностно присвояване.

Отговорността за това деяние е налице когато при сделките липсва.

Това престъпление е налице и когато липса необходимост от сключването на сделка, а от там и на заплащане на цената.

При тези две специални длъжностни престъпления се търси отговорност за реално причинени вреди.

Общи Длъжностни Престъпления Фалит Адвокат Йорданов

Представлява ли анексът към сделката елемент от фактическия състав на деянието сключване на неизгодна сделка?

Анексите или прекратяването на договора са действия присъщи на действащото облигационно право. Те представляват хипотези от правоотношения, присъщи на едно гражданско право и не са елемент от състава на това деяние.

Анексът не означава сключването на нова сделка, а допълване на клаузи на вече съществуваща такава. Анексът не води до увеличаване на пасивите на дружеството или до увеличаване на активите на същото. Поради това по отношение на него не може да се приложи състава на неизгодната сделка поради липса на щета.

Сключването на неизгодна сделка като престъпление има специфичен елемент, който се свежда до установяването на определени обстоятелства:

  • Дали към момента на сключване на сделката длъжностното лице е имало възможност да сключи сделка при по-изгодни условия.
  • Ако е имало такава възможности съзнателно не го е направило.

Липсата на такава възможност изключва възможността сделката да се квалифицира като неизгодна. Дали сделката е неизгодна се установява след като се преценят всички обстоятелства при които тя е била сключена.

Настъпилите в следствие на неизгодна сделка вреди, ако са причинени по непредпазливост водят до наказателна отговорност за безстопанственост.

Какво е общото и различното между деянията безстопанственост и сключване на неизгодна сделка?

Между тези специални длъжностни престъпления има два общи елемента:

  • Субектът на деянието, който винаги е длъжностно лице
  • Причиняването на значителни имуществени вреди

Разликите са значително повече. На първо място повечето хипотези на изпълнителното деяние на престъплението безстопанственост се осъществяват чрез бездействие.

При сключването на неизгодна сделка настъпването на вредоносния резултат е чрез действие извършено по специален начин. Освен това разликата е и във формата на вината.

Най-съществената разлика обаче е че допустимо при сключването на неизгодна сделка е налице възможност за наличие на съучастие.

Самите съучастници действат е като подбудители и помагачи, а не като съизвършители. Освен това те не е необходимо да са длъжностни лица по смисъла на действащото наказателно право.

Общи Длъжностни Престъпления Обувки Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu