Семейно Право Семейство Адвокат Йорданов

Семейно право или как да разрешим проблемите си?

Семейното право като материя има задачата да регулира основните типове взаимоотношения свързани с брака, родство и осиновяване, настойничество и попечителство.

 • На първо място са отношенията между съпрузите, защото те са в основата за възникване на семейните отношения, последством сключването на брак. Законът обаче урежда само неговото сключване и прекратяване
 • Родствените връзки са втория тип отношения регулирани от семейното право. В основата на тези отношения лежи произхода, който определя роднинството. То обаче е едно твърде разтегливо понятие, което има значение само до определена степен.

Всъщност Семейното право урежда по-подробно отношенията между роднините по права линия и децата.

По права линия в закона връзките са значими при сключването на брак. Пречка за брак е роднинството до четвърта степен, включително, защото до тази степен роднинските връзки имат значение. Това са втори братовчеди.

Какви отношения урежда Семейния кодекс?

Семейният кодекс не урежда само отношенията свързани с брака.

Той урежда и отношенията свързани със сватовството, без да споменава за някакви специфични права или задължения на тези лица.

Сватовството е вид симбиоза между отношенията свързани с брак и съребрената линия. Тази симбиоза обаче няма никакво семейно-правно значение.

Типичен пример в тази насока, е възможността  две сестри да се омъжат за двама братя.

Освен че урежда съпружеските отношения, кодексът регулира и проблемите свързани с родителските права и отношенията родители-деца.

Когато тези взаимоотношения са в криза и има опасност семейството да бъде разрушено.

 

Семейно Право Влюбени Адвокат Йорданов

При какви случаи е необходимо да се потърси консултация с адвокат?

Семейното право посочва случаите детайлно случаите, когато е необходима квалифицирана адвокатска помок.  Такива хипотези са:

 • Когато се разтрогва брака
 • Налице е необходимост да се разреши въпроса свързан с издръжка за деца
 • При решаване на въпроса кой да упражнява родителски права по отношение на малолетни или непълнолетни деца
 • Необходимо е определено лице да бъде поставено под настойничество или попечителство
 • При сключване на предбрачен договор
 • Когато се иска разрешение от съд за напускане на страната от малолетни и непълнолетни деца
 • В случаите когато трябва да се получи разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни
 • Когато се осиновява дете
 • Налице е съмнение в произхода на детето и е необходимо да се оспори произхода или да се установи на произхода на детето
 • Необходимо е да се припознае родено извън брак дете

Семейните проблеми свързани с разтрогването на брака по своята същност представляват стресова ситуация, както за съпрузите така и децата. Изживяват се отрицателни емоции, които може да имат доста негативен отпечатък върху живота и здравето на членовете на семейството.

Какви други проблеми регулира Семейното право?

Това са въпросите, свързани с упражняване на родителски права, отношения между родители и деца, издръжка и имуществени отношения между съпрузите.

Затова е наложително ако сте решили да предприемете такава стъпка, да поверите интересите си на подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu