Съучастие Хора Адвокат Йорданов

Какво е съучастие от гледна точка на действащото наказателно право?

Съучастие е задружно умишлено участие на две или повече лица при осъществяване на едно престъпление. Приносът на съучастниците може да има различен характер според действащото наказателно право.

Съучастникът отговаря не за чужда дейност, а за собствените си деяния, с които обективно и виновно е допринесъл за осъществяване (довършване) на престъплението.

Съучастие също така е елемент от комплексна дейност, която в своята цялост води до реализирането на едно или повече престъпления. Връзката между съучастниците в престъпление има обективен и субективен елемент.

От обективна страна действията на съучасниците допринасят за осъществяване на престъплението, а от субективна такава е налице винаги пряк умисъл.

При непредпазливите деяния и деянията при косвен умисъл няма съучастие. Може да има независимо съпричиняване.

При какви обстоятелства е налице ексцес?

Ексцес в хипотезата на съучастие е налице когато някой от съучастниците без знанието и съгласието на другите извърши по-тежко престъпление от уговореното.

В този случай той отговаря за това престъпление самостоятелно, защото по отношение на новото деяние липсва съучастие с останалите лица.

Останалите съучастници ще отговарят само за това, което е било уговорено, ако и то при положение, че е било осъществено. В хипотезата на ексцес престъплението надхвърля общия умисъл на съучастниците.

При общ умисъл всеки от съучастниците предвижда последиците от своите действия и тези които ще последват от действията на другите съучастници.

В хипотезата на ексцеса има пряк и косвен умисъл като разликата е във волевия момент. Деецът извършващ ексцеса действайки в условията на пряк умисъл.

Останалите съучастници съзнават поведението му но не целят резултата от ексцеса, обаче се съгласяват с него въпреки, че целта е друга.

Съучастниците, които не са извършители се явяват подбудители или помагачи и отговарят за извършеното престъпление за което са допринесли.

В стадия на приготовлението и опита съизвършителството под формата на подбудителство и помагачество и ненаказумено. Законът е предвидил това защото това се явява предварителна дейност, която е ненаказуема.

Ако предварителната дейност е наказуема по силата на нормата, подбудителя и помагача носят отговорност.

Съучастие Полиция Адвокат Йорданов

Какви са предвидените в закона форми на съучастие?

Наказателното право предвижда следните форми на съучастие:

  • Съизвършителство
  • Подбудителство
  • Помагачество

Съизвършителство налице е когато две или повече лица участват пряко в изпълнителното деяние. При съизвършителството няма разпределение на задачите. Всеки върши действия подобни на другия и едновременно сам извършна елемент от фактическия на деянието.

От субективна страна общия умисъл винаги е пряк. Всеки от съучаствиците съзнава, че участва в извършването на престъпление, заедно с другите и иска или допуска осъществяването на престъпление.

Когато има разпределение на ролите и всеки от съучастниците върши само част от деянието, е налице последователно съизвършителство.  Например при кражбата, един разбива вратите, а друг влиза и изнася вещите.

Когато всеки от съучастниците извършва цялото изпълнително деяние е налице едновременно съизвършителство. Например и двамата съучастници бият жертвата, за да и нанесат телесна повреда.

При използването на наказателно неотговорни лица е налице посредствено извършителство.

Каква разликата между подбудителство и съизвършителство като форми на съучастие?

Подбудителство е налице когато едно лице склонява друго такова да извърши престъпление. Подбудителят е инициатор на деянието, но той самият не участва при извършване на престъплението.

Подбудителството представлява е умишлено въздействие върху друго наказателно отговорно лице, което бива склонено да извърши престъпление. Средствата котио използва подбудителят, за да склони подбудения да извърши престъпление са най-различни.

При доказване на подбудителството, трябва да се установят конкретните действия на подбудителя за формиране на  желаната воля у подбудения.

Самото склоняване представлява едно психическо въздействие, което формира в подбудения желаното от подбудителя решение за извършено престъпление.

Подбудителството е умишлена дейност, в която подбудителя съзнава, че лицето върху което въздейства не е имало намерение, да извърши престъпление.

Умисъла в този случай обхваща създадената от подбудителя представа за конкретно лице и конкретно престъпление.

Съучастие Терор Адвокат Йорданов

Подбудителят обаче не носи отговорност за престъпления извършени от подбудения, които не са били предмет на подбуждане.

Подбудителството е форма на психично въздействие  върху подбудения с цел да се формира решение за извършване на престъпление. Решението за извършване на престъпление от подбудения е следствие на действията от подбудителя.

Подбуждането обаче е действие по убеждаване на някого да извърши деянието без подбудения да се формира решение за извършване на престъпление.

Подбуждането е наказуемо като самостоятелно деяние когато изрично е предвидено в закона.

Явно подбудителство е налице кагато се мотивират неопределен кръг лица за извършване на престъпление като наказателната отговорност е изрично предвидена.

Каква е ролята на помагача в хипотезата на съучастие?

В тази хипотеза помагачът улеснява извършването на престъпление чрез оказване на помощ, набавянето на средства, съвети или по друг начин.

Помагачът също не участва при извършване на престъпланието, но оказва съдействие на извършителя. Това съдействие се изразява в създаване на предпоставки за изпълнение, когато са в причинна връзка със самото деяние.

Помагачеството по принцип предшевства изпълнението но може да бъде дадено и по време на изпълнението на деянието. Неможе да има последващо помагачество.

По принцип помагачеството предполага извършването на действие, но може да се осъществи и чрез бездействие. То може да се прояви в следните форми:

  • Интелектуално помагачество, което се изразява в даване на съвети и разаяснения относно начина на действие. Окуражаване на извършителя.
  • Физическо помагачество, което е свързано с набавяне на средства, изготвяне на оръдия за непосредствено осъществяване на деянието.
  • Своеобразно помагачество е налице когато помагача участва
    непосредствено с извършитея в действия по осъществянате на деянието. В тази хипотеза е необходимо наличие на особено качество като например длъжностно лице.

Умисъла винаги е пряк. Обикновено при помагача и извършителя има общност на умисъла.

При съучастие има висока степен на обществена опасност. Подбудителя и помагача не се наказват, ако по своя воля се откажат от участие в престъплението и попречат да се довърши деянието или предотвратят настъпването на вредата.

Съучастие Пистолет Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu