Самоуправство Катинар Адвокат Йорданов

Кои са обществените отношения които престъплението самоуправство засяга?

Според действащото наказателно право деянието самоуправство е класическо престъпление против установения ред на взаимоотношения между отделни граждани и организации.

Субект на това престъпление може да бъде само страна по някакво имуществено правоотношение или неин представител.

Хипотезата предвижда един субект на действащото гражданско право да осъществя на едно оспорено от другиго, действително или предполагаемо право. За да е налице съставомерност на деянието извършителят трябва да притежава лично или като представител на някого едно оспоримо право.

Освен това самото оспорено право трябва да съществува обективно или субективно и в представите на този който претендира за него.

Особеното в случая е че ако не е налице упражняване на право, то няма да е налице и хипотеза на самоуправство.

Самоуправството не е пряко посегателство върху чуждо имущество, а засяга само върху реда за осъществяване на определена дейност. Това е и най голямата разлика между това деяние и престъпленията против собствеността и стопанството.

Съществуват и изключения от това правило е налице, когато се засяга пряко дейността по решаване на спорове за определени права:

При какви обстоятелства може да се прояви самоуправство като противоправно деяние?

За да е налице деяние самоуправство, е необходимо да има възникнал спор за някакво имуществено право между две страни.

Самоуправството съществува винаги и само в условията на такъв правен спор. Особеното е, че  спорът може да бъде породен единствено от оспорващия дадено право не и от трето лице.

Тази хипотеза обхваща включително длъжностно лице или орган на власт. Самият спор възниква, когато насрещната страна изрази несъгласие със съществуването на определено право  или с избрания от дееца начин за неговото осъществяване.

Самоуправство Съд Адвокат Йорданов

Оспорването може да стане както с думи, така и с действия, стига те да са разбираеми и да могат да се възприемат.

При наличие на спор за имуществени права самоуправство може да бъде извършено само от другата страна по правоотношението. При това положение деецът преди да осъществи самоуправство, се явява страна по гражданско правоотношението, където правото му е оспорено.

Без значение е факта, дали деецът притежава или не притежава така оспореното материално право. Важното е, че той няма процесуалното право да извърши действия които уреждат реда за решаване на правните спорове.

Колко разновидности на самоуправството предвижда законът и какви са характерните им особености?

Характерно за това престъпление е, че има два обособени състава на изпълнителното деяние.

  • общо самоуправство
  • специално самоуправство

В хипотезата на общо самоуправство деецът осъществява своето спорно право, без да се съобразява с възражението на насрещната страна. Той осъществява спорното право въпреки противопоставянето на оспорващия като предприема дейност за упражняването му по начин, неотговарящ на закона.

Осъществявайки спорното право деецът пренебрегва не само насрещната страна, а и институциите, към която трябва да се обърне, за да го защити.

Всичко това се касае единствено за осъществяване на действително или предполагаемо собствено право, което се ползва от държавна защита, а не за осъществяване на чуждо право.

При самоуправството компетенциите на властта само се пренебрегват, а не се осъществяват.

Престъплението е резултатно като резултата се представлява реализирането на спорното право по начин удовлетворяващ дееца. Освен това самоуправството трябва да не представлява маловажен случай.

Това деяние се извършва винаги при условията на пряк умисъл, защото деецът винаги знае за оспорването на реализираното право. В случай че липсва знание на това обстоятелство, реализирането на правата ще бъде добросъвестно.

При специалното самоуправство спецификите се изразяват в две посоки в кумулативна зависимост:

  • Предмет на деянието може да бъде само недвижим имот
  • Няма пренебрегване на реда за решаването на правните спорове.

В тази хипотеза правнят спор по отношение на недвижим имот е приключил и не съществува в правния мир. Извършителят е бил отстранен чрез съдебен изпълнител от имота и въпреки това по своя воля го е завзел отново.

Самоуправство Имот Адвокат Йорданов

Как самоволният отказ води до липса на наказателна отговорност в хипотезата на самоуправство?

И в двата предвидени от закона случая на самоуправство е предвиден самоволен отказ от довършване престъплението. В тази хипотеза извършителят не довършва деянието поради наличие на предупреждение от съответния държавен орган.

Самото предупреждение изисква незабавно възстановяване на първоначалното фактическо положение като условие за отпадане на наказателната отговорност.

Самото предупреждение не е елемент от фактическия състав, за отпадане на наказателната отговорност. Всичко зависи от субективната преценка на извършителя.

Дори без предупреждение, ако деецът възстанови първоначалното фактическото положение, той няма да носи наказателната отговорност.

Особеното в случая е че тази разпоредба се прилага еднократно.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu