Ревизия Контрол Адвокат Йорданов

Какво е ревизия и каква е нейната правна същност?

Ревизия е дейност извършвана от административен орган, която има за цел да установи данъчни задължения на определени субекти. Тези задължения могат да бъдат:

 • Наличие на неплатени данъци от физически или юридически лица
 • Невнесени задължителни осигурителни вноски.

Освен това посредством една ревизия може да се установи, дали действията на субектите на едно данъчното правоотношение са били законосъобразни.

Ревизията представлява едно право на административния орган, чрез което той може да изисква от субектите да спазват определено поведение. Това поведение се дължи в стадия на ревизионното производство като ревизираните лица са длъжни да оказват съдействие на органа.

Резултатът от проведената ревизия се оповестява посредством ревизионен акт с който се изясняват въпросите свързани с публичните задължения на ревизирания:

 • Установяване
 • Определяне
 • Изменение
 • Прихващане

С този акт се създават или засягат права, задължения или се засягат права и интереси. Самият акт подлежи на административен и съдебен контрол, както и на обезпечаване и изпълнение.

В зависимост от обхвата органът по приходите може да постанови ревизията да бъде пална или частична.

При извършване на пълна ревизия органът по приходите има цел да установи всички данъчни и осигурителни задължения на ревизирания субект за всички данъчни периоди.

Частичната ревизия обхваща само определен данъчен период и обект на проверка са само отделни задължения на данъчния субект.

Как започва едно ревизионно производство?

Ревизията започна чрез издаване на индивидуален административен акт под формата на заповед за възлагане на ревизия. Характерно за този начален момент е необходимостта заповедта на органа да достигне до знанието на адресата.

Това се постига като на ревизираното лице се връчи екземпляр от заповедта за възлагане на ревизия.

Връчването на акта се извършва по правилата за връчване на съобщения действащото административно право. Освен това в нашето данъчно право е предвиден и специален ред за връчване на заповедта.

Ревизия Заповед Адвокат Йорданов

Действията на органа по приходите в ревизионното производство немогат да бъдат незаконосъобразни. Законът предвижда императивни разпоредби с които се определят обективни критерии за извършване на ревизии:

 • Задължителното съдържание на заповедта за възлагане
 • Органите които са компетентни да възлагат на ревизия
 • Компетентните органи които извършват ревизии и издават ревизионния акт
 • Сроковете за извършване на ревизия

Тези императивни предпоставки, са в основата на законосъобразността на ревизионния акт. При административен и съдебен контрол на акта те са обект на проверка от страна на контролиращия орган.

За да бъде законосъобразна заповедта за възлагане на ревизия трябва да съдържа определен набор от реквизити:

 • Данните за ревизирания субект
 • Данни за лицата извършващи ревизията
 • Срока за извършване на ревизията
 • Други обстоятелства, имащи значение за ревизията
 • Ревизирания период
 • Целта на

Заповедта за възлагане на ревизия не подлежи на обжалване на самостоятелно основание, за разлика от тази за прекратяване ревизионното производство.

Кои са органите компетентни да разпоредят извършването на ревизия и какви са сроковете и мястото за извършване на такава?

На първо място това са органи по приходите определени от териториалния директор на НАП. Такива правомощия има изпълнителният директор на НАП или определен от него заместник изпълнителен директор.

Органите, компетентни да извършват ревизии и да издават ревизионни актове, са органите по приходите, определени в заповедта за възлагане.

Сроковете за извършване на ревизия са правно регламентирани в закона и биват:

 • Първоначален тримесечен от датата на връчването на заповедта за възлагане на ревизията.
 • Допълнителен двумесечен срок в случаите, когато първоначалният тримесечен срок се окаже недостатъчен. Налице е възможност за продължаване на срока с издаването на нова заповед от органа, издал първоначалната заповед за възлагане.
 • Допълнителен срок до три години от връчване на заповедта за възлагане, когато първоначално определените срокове се окажат недостатъчни.
Ревизия Часовник Адвокат Йорданов

Преди започването на ревизията субектът на това производство е длъжен да предостави подходящо място и условия за провеждането й. Освен това той има задължението да оказва съдействие на проверяващите по време на ревизията.

Ревизията може да бъде извършена и в териториалната дирекция в случаите на невъзможност същата да бъде извършена при ревизираното лице. В хода на производството органът извършващ ревизията е длъжен да направи следното:

 • Да събере всички факти и обстоятелства от значение за установяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски.
 • Може да извършва насрещни проверки
 • Има право да използва доказателства събрани по делегации
 • По своя преценка да назначава експертизи или да изисква писмени обяснения
 • Органът е длъжен да извърши проверка и преценка на събраните доказателства.

Кога се обезпечават доказателства в хода на ревизионното производство?

По време на ревизията а органът може да предприеме допълнителни мерки за обезпечаване на доказателства. Това се осъществява чрез:

 • Съставяне на опис или изземване с опис на ценни книжа, вещи и документи и други носители на информация
 • Посредством копиране на информация на носители, като се вземат мерки за запазване на автентичността й.
 • Запечатване на обекта когато няма друга възможност

За действията си по обезпечаване на доказателствата органът извършващ ревизия съставя протокол, екземпляр от който връчва на ревизираното лице.

Срокът на запечатване на обекта може да бъде продължаван от районния съд по неговото местонахождение по искане на органа.

Когато е налице опасност от осуетяване събирането на данъчни задължения, посредством сделки с имуществото на ревизирания органът предприема съответни мерки.

Една от тях е да направи искане за налагане на предварителни мерки за обезпечаване на публичните вземания. Срокът на действие на такава обезпечителна мярка в е 4 месеца и може да бъде продължен от съответния административен съд.

Максималният срок на действие на предварителната мярка за обезпечение е до изтичане на срока на ревизионното производство.

Как приключва ревизионното производство?

Назначената от административния орган ревизия приключва с издаване на ревизионен акт. Преди издаването на ревизионния акт органът и длъжен да изготви ревизионен доклад.

Докладът се съставя от органа извършващ ревизията в определен от закона срок, който тече от изтичане на срока за извършване на ревизията. Самият доклад има определени реквизити:

 • Имената и длъжността на тези, които го съставят
 • Номер на акта и дата на издаване
 • Данните за ревизираното лице
 • Отразяване на обхвата на ревизията и обстоятелствата поради които е назначена ревизия
Ревизия Доклад Адвокат Йорданов
 • Описание на процесуалните действия извършени от органа и установените факти, обстоятелства и доказателствата за тях
 • Правни изводи на органа извършил ревизията и основанията за тях
 • Действията на органа предприети за обезпечаване на вземанията
 • Опис на приложените документи
 • Подписи на съставилите доклада длъжностни лица.

Докладът се връчва на ревизираното лице в срок предвиден в закона, който тече от изготвянето му. В този срок ревизираното лице може да направи писмено възражение в определени от закона срокове.

Самият ревизионният акт се издава също в правно-регламентиран срок след подаване или изтичане на срока за подаване на възражение срещу изготвения ревизионен доклад. Той се издава съвместно от органа, възложил ревизия, и ръководителя на ревизията.

Ревизионният акт или заповедта за прекратяване на ревизията се връчват на ревизираното лице в определен срок от издаването на акта по законно установени правилата.

Предвиждат ли се особени случаи за извършване на ревизия?

Законът предвижда такава възможност наличие на конкретно регламентирани в закона обстоятелства:

 • Когато до започването на ревизията данъчно задълженото лице не е подадена декларация, ако задължението се определя по декларация
 • Налице са данни за укрити приходи или доходи от длъжника
 • При осчетоводяването са били използвани неистински документи или такива с невярно съдържание
 • Задълженото лице не е представило счетоводна отчетност или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане
 • документите, необходими за установяване на данъчната основа липсват или са негодни за ползване
 • Необходими за установяване на данъчната основа данни не могат да бъдат получени
 • Декларираните приходи от дейността на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период
 • Когато ревизираното лице не осигури достъп до обекта подлежащ на проверка

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu