Разврат Секс Къща Адвокат Йорданов

Кои са формите на разврат предвидени в действащото наказателно право?

Разврат това е умишлено и противоправно посегателство срещу половата неприкосновеност на личността. Престъпленията свързани с разврата могат да се систематизират в отделни групи по два критерия – основен и допълнителен.

Основният критерий за систематизиране на деянията в ряздул рязврат е според характера на действието. Важното е към какво е насочено действието. С оглед на този критерий половите престъпления биват:

  • Блудство, което не е насочено към съвкупление, полово сношение или удовлетворение;
  • Престъпни съвкупления, които са насочени към съвкупления между разнополови;
  • Хомосексуализъм, който е насочен към полово сношение между мъже или акт на полово удовлетворение между жени.

Друг критерий за систематизиране на развратните престъпления е възрастта на пострадалия.

Съгласно този критерий престъпленията свързани с разврат биват спрямо достигнали и недостигнали полова зрялост лица.

Формите на разврат са правно регламентирани и посочени в действащия наказателен кодекс.

Какви са най-разпространените престъпления свързани с деянията за разврат?

Блудство е едно от най-разпространението престъпления свързани с разврата. Това е действие имащо за цел да се възбуди и удовлетвори полово желание без съвъкупление.

Блудство може да има с лица и от двата пола като изпълнителното деяние е извършване на действия за възбуждане и удовлетвори половото желание. Необходимо е осъществяване на физически контакт с лице под 14 години, който обаче не е обективно насочен към съвкупление.

Законът не предвижда да е налице необходимост за постигане на тази цел, за съставомерността на деянието. Типични примери за такова блудство са оралният контакт от страна на пострадалия или опипването му.

Принудата под формата на физическо насилие или физическо въздействие не е признак на състава на блудство с малолетен.

Пострадал от деянието може да бъде всяко лице, ненавършило 14-годишна възраст. Понеже е малолетно, неговото съгласие няма значение и не изключва престъплението.

Пострадалият може да бъде само от другия пол, но и от същия пол като дееца. Самото престъплението е резултатно. Неговият престъпен резултат обаче се изчерпва само с осъществения физически контакт с пострадалия.

По формата и вида на своята вина престъпление свързано с разврат се извършва винаги и само с пряк умисъл. Наред с това престъплението има и специална цел, която е  деецът да възбуди или удовлетвори свое полово желание, нагона си.

Понеже става дума за субективен признак, достатъчно е целта да бъде поставена, не е нужно тя да бъде и постигната.

Разврат Линейка Адвокат Йорданов

Каква е разликата между блудството и изнасилването?

Изнасилване е налице при съвкупяване с лице от женски пол, извършено против волята му. Останалите обстоятелства за извършване на това деяние са като при блудството с навършило 14 години лице.

  • Жената да бъде в безпомощно състояние, без нейно съгласие.
  • Да бъде принудена към това с използване на сила или заплашване.
  • Жертвата да бъде приведена предварително в безпомощно състояние по непринудителен път.

Престъплението е резултатно като престъпния резултат се изразява в половия акт между дееца и пострадалата. Формата на умисъла и видът на вината като при всички престъпления свързани с разврат е пряк.

Когато изнасилването е в условия на съизвършителсво не е необходимо всеки от участниците да участва в деянието. Достатъчно е участие в един елемент на деянието.

В този случай всеки от съучастниците съзнава, че участва в изпълнението на това престъпление, заедно с останалите. Мисловно той иска или допуска всички да имат интимен контакт с жертвата.

Като престъпление от раздел разврат съществуват ли утежняващи отговорността обстоятелства за извършителя?

Принудата по принцип е физическо действие върху личността на пострадалия. В случая принуда може да е налице и когато пострадалата е поставена в обстановка че не вижда друг изход и се съгласява.

Когато с изнасилването са причинени телесни повреди се носи отговорност и за тях. Наличието на особено тежък случай е налице когато  е има данни за опит за самоубийство от страна на пострадалата. Също така особено тежък случай е и при наличие други обстоятелства утежняващи вината.

Когато принудата е средство за извършване на сложни престъпления, тя трябва да предхожда тези престъпление и да е свързана с тях. Например деецът използва принудата не само да изнасили жертвата, но и за да я ограби.

Изнасилване е налице и когато пострадалата е в състояние когато няма възможност да окаже съпротива.

В този случай деецът само се възползва от това състояние, без то да е създадено от него.

Например пострадалата е опиянена или в състояние на безсъзнание.

Друга Хипотезата на изнасилване е при условия на зависимост. Това е служебната зависимост, което е специален признак. Този признак е налице когато пострадалия е служебно подчинен на извършителя.

Действията на разврат у пострадалия са мотивирани от представа за неблагоприятен резултат, ако постъпи по начин различено от желанието на дееца.

Мотива е служебната зависимост. Извършителят поставя пострадалата в психическа зависимост посредством използването на служебно положение.

Разврат Пияна Адвокат Йорданов

Кога едно лице бива склонявано към разврат в хипотезата на проституция?

Проституция е извършване на развратни действия с другиго срещу облага, което действие след като е занятие, няма еднократен характер. То представлява дейност по системно извършване за продължителен или определен период от време.

В този случай е налице мотивиране на жертвата чрез психическо въздействие целящо ття да приеме определено поведение. Склоняването в тази хипотеза е деяние с користна цел. Цели се пострадалата да извършва действия по сношения с трети лица срещу заплащане.

Склоняването е психическо въздействия, с цел жертвата да бъде убедена да приеме определено поведение. Това са действия на встъпване на жертвата в полови контакти, блудства от които се извличат облага.

Използваните средства за склоняване са без значение.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu