Разрешение За Изграждане На Временен Строеж Кран Адвокат Йорданов

Кога е налице възможност за издаване на разрешение за изграждане на временен строеж?

Разрешение за изграждане на временен строеж се издава в случаи, когато са налице основания предвидени в нормите за устройство на териториите. Тези случаи са регламентирани в следните хипотези:

 • Когато с ПУП е предвидено изграждане на обекти публична държавна или общинска собственост
 • Строителство в поземлени имоти, за които е установен нов начин или характер на застрояване или е наложена строителна забрана
 • Строежи за нужди, свързани с организация и механизация на строителството
 • За задоволяване на нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии
 • При предоставено разрешение за търсене или проучване или концесия за добив на подземни богатства. Необходимо е строежа е свързан с осъществяване на тези дейност

Особеното на това строителство е, че разрешение за изграждане на временен строеж не подлежи на премахване за срока, за който е разрешено. Самите строежи подлежат на въвеждане в експолатация по ред установен в действащото административно право.

Това правило не се прилага единствено за строежи шеста категория, които не подлежат на въвеждане в експлоатация.

Кой е компетентен административен орган за издаване на това разрешение?

Компетентния орган за издаване на разрешение за изграждане на временен строеж се определя в зависимост от характера на строежа. Налице са няколко хипотези в тази насока:

 • Когато строежът касае единствено интересите на общината, компетентен орган се явява главният архитект на общината.
 • В случай, че строежът е свързан с техническата инфраструктура обхващаща повече от една община, разрешение за строеж се издава от областния управител.
 • В хипотеза когато строежът е с обхват и значение за повече от една област разрешението се издава от министъра.
 • За строежи на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната разрешението се издава от:
  • министъра на отбраната,
  • министъра на вътрешните работи
  • председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“
  • председателя на Държавна агенция „Разузнаване“

Самата процедура започва по инициатива на възложителя на строежа, който може да бъде:

 • Собственик на имота
 • Лицето на което е учредено право на строеж в чужд имот
 • Този който има право да строи в чужд имот по силата на закон

Заявлението за издаване на разрешение за временно строителство се внася пред органа от възложителя или упълномощено от него лице.

Разрешение За Изграждане На Временен Строеж Танк Адвокат Йорданов

Кои са установените от закона изисквания за издаване на разрешение за изграждане на временен строеж?

Необходимо е да на налице ПУП в които е предвидено изграждане на обекти публична собственост на държавата и общините. В този случай собствениците на поземлени имоти имат право да изградят временни строежи. Те трябва обаче да представят съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, когато държавата или общината:

 • Откаже да измени подробния устройствен план, поради липса на законови предпоставки
 • Не изкупи имота при условия предвидени в закона или в тримесечен срок не отговори на направеното предложение за продажба

Разрешение за изграждане на временен строеж се издава, при условие че не се предвижда новото строителство или другите мероприятия. Условие тези мероприятия да започнат през следващата една година.

Видовете временни строежи, които се изграждат в поземлени имотиса изрично посочени в закона при наличие на следните хипотезите:

 • За които е установен нов начин или характер на застрояване
 • Наложена е строителна забрана
 • С ПУП е предвидено изграждане на обекти публична собственост на държавата или общините

Временните строежи от типа:

 • Едноетажна пристройка към законно изградена сграда
 • Преустройство на таванско помещение
 • Ателие или обект с обслужващо предназначение
 • Постройки на допълващо застрояване
 • Гараж
 • Ограда

се разрешават само еднократно в един поземлен имот. Като е налице възможност намаляване на отстянията до имотните граници. В случая е необходимо съгласието на заинтересуваните лица, чрез заявление до кмета на общината с нотариално заверени подписи.

С какво обикновено се свързват временните строежи?

Временните строежи по принцип се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Заварени сгради в поземлени имоти в хипотезите на

 • Установен нов начин или характер на застрояване
 • Наложена е строителна забрана
 • С ПУП е предвидено изграждане на обекти публична собственост на държавата или общините

Тези строежи могат да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание.

Разрешение За Изграждане На Временен Строеж Багер Адвокат Йорданов

Има случаи когато са налице заварени строежи или такива в хипотезата на търпимост строеж, невключени в режима на застрояване на урегулирания поземлен имот. Такива строежи се премахват от възложителя най-късно до завършване на разрешения строеж.

Разрешение за изграждане на временен строеж се издава и за нужди, свързани с организацията на строителния обект, от органа, който издава разрешението за строеж. Тези строежи се премахват при завършване на строителството от възложителя.

При неизпълнение на това условие от страна на възложителят, строежът не се въвежда в експлоатация.

Когато строителството не започне в срока, до който разрешението за строеж е в сила, временните строежи за нуждите на организация на строителството се премахват от възложителя.

Допустимо е издаване на разрешение за временен строеж при концесия за добив на подземни богатства само ако строежите са свързани с осъществяване на тези дейности. Условията на застрояване се определят със специализиран ПУП като след това се. премахват от концесионера.

Как се осъществява процедурата по издаване на разрешение за временен строеж?

Необходимо е възложителят са подаде писмено заявление до компетентния орган с необходимите в тази насока документи:

 • Удостоверяващи правото на собственост
 • Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта в хипотезата на етажна собственост
 • Виза за проектиране
 • Копия от инвестиционния проект
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството
 • Оценка за съответствието
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение

Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват в законоуставония срок от внасянето им, когато има изготвена оценка за съответствие. Самото разрешение за временен строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект и самото разрешение за строеж.

Когато органът направи отказ за издаване на разрешение за временен строеж основанието за това е само по законосъобразност. Самият отказ трябва да бъде мотивиран.

Разрешението за временен строеж, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване по административен ред в срок предвиден в закона.

Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu