Промяна на основанието за уволнение Табела Адвокат Йорданов

При промяна на основанието за уволнени длъжен ли е работодателя да впише промяната в трудовата книжка на работника?

При промяна на основанието за уволнение действащото трудово право задължава работодателят да впише промяната в заповедта и в трудовата книжка на работника.

Целта на вписването е да се удостовери новото обстоятелство, свързано с трудовата дейност на работника в официален удостоверителен документ. Такъв документ се явява трудовата книжка, в която се отразяват всички обстоятелства свързани с трудовите правоотношения на работника.

Работникът трябва да поиска от работодателя да извърши поправка в трудовата книжка и заповедта, когато основанието за уволнение е погрешно вписано. Същото право е налице и когато направената промяна на основанието е в следствие на съдебно решение с което е отменено основанието за незаконно уволнение.

Законът вменява като задължение на работодателя да извърши вписване при промяна на основанието за уволнение. В случай че работодателят откаже да изпълни това задължение вписването се извършва от съответната дирекция “Инспекция по труда”.

Самият отказ на работодателя може да бъде както писмен или устен и за него не е предвидена форма за валидност.

За да се направи поправката на основанието за уволнение, е необходимо отправено работника да направи искане до работодателя или Инспекцията по труда.

Самото искане може да бъде направено устно или писмено важното е да съдържа волеизявление за вписване на промяната.

Необходмо изискване е представянето на следните доказателства:

  • Влязло в сила съдебно решение, с което основанието за уволнението се признава за незаконно и се постановява неговата отмяна
  • Съдебно решение, влязло в сила, с което е разпоредено да се извърши поправка на основанието за уволнение в трудовата книжка.
  • Акт на работодателя, с който той сам отменя извършеното уволнение или променя основанието за него
  • работникът или служителят да представи трудовата си книжка.
Промяна на основанието за уволнение Заявка Адвокат Йорданов

Как се извършва самата процедура по вписване на промяна на основанието за уволнението?

Това се извършва по реда на Наредба като в трудовата книжка се задрасква направеното вписване и се отразяват новите обстоятелства. При отбелязването се посочва на какво основание се правят поправките

  • вписва се номерът на влязлото в сила съдебно решение
  • отбелязва се номерът на заповедта на работодателя с която е отменил уволнението като незаконно.

Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя съгласно чл. 2, ал. 5 НТКТС.

Когато искането от работника за промяна на основанието за уволнение се извърши от инспекцията по труда има определение изисквания. Заедно с искането се представят трудовата книжка, оригиналните документи или заверени преписи от тях, с които се удостоверява основанието на искането.

Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя или с подписа на директора и печата на Инспекцията по труда.

Защо е важно да се извърши такава промяна?

Промяна на основанието за уволнение е средство на работника или служителя за защита срещу произвола на работодателя извършил незаконно уволнение. По този начин се предизвика установяването на противозаконно поведение на работодателя и отмяна на акта за прекратяване на трудовото правоотношение.

Целта е отстраняването на всички неблагоприятни последици за работника от незаконното уволнение и възстановяване на правоотношението в състоянието преди уволнението.

След вписването в трудовата книжка на настъпилата промяна на обстоятелството за уволнение работникът постоянно може да се ползва от тази промяна.

Вписването е важно, защото когато като основанието за прекратяване на трудовия договор е вписано дисциплинарно наказание “уволнение” негативните последици следват работника.

Какви могат да бъдат тези последици?

В този случай трудовото право предвижда следните негативни последици за работника или служителя.

Работодателя обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието при безсрочен трудов договор

или размера на действителните вреди когато трудовото ви правоотношение е ограничено със срок.

Право на обезщетение за безработица ще бъде в минимален размер и срокът през който работникът ще получава такова е само 4 месеца.

Промяна на основанието за уволнение Чеклист Адвокат Йорданов

След промяната на основанието за уволнение работникът или служителят постоянно и без затруднения се ползва от тази промяна.

Кой може да задължи работодателя да извърши промяна на основанието за уволнение?

Самият Кодекс на труда вменява на работодателя това задължение, законът предвижда възможност поправката на основанието за уволнение да се направи и от съда по исков ред.

Какво заинтересованият работник или служител може да иска от съда?

В съда се оспорва единствено вписаното основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и се иска се неговата промяна.

Кодексът на труда предвижда двумесечен преклузивен срок за завеждане на такова дело от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако не бъде спазен уволненият работник или служител губи право да искате промяна на основанието по съдебен ред.

Какво се случва ако работодателят отново не впише промяната на основанието за уволнение в трудовата книжка?

Трудовото право предвижда, че ако работодателя откаже да извърши вписване на промененото основание, това да се извърши от Инспекцията по труда.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu