Престъпления Против Реда Бунт Адвокат Йорданов

Какво е най-характерното за разглежданите престъпления против реда?

Според действащото наказателно право тези престъпления против реда имот за родов обект обществения живот на гражданите. С извършването на такива деяния се накърняват интереси както на обществото като цяло, така и на отделните негови членове.

В немалко случаи се стига до засягане на личността, собствеността или социалното управление на държавните органи и обществените организации.

Самите престъпления против реда  могат да се класифицират на-общо в четири групи:

  • създаване на предпоставки за престъпна дейност
  • неспазване на правилата за осъществяване на определени дейности
  • нарушаване на общественото спокойствие
  • получаване на материални облаги без полагане на труд

Престъпленията против реда засягат най вече обществото като структура, съставена  от множество разнообразни взаимоотношения. Те се обособяват между отделните индивиди, групи от хора или други социални общности.

Спецификата на обществените отношения, изисква определени условия, среда, норми и правила на поведение, за да не се допуска произвол и безредие.

Общественият ред е такова състояние на обществените отношения, което принуждава лицата да придържат своето поведение към изискванията на нормите, приети от обществото. Тези норми имат задължителен характер и могат да бъдат правни или нравствени.

Как тези престъпления против реда и общественото спокойствие засягат установените обществени отношения?

Всяко едно от престъпленията предвидени в закона по свой специфичен начин цели разрушаването на установения законов ред.

Самите действия на извършителя са много разнообразни. Дали ще бъдат посредством грубо нарушаване на установения ред или демонстриране на явно неуважение към обществото. Дали ще е посредством изключителна дързост и цинизъм съпроводена със съпротива срещу орган на власт. Дали чрез участие в организирана престъпна група, целите на всички деяния водят към един извод.

Престъпления Против Реда Протест Адвокат Йорданов

Разрушаване на законовите, моралните и нравствени устои на обществото и създаване на хаос и безредие.

Съставите на кои престъпления са насочени основно против реда на управлението?

Едно от тези деяния е принудата спрямо орган на власт. Изпълнителното деяние предвижда упражняване на принуда по отношение на орган на власт.

В тази категория може да се включат, частен съдебен изпълнител нотариус или друг представител на администрацията.

Субект на престъплението може да бъде всяко наказателно-отговорно лице. Начинът по който самата принудата се осъществява е чрез употреба на сила или заплашване. Целта на принудата е да мотивира жертвата да желаното от дееца поведение свързано със задълженията му.

Друго престъпление против реда на управление е когато се пречи на орган на властта да изпълни задълженията си. Това деяние е насочено отново към съдебен изпълнител или друг представител на администрацията.

Всяко наказателно-отговорно лице може да е субект на това деяние, независимо от това дали служебните действия на органа на властта, са насочени към него или към другиго.

Изпълнителното деяние предвижда създаване на едно или повече препятствия за неговата дейност. Самите действия могат да бъдат от всякакъв характер.

Особеното за това престъпление, че не е необходимо препятстването на дейността да става по принудителен начин.

Престъплението е резултатно, за да създава пречка за служебната дейност на органа на властта.

Без значение е факта е изпълнил своите задължения или не.

Формата на вина е умисълът като престъплението може да се извърши с пряк или с евентуален умисъл.

Деянието изисква действие, с което се създава пречка за работата на орган на властта.

Престъпления Против Реда Въже Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu