Престъпления Против Правосъдието Съд Адвокат Йорданов

Каква е общата характеристика на разглежданите престъпления против правосъдието?

Тези престъпления против правосъдието могат да бъдат групирани по различни критерии.

Някой от тях обхващат посегателствата върху съдебната власт отвън и се отнасят до лица, които не са ангажирани в нейното осъществяване. Другата група престъпления против правосъдието включва посегателствата върху съдебната власт отвътре и касае лица, които са ангажирани в нейното осъществяване.

Тези престъпления приличат на престъпленията по служба, но за разлика от тях те са със специфична насоченост. Вредоносния резултат се изразява в засягане на обществени отношения, свързани с правосъдието.

Непосредствен обект на посегателство са обществените отношения, свързани с работата на администрацията, свързана с осъществяване на правораздаването.

Като деяние тези престъпления против правосъдието се характеризират с многообразни форми на изпълнителното деяние. Поради тази причина са налице обективни признаци на за съставомерността:

  • Като нетипична обстановка
  • Особеност за времето на извършване на деянието
  • Различен начин на извършване на престъпното деяние.

Деянията се характеризират със специфични особености на субекта, обективната страна и субективната страна, което създават редица затруднения при доказването им.

Освен това престъпленията против правосъдието се третират като деяния с висока степен на обществена опасност.

Как и от кого се мотивира едно длъжностно лице да наруши задълженията си?

Всяко наказателно-отговорно лице може да е извършител на такова престъпление.

 Изпълнителното деяние се свежда до мотивиране на лице от съдебната системата да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването.

Склоненато длъжностното лице, което се склонява, може да бъде не само съдия, прокурор, следовател или разследващ полицай.

То може да е и друго длъжностно лице от системата на съдебната власт, например административен секретар.

Престъпления Против Правосъдието Подкуп Адвокат Йорданов

Прокурорските органи също спадат към органите на досъдебното производство и по тези съображения тяхното изрично сочене наред с органите на досъдебното производство е излишно.

Самото склоняване е формално действие отличаващо се с просто извършване. За да бъде престъплението довършено, достатъчна е само наличие на действие по подбуждане на длъжностното лице.

Не се изисква то да бъде мотивирано да вземе решение за нарушаване службата си, а още по-малко действително да извърши такова нарушение.

Самото това нарушение, към което длъжностното лице бива подтиквано, може да е както престъпление, така и само дисциплинарно нарушение. Ако обаче е престъпление и длъжностното лице го извърши, деецът ще отговаря за подбудителство към него, а не по настоящия състав.

Формата на вина е винаги и само пряк умисъл.

Престъпления против правосъдието са

  • Набедяване
  • Лъжесвидетелстване
  • Лично укривателство
  • Даване на невярно заключение
  • Подбудителство към лъжесвидетелстване
При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu