Престъпления Против Личността Пистолет Адвокат Йорданов

Какви са характерните особености свързани с престъпления против личността?

Според действащото наказателно право разделът престъпления против личността, касае отделни аспекти на понятието ”личност”. Общото, което обединява тези деяния е човешката личност, която е обект на тези престъпления.

Личните права и интереси имат абсолютен характер, защото могат да се противопоставят на всички останали правни субекти.

Основно задължение на всички субекти на наказателното право е да не вредят. Това е така защото повечето престъпления против личността се извършват с действие. Такива например са телесните повреди, половите престъпления, обидата, клеветата.

Някой деяния се осъществяват чрез бездействие, каквото е злепоставянето или чрез действие и бездействие като наприимер  убийствата и телесните повреди.

От субективна страна тези престъпления против личността в по голямата си част са умишлени и повечето се извършват при пряк умисъл. Само малка час от тях са извършени по непредпазливост като например телесни повреди и умъртвяване, които имат и непредпазлив аналог.

Тези престъпления против личността се характеризират и с наличието на особени цели. Такива цели могат да са:

  • Користна цел или подбуда
  • Престъпление по поръчка на престъпна група
  • Хулигански подбуди
  • Особена жестокост
  • Видоизменени чувства – убийство на току-що родена рожба в чудовищен вид.

Поради тези причини наказанията налагани за този тип престъпления са най-тежките. В зависимост от това коя част на човешката личност засягат, предвидените в закона престъпления против личността се разделят на четири групи. Самото разделение е направено според непосредствения обект.

  • Престъпления против живота и здравето, каквито са убийството, телесната повреда, злепоставянето

Какъв е обекта на посегателство свързан с престъпления против личността?

Обект на тези престъпления са обществените отношения свързани с осигуряване на неприкосновеността на личната неприкосновеност на отделния индивид. Такива права могат да бъдат живота, здравето, свободата, половата неприкосновеност.

Обект на тези престъпления против личността може да бъде всеки човешки индивид, а субектът е всяко наказателно отговорно лице. В някой случаи субектът на престъпление може да има специално качество. Например да бъде лице от състава на полицията, армията или да е родител на пострадалия.

Престъпления Против Личността Релси Адвокат Йорданов

При този вид престъпления може да е налице всички видове умисъл, непредпазливост и дори състави със смесена вина.

Пример в тази насока е когато извършва деянието с намерение да причини лека телесна повреда но причинява смърт по непредпазливост.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu