Престъпления По Служба Администрация Адвокат Йорданов

Какво е характерно за деянията на престъпления по служба?

Извършените престъпления по служба се отнасят до отрицателните прояви на длъжностни лица, които накърняват осъществяването на държавната дейност. Тези престъпления са общи длъжностни престъпления, които засягат правила за осъществяване дейността на държавните органи.

Престъпления по служба могат да бъдат извършени не само във всички сфери на социалното управление. Такива деяния могат да се реализират и в законодателната, изпълнителната и в съдебната власт.

Обект на деянията са обществените отношения, свързани с нормалната дейност на държавния апарат във всички сфери на социалното управление.Освен това тези престъпления засягат и доста вътрешно служебни отношения, свързани с корупционните практики.

Специалните длъжностни престъпления са подробно изброени в действащото наказателно право като освен общите правила, се нарушават и специални такива.

„Длъжностно лице“ е физическо лице, на което е възложено да изпълнява срещу заплащане или безплатно, временно или постоянно следните функции:

 • Служба в държавна структура с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение.
 • Ръководна дейност или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие.

Законът прави разграничение между съществуващите длъжностни престъпления, квалифицирайки ги като същински и несъщински. При първите субект по основния състав е длъжностно лице. Тези престъплеия съдържат елементи както на общите така и на специалните длъжностни престъпления.

Субект на несъщинските длъжностни престъпления са всички наказателно отговорни лица. Когато деянието обаче е извършено от длъжностно лице е предвиден квалифициран случай.

Какви видове биват общите длъжностни престъпления?

С тези деяния се нарушават служебни задължения свързани с:

 • Използването на служебното положение
 • Издаване на служебна тайна
 • Допустителство

Тези престъпления са общи, защото увреждат отношения присъщи за сферите на управлението и вътрешно-служебните отношения.

При тях не се засягат други интереси.

Престъпления По Служба Документ Адвокат Йорданов

Тези престъпления по служба са свързани главно с неправомерна служебна дейност свързана с няколко хипотези:

 • Нарушаване на служебни задължения
 • Неизпълнение на служебни задължения
 • Превишаване на правата

В тези хипотези длъжностно лице нарушавайки служебните си задълженияима за цел да набави за себе си или за другиго облага. Неговата цел може да бъде и да причини другиму вреда катго от това могат да настъпят немаловажни вредни последици.

При тези престъпления по служба в следствие на деянието могат да настъпят значителни вредни последици. Освен това деянието може да е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение.

Престъпленията по служба засягат отношенията свързани с управлението на страната които се развиват вътре в администрацията. Затова тези престъпления имат особени субекти каквито са лицата, ангажирани в осъществяване на социалното управление.

Като последица от деянието са наличието на немаловажни вредни последици, но не е задължително те да настъпят. Под вредни последици могат да се разбира както имуществените, така и неимуществените вреди.

С какво се отличават останалите престъпления по служба?

При специалните длъжностни престъпления се засягат не само служебни, но задължително и други интереси. Пример за специални престъпления по служба са  безстопанствеността и сключването на неизгодна сделка.

Разликата е че при тези деяния задължително се засягат освен служебни и стопански интереси. Съставите на тези престъпления съдържат винаги съставите на общите престъпления по служба и заради това ги поглъщат.

При същинските длъжностни престъпления, каквито са длъжностното присвояване фигурата на длъжностното лице е признак от основния състав на престъплението.

Когато деецът няма такова качество, той неможе  да бъде субект на такова престъпление. Тогава ще става въпрос за друго деяние като длъжностното лице ще бъда признак от квалифициран състав.

Има ли различия между посочените в закона престъпления по служба и дисциплинарните нарушения?

Налице е съществена разлика между предвидените престъпленията по служба и дисциплинарните нарушения.

Основната разлика между тях е, че при дисциплинарните нарушения вредните последици са маловажни.

Престъпленията по служба винаги се осъществяват от длъжностни лица, които нарушават служебни отношения, затова винаги е налице и дисциплинарно нарушение.

Не всяко дисциплинарно нарушение обаче осъществява състава на престъпление по служба.

Престъпления По Служба Вина Адвокат Йорданов

Дисциплинарното нарушение ще се превърне в престъпление, когато резултатът от действията на длъжностното лице е обявен от наказателното право за престъпен.

Кои могат да бъдат субекти на тези престъпления по служба?

Субект е винаги длъжностно лице, което трябва да има властнически правомощия. Изпълнителното деяние има четири форми свързани със служебните задължения на субекта:

 • Нарушаване
 • Неизпълнение
 • Превишаване властта
 • Превишаване на правата

Субективната страна на деянието се характеризира с пряк умисъл и специална цел. От една страна деецът трябва да съзнава, че реализира някоя от хипотезите на изпълнително деяние на престъпления по служба.

От друга страна е налице специалната му цел да набави за себе си или другиго облага и да причини другиму вреда.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu