Премахване На Незаконен Строеж Събаряне Адвокат Йорданов

Кога се предприема премахване на незаконен строеж?

Процедура по премахване на незаконен строеж се предприема когато се констатира незаконно строителство върху определена територия или поземлен имот. В този случай самият строеж е реализиран в противоречие с разпоредбите на закона за устройство на територията.

Премахване на незаконен строеж представлява разрушаването на същия до кота терен или до състояние, което го прави негоден за ползване.

Особеност на тази хипотеза е, че при наличие на незаконен строеж в даден поземлен имот, нов строеж на собственик на незаконния строеж, не се разрешава. Тази забрана за строителство е налице до  премахването на незаконния строеж.

Самата заповедта за премахване на незаконен строеж е индивидуален административен акт по смисъла на действащото административно право. За разлика от другите индивидуални административни актове, при които жалбите не спират изпълнението, този акт не подлежи на предварително изпълнение.

Това означава, че обжалването пред съда спира нейното изпълнение до приключването на делото с влязло в сила съдебно решение.

Подлежи ли заповедта за премахване на незаконен строеж на незабавно изпълнение?

Сама по себе си тази заповед не подлежи на такова изпълнение, обаче може да послужи за издаване на отделен административен акт за незабавно изпълнение. Такъв акт се издава при наличието на две предпоставки:

 • Влязлата в сила заповед за премахване на строежа
 • Протокол за извършените разходи по премахването на стоежа

Правното основание за издаване на такава заповед е по реда на действащото гражданско право и нормите за устройство на територията

При изпълнение на заповедта за премахване на незаконен строеж разходите по премахването са дължими солидарно от:

 • Лицето, упражнило строителен надзор
 • Строителя, когато строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от строителния надзор, който е вписан в заповедната книга
 • Строителят когато строежът е без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж
 • Проектант и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти,
 • Възложителят на строежа.

Самата заповед за премахване води до разрушаване на строежа, но не освобождава виновните за извършването на незаконния строеж лица, от административно-наказателна отговорност.

Премахване На Незаконен Строеж Жена Адвокат Йорданов

Какви условия са необходими, за да се издаде заповед за премахване на незаконен стоеж?

Тези условия са правно регламентирани в рамките на специфично административно производство за констатиране на незаконно строителство. Това производство приключва с издаването на заповед за премахване на незаконен строеж, която представлява принудителна административна мярка.

Премахване на незаконен стоеж се извършва само за обект или за част от такъв, който има характеристиките на строеж по смисъла на закона. Тази процедура е неприложима за преместваеми увеселителни, търговски и други обслужващи обекти нямащи качеството на строеж.

За такива обекти съществува отделен разрешителен режим под контрола на законоустановени административни органи. Не се издава заповед за премахване и за строителни и монтажни работи, за извършване на които не се изисква разрешение за строеж.

В процедурата по премахване на незаконен строеж задължително взема участие неговият извършител, независимо дали е собственик на имот, в който е извършено строителството, или е налице учредяване право на строеж.

Процедурата започва със съставяне на констативният акт за установяване на незаконен строеж от длъжностни лица на съответния компетентен орган..

Самата заповед за премахване също се издава от компетентен орган като неговата компетентност зависи от категорията настроежа. Категоризирането на стоежа зависи от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация му.

Какви са нормативните изисквания на процедурата по премахвне на незаконен строеж?

Необходимо е съответните органи да извършат проверка на място и със съответен констативен акт да установят наличие на незаконен строеж.

Според закона незаконните  строежи са реализирани:

 • При несъответствие с предвижданията на действащия ПУП
 • Без одобрени инвестиционни проекти или без разрешение за строеж
 • При съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект
 • Нарушение на изискванията за строителство в територии с устройствена защита
 • Несъвместимост с предназначението на територията
 • Нарушение на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания
 • Със строителни материали, несъответстващи на изискванията или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи
 • При наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт за разрешаване на строителство по Закона за опазване на околната среда и други специални закони
 • Когато са нарушени изискванията за строителство в защитена територия

Когато се издава заповед за премахнате на незаконен строеж органът проварява служебно дали същият не е в режим на търпимост на строеж.

Как се развива процедурата по премахване на незаконен строеж в рамките на администрацията?

Производството започва по инициатива на компетнтен административен орган или по жалба или сигнал на конкретно лице.

Не е задължително жалбата или сигнала да са подадени от заинтересовано лице, както е при разрешение за строеж.

След сезирането на компетентния орган се извършва проверка по сигнала или жалбата на мястото където се извършва строеж.

Органът е длъжен да уведоми участниците в строителството и заинтересованите лица за датата и часа на извършване на проверката.

Премахване На Незаконен Строеж Мъже Адвокат Йорданов

Проверката се извършва дори принудително като се търси съдействие от полиция при възпрепятстване на достъпа на контролните органи до строежа.

При констатиране на незаконен строеж компетентният орган спира строителството и забранява достъпа до строежа чрез нарочна заповед.

Констативният акт акт за установяване на незаконно сторителство трябва да съдържа определени реквизити:

 • Наименованието на строежа
 • Собственикът на имота и строежа
 • Извършителят на незаконния строеж
 • Участниците в строителството
 • Нарушенята на ПУП и за издадените строителни книжа.

Какво друго се описва в реквизитите на констативния протокол?

Подробно се описва извършеното строителство и се изчертава окомерна скица на разположението на строежа. Органът е длъжен да посочи установените нарушения и нарушените разпредби и какво административно производство се образува. Посочва се срока за възражение срещу констативния акт и пред кой орган се подава..

Към акта е необходимо да се приложат копия от доказателствата, послужила за направените констатации.

Самият акт се връчва на лицата, които имат право на възражения по него:

 • Собственик
 • Строител
 • Консултант

Тези лица могат да направят възражение пред органа констатирал назаконен строеж в 7-дневен срок от връчването. С възражението заинтересованите лица могат да прилагат документи, опровергаващи констатираните нарушения.

В случай, че собственикът или строителят на незаконен строеж останат неизвестни, копие от съставения констативен акт се поставя:

 • На строежа
 • Върху определено място в общината, района или кметството.

Когато констативният акт не бъде оспорен, се пристъпва към издаване на заповед за премахване на незаконен строеж, в която се сочат:

 • Компетентният орган издал заповедта
 • Срока за доброволното й изпълнение.

При неизпълнение на заповедта за премахване доброволно и в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от органа. Изпълнението може да се извърши самостоятелно или съвместно с лица, на които тази дейност е допълнително възложена.

Физическото премахването на строежа е правно регламентирано посредством административен акт. То се извършва съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на органа, а при необходимост  на специализираните контролни органи.

Подлежи ли на обжалване заповед за премахване на незаконен строеж?

Като всеки индивидуален административен акт заповед за премахване подлежи на обжалване по съдебен ред.

Тя се обжалва пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването й на лицата засегнати от вменените им задължения.

Производството се развива по общия ред предвиден в административно процесуалния кодекс.

Премахване На Незаконен Строеж Съд Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu