Ползване Неистински Документ Показване Адвокат Йорданов

Какво се включва в деянието ползване на неистински документ?

Ползване на неистински документ означава представяне на документа за удостоверяване на включените в него факти. Извършител на това деяние може да бъде не само този, който съзнателно се ползва от неистински или преправен документ.

Изпълнителното деяние на престъплението се изразява само в ползване на неистински документ за удостоверяване на включените в него обстоятелства. Без значение е дали прекият извършител на преправянето на съдържанието е разкрит.

За това деяние законът предвижда и малозначителност, която се определя от няколко предпоставки:

  • степента на обществена опасност
  • характерът и степента на отрицателно въздействие с оглед конкретно установеното поведение с ползването на документи пред държавен орган,
  • наличието и на други престъпления, свързани с изготвяне или ползване на документи в нарушение на закона
  • последиците от употребата на документа.

Не е необходимо ползващият се от документ с невярно съдържание да е съставил този документ или да е участвал в преправянето. За тези две деяния ползващия такъв документ не носи наказателна отговорност. Законът криминализира само ползването на неистински документ и то когато това действие е съзнателно.

При ползване на неистински документ умисълът е необходимо наличието на съзнание, че използвания документ е неистински или преправен. Трябва да се докаже, че извършителят знае, че съдържанието на документа не отговаря на действителните факти и обстоятелства.

Това престъпление се извършва само при условията на пряк умисъл.

Субект на престъплението може да бъде всяко наказателно-отговорно лице, съзнателно ползва неистински документи, когато от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Какви са особеностите свързани със съставомерността на това престъпление?

В хипотезата на ползване на неистински документ, който е официален, за съставомерността е необходимо наличието на две предпоставки:

  • Деецът да е съзнавал, че документът не е издаден по установения ред.
  • Въпреки че съзнава горното обстоятелство го е ползвал.

Освен това от значение за деянието не е датата на съставяне на документа, а тази, на която деецът се е ползвал от този документ.

Ползване Неистински Документ Осъзнаване Адвокат Йорданов

При определяне обществената опасност на деянието при документните престъпления следва да се преценява характерът на засегнатите обществени отношения, които са предмет на защита и степента на тяхното увреждане.

Когато се използва документ с невярно съдържание е необходимо деецът да е съзнавал, че неговото съдържание е преправено. Въпреки това той го е ползване, за да докаже съществуването на неверни обстоятелства, удостоверени в документа.

Ползването на неистински документ винаги е свързано със създаването им, независимо дали са неистински или с невярно съдържание.

В тази връзка, деянието има самостоятелен характер но винаги е свързан с други предхождащи документни престъпления.

Посредством подпис авторът на документ удостоверява изявлението си, независимо дали то изразява неговата воля или знание за определени обстоятелства. В този смисъл подписът върху документа е негов задължителен реквизит и липсата му означава липса на документ.

Като умишлено деяние при ползване на неистински документ е необходимо извършителят да има представа, че документите се представят пред трето лице като редовни.

Какво защитава закона при деянията свързани с ползване на неистински документ?

В таз хипотеза акцентът на защита е поставен върху авторството и волята която е отразена в  документа. Когато авторството е подменено, без значение е дали документът отразява вярно или невярно фактите.  Дори съдържанието да е вярно, когато е подменен автора документът не става истински и представлява невярно отражение на действителността.

Ксерокопието на контролния талон може да бъде годен предмет на документно престъпление, тъй като възпроизвежда съществуващ документ и е свързан с него.

Когато като оригинален документ бъде използван препис, от който не личи репродукционния му характер, това по съществото си представлява използване на неистински документ.

Подобна е хипотезата на официален документ, издаден за друго лице с цел да бъде заблуден орган на властта.

В случая се има предвид целта на дееца, която е да заблуди орган на властта относно обстоятелството, че представилият документа е лицето, визирано в него.

Престъпление се явява довършено с предявяването на документа пред орган на властта, за да бъде заблуден.

Ползване Неистински Документ Дубликат Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu