Освобождаване от Наказателна Отговорност Адвокат Йорданов

В какви случаи действащото наказателно право предвижда възможност за освобождаване от наказателна отговорност?

Според действащото наказателно право, освобождаване от наказателна отговорност е възможно само за лице извършило леко престъпление. Това е така защото то с единственият юридически факт, който поражда наказателното правоотношение между престъпника и държавата.

Понятието за освобождаване от наказателна отговорност се характеризира с три особености.

  • Прави се чрез акт на съда или на прокурора, с който се отказва образуване на предварително производство
  • Образуваното предварително производство се прекратява
  • Обвиняемият не се предава на съд или не се осъжда

Най-същественото тук е, деецът не се осъжда и така няма наказание, което да се изпълнява. От друга страна деецът не се третира като осъждан, също поради отсъствието на осъждане.

Освен това законът предвижда наказателната отговорност винаги да се заменя с друга отговорност или с възпитателна мярка.

Освобождаването от наказателна отговорност прекратява наказателното правоотношение между престъпника и държавата, трансформирайки го в други правоотношения.

В зависимост от вида на освобождаването те могат да бъдат административно-наказателни или административни.

Последица от освобождаването е, че актът на отказ има сила на присъдено нещо по отношение на престъплението, предмет на делото. Актът на освобождаване от наказателна отговорност е пречка за възбуждане на ново наказателно преследване за същото престъпление по отношение на същото лице.

Освобождаването от наказателна отговорност обаче не заличава факта на извършеното престъпление. Деецът не се третира като осъждан,  а като освобождаван от наказателна отговорност.

Какви са хипотезите за освобождаване от наказателна отговорност?

Освобождаването винаги е безусловно и в зависимост от това, с какво се заменя наказателната отговорност има две хипотези:

  • Налагане на административно наказание и с налагане на възпитателна мярка.
  • От гледна точка приложимостта на института има разлика при освобождаване на непълнолетни и на пълнолетни лица.

В този случай прокурорът по свое усмотрение може да не образува наказателно производство срещу непълнолетен извършил престъпление.

Освобождаване от Наказателна Отговорност Прокурор Адвокат Йорданов

Условие за това е деянието да не с висока степен на обществена опасност  и да е извършено поради лекомислие или увлечение.

Когато прокурорът реши да не се образува досъдебно производство или да прекрати образуваното досъдебно производство, той изпраща преписката на комисията за налагане на възпитателна мярка.

Съдът може да реши деецът да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни. В тези случаи съдът може сам да наложи възпитателна мярка, като уведоми за това местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните.

Лекомислие е недостатъчна способност да се преценява характера и последиците на извършеното.

Увлечение е занижен самоконтрол под влияние на определени фастори, касаещи интелектуалния момент като деецът неможе да се противопостави на желанието да извърши определено действие.

Кои са предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание?

Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е правно регламентирано.

За да се наложи административно наказание извършителят на престъплението трябва да е пълнолетен.

Освен това освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а е обвързано единствено с вида и размера на наказанието, предвидено в закона за извършеното престъпление. То е различно за умишлените и непредпазливите престъпления.

Преди освобождаването от наказателна отговорност е необходимо възстановяването на причинените от престъплението имуществени вреди или обезпечаването му. Размерът на обезпечението се определя от прокурора или от съда, като следва да се обезпечават само „доказаните по основание, а не установени по размер имуществени вреди“.

Когато са налице основанията за освобождаване от наказателна отговорност и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава. В този случай съдът налага на дееца административно наказание обществено порицание, ако е навършил 16 години, или възпитателна мярка, ако не е навършил 16 години.

Тази разпоредба се прилага само по отношение на лица, които не са осъждани или не са освобождавани от наказателна отговорност. Това законово изискване ще е изпълнено и при последвала реабилитация за предходното осъждане.

Кога законът предвижда за извършено престъпление да се налага глоба?

При този вид освобождаване от наказателна отговорност, на дееца винаги се налага административно наказание глоба от петстотин до хиляда лева.

Законът предвижда, че когато за извършеното престъпление е предвидена само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.

На дееца може да се наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.

Освобождаване от Наказателна Отговорност Глоба Адвокат Йорданов

Според съдебната практика той не е длъжен да наложи това административно наказание дори и когато неговото налагане е задължително според уредбата на съответното престъпление.

Самото освобождаване от наказателна отговорност може да се осъществи както от съда, така и от прокурора, но административното наказание се налага само от районния съд.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu