Осигурителен Стаж Самолет Адвокат Йорданов

Какво е осигурителен стаж?

Осигурителен стаж е времето през което е полаган труд при пълно работно време и са внасяни осигурителни вноски върху получените доходи. Размерът на внасяните осигурителни вноски не трябва да е по-малък от минималния осигурителен праг за съответната професия.

Правилата за зачитане на осигурителен стаж са установени в Кодекса за социално осигуряване, за разлика от правилата за зачитане на трудов стаж.

За осигурителен стаж се зачита и времето през което работещи по трудови или служебни правоотношения са незаконно недопускани, отстранявани или уволнени. Условието за да се зачете този стаж за осигурителен е едно Незаконно уволнение, да е признато за такова по съдебен ред. Освен това трябва да е допуснато възстановяване на работа на работника или промяна на основанието за уволнение.

Съгласно действащото трудово право, внасянето на осигурителните вноски е възложено на работодателя тъй като вината, че лицата не са полагали труд е на работодателя.

Законът признава да осигурителен стаж и времето през което работещият е останал без работа поради задържане от органите на властта. В тази хипотеза е поставени няколко условия, за да бъде признат периода за стаж а именно работещият на валидно основание:

 • Да не е бил привлечен като обвиняем
 • Да е бил оправдан от съд
 • Наказателното производство срещу него да е било прекратено
 • Наложеното наказание лишаване от свобода е признато по съответен ред за неоснователно наложено, затова че не го е извършил
 • Извършеното деяние не съставлява престъпление.
Осигурителен Стаж Корупция Адвокат Йорданов

Осигурителните вноски за този период се внасят от държавата върху последното брутно възнаграждение, защото в случая работодателят не носи отговорност. Тези случаи се отнасят за неправомерни действия от държантиге органии и тези на съдебната власт.

Няма пречка след това да се търси имуществена отговорност от съответния органи по съответния ред.

Зачита ли се осигурителен стаж когато е налице трудоустрояване или инвалидизация на осигуряваното лице?

Осигурителния стаж се отчита когато:

 • Възниква правото на обезщетение за временна неработоспособност
 • За правото на пенсия.

Придобиването на тези осигурителни права зависи от вида и продължителността на осигурителния стаж.

Такъв стаж тече и за времето през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа. В случая е налице виновно поведение от страна на работодателя, който не се е съобразил с предписанието на здравните органи.

Предписанията на здравните органи са задължителни за работодателите и те са длъжни да преместят трудоустроеното лице на подходяща работа. Когато не изпълнят това задължение и трудоустроеният остане без работа времето се зачита за осигурителен стаж.

В този случай осигурителните вноски са за сметка на работодателя като размера се изчислява върху полагащото се обезщетение. Самото обезщетение можже да бъде за веменна неработоспособност, обезщетение при трудоустрояване и други случаи предвидени в закона.

В случай на пенсиониране за осигурителен стаж стаж се зачита и времето, през което родител или съпруг е полагал грижи за инвалиди. Това е предвидено защото хора с 90% инвалидизация постоянно се нуждаят от чужда помощ и полагащите грижи:

 • Не работят
 • Не са осигурявани
 • Не са получавали пенсия.

Тогава осигурителните вноски за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителните вноски се плащат от бюджета. Размерът на тези вноски се изчислява върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия.

Осигурителен Стаж Инвалид Адвокат Йорданов

В какви случаи времето за обучение се зачита за осигурителен стаж?

Когато осигуряващият се е завършил успешно висше или полувисше образование периодът също се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране. Условието за това е до 2005 г. той да е внесъл за своя сметка осигурителните вноски, изчислени върху минималната работна заплата към датата на внасянето на вноските.

Откупуването на стаж също е вид способ за придобиване на осигурителни права.  В тази хипотеза за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени осигурителните вноските. Откупуването на стаж неможе да бъде за по голям период от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Осигуреното лице може да откупи целия период на обучение или част от него.

Откупуване на стаж неможе да става с разсрочено плащане на сумата съгласно КСО. Поради това стаж може да се закупи, само при условие че дължимите осигуровки се внесат накуп по банков път. Когато осигурителни вноски са внесени за периоди, по-кратки от пет години, лицето може да довнесе за разликата до пет години.

Осигурителен стаж в чужбина се зачита съгласно оригинални документи, издадени от компетентни органи на съответната чужда държава.

Обезщетенията и отпуските считат ли се за осигурителен стаж?

За доходите, основани върху обезщетения, не се изчисляват и не се внасят осигурителни вноски в следните случаи:

 • върху обезщетенията за неспазено предизвестие
 • при прекратяване на трудов договор без предизвестие
 • в случай на обезщетение при болест
 • Когато е изплатено обезщетение при пенсиониране
 • при получаване на обезщетение за неползван отпуск
 • в случай на неиздаване на документи и задържане на трудовата книжка
 • когато де прекратява трудов договор срещу уговорено обезщетение

Признаването на осигурителен стаж за времето на различните видове неплатени отпуски е правно регламентирано. В тази хипотеза, без да се плащат осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за:

 • отглеждане на дете
 • временна неработоспособност
 • отпуск за бременност и раждане,
 • неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.
Осигурителен Стаж Отпуск Адвокат Йорданов

Кои са необходимите документи за удостоверяване и изчисляване на осигурителен стаж?

Необходимите за това документи са:

 • трудова книжка
 • осигурителна книжка
 • документ по утвърден образец 30 на НОИ, издаден от работодателя на основание разходни документи и трудов договор.
 • диплома и документ, удостоверяващ срока на обучение и документ за внесените осигурителни вноски.

Когато е полаган труд при непълно работно време, осигурителен стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При получване на възнараждение по-малко  минималната работна заплата продължителност на отработеното време се изчислява пропорционално.

Времето през което е полаган труд без трудов договор и са получавани доходи също може да бъде зачетено за стаж.

Необходимо е:

 • получаваното възнаграждение да е равно или над една минимална месечна заплата,
 • да са внесени осигурителни вноски,

При изпълнение на тези условия периода се зачита за един месец стаж, но за не повече от срока на договора.

При самоосигуряващите се лица осигурителен стаж, се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски. Не се зачитат за осигурителен стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu