Организирана Престъпна Група Хора Адвокат Йорданов

Какво представлява организирана престъпна група според критериите на закона?

Организирана престъпна група е трайно структурирано престъпно сдружение което не е събрано случайно, а има за цел извършване на престъпления.  Характерно при организираната престъпна група, е че в структурата на групата липсва разпределяне на ролите между членовете.

Освен това е без значение, продължителността на участие на всеки от членовете в структурата на групата.

Друга характерна особеност на организирана престъпна група е сдружението не е създадено инцидентно за определено деяние. Такава група се създава бавно, в сравнително спокойна обстановка като лицата са водени от общ умисъл, че то ще съществува трайно.

Обсъждани са въпросите дали да се създаде такова сдружение или не и е формирана цел за извършване на определени престъпления.

Друг съставомерен белег на организирана престъпна група е нейната численост, което е и разликата с останалите групировки. Съществуването на организирана престъпна група, е обвързано с условие да е налице обединение между три или повече лица.

Друг съставомерен признак на тази структура е наличието на специфична

цел на участниците. Тази цел е да вършат престъпления в страната или чужбина, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години.

В понятието организирана престъпна група съществуват три отделни деяния образуване, ръководене и участие в групата.  И трите деяния са формални, но на практика се разглеждат общо с друго реално извършено престъпление.

Защо законът криминализира образуването на организирана престъпна група като престъпление?

Това е престъпление чието изпълнително деяние, представлява дейност по съгласуване на волите на три или повече лица за постигане на определена цел.

Като образуване могат да се определят дейности като откриване и подбор на участници, склоняването им към участие и т.н.

В случая извършителят осъществява активна дейност по насочена към набиране на членове и установяване на устойчиви връзки. 

Особеното на това деяние е, че лицето, което образува организираната престъпна група, не е длъжно да участва в нея.

Организирана Престъпна Група Пиене Адвокат Йорданов

Самото деяние е довършено в момента на образуване на групата, като наличието на опит е ограничено само недовършен опит. Това не изключва възможността образуването на организирана престъпна група да следствие на активни действия от страна три или повече лица.

Достатъчно е тези три или повече лица да са съгласували волите си, затова фигурата на организатор не е задължителна. Деянието е умишлено като умисъла включва съзнание за принадлежност към престъпно сдружение целящо извършване на престъпления.

Приготовление към образуване на организирана престъпна група не е наказуемо само по себе си. Когато е съчетано с друго деяние, извършителят ще отговаря само за другото деяние.

Какво се разбира под понятието ръководене на организирана престъпна група и участието в такава?

Ръководенето на това сдружение означава поставяне на общи или конкретни задачи на участниците. Под ръководенето се разбира и изработване на план или даване на други указания за постигане на определена цел.

Тази форма на изпълнително деяние е може да се осъществи едва след като сдружението вече е създадено. Действащото наказателно право предвижда организираната престъпна група да е била създадена за извършване на две или повече престъпления.

Престъплението е довършено, когато конкретните нареждания, задачи или

планове достигнат до един или повече от членовете на групата.

Не е необходимо ръководителят на групата да е само един. Всеки член на групата, който поставя задачи, прави планове и контролира тяхното изпълнение, може да се определи като ръководител по смисъла на закона.

Участието в организирана престъпна група  е деяние при което едно лице, извършвайки активни действия. Тези действия са по обвързване в трайни фактически взаимоотношения с останалите членове на групата. Деянието е умишлено като умисъла включва съзнанието за принадлежност към група, имаща за цел извършване на две или повече престъпления.

Необходимо е също така  е умисълът на участника следва да включва и представите, че и други лица са съпричастни към същата престъпна структура.

Предвижда ли закона по-тежко наказание за съставите на организирана престъпна група?

Законът предвижда няколко хипотези при квалифицираните състави на това деяние, а именно:

  • Групата е въоръжена.
  • Да е създадена с користна цел.
  • Създадена с цел да върши конкретни престъпления посочени в закона.
  • В сдружението участва длъжностно лице.

Проявлението на всеки един от тези признаци достатъчно, за да обуслови приложението на по-тежко наказуемия състав.

Организирана Престъпна Група Нинджа Адвокат Йорданов

Обстоятелството „въоръженост на групата” е налице, когато поне един от членовете й е въоръжен. Не е задължително оръжието да е било използвано за извършване на друго престъпление, достатъчно е то да е предназначено за дейността на групата.

Без значение е и факта дали оръжието се притежава на законно  или не.

Наличието на користна цел е налице, когато извършителят желае чрез престъплението да набави за себе си или за другиго имотна облага. Самата користна цел не е съставомерен елемент но е изведено от практиката.

Третото квалифициращо обстоятелство е когато групата да е създадена с цел извършване на престъпления посочени в закона. В този случай високата степен на обществена опасност се извежда, от това, че визираните н състава престъпления са за тежка престъпна дейност.

Последният квалифициран признак е свързан с участието на длъжностно лице в сдружението. Не е необходимо всички участници в групата да са длъжностни лица, но е видно, че дейността на групата вероятно е свързана със служебното качество на участника, който е длъжностно лице

Съществуват ли по-леко наказуеми хипотези на това деяние?

Законът предвижда такава възможност, когато участник в организирана престъпна група направи самоволен отказ от участие в структурата.

Предвидените по-благоприятните последици при самоволния отказ обаче се прилагат при определени условия. За да се стигне до приложението на привилигирован състав участникът в групата трябва да направи две неща:

  • да се предаде доброволно на органите на властта
  • и да разкрие всичко, което му е известно за групата.

Законът предвижда различни последици в зависимост от момента на самоволния отказ:

  • Ако направилия самоволен отказа или групата не са извършили все

още друго престъпление, предалият се участник не се наказва.

  • Когато вече е осъществено „вторично престъпление”, наказателната

отговорност ще бъде реализирана по реда на чл.55 НК.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu