Обстоятелства изкл. общ. опастност Пожар Адвокат Йорданов

Кога са налице обстоятелства изключващи обществената опасност на едно деяние?

Обстоятелства изключващи обществената опасност на едно деяние са конкретно определени и посочени в закона. Става въпрос за деяния, които поначало са обществено-опасни, но в определени случаи загубват опасния си характер.

Такива случаи са неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск, задържане на престъпник

На първо място от тези обстоятелства изключващи обществената опасност се явява малозначителността. В тази хипотеза дадено деяние формално осъществява признаците на предвидено в закона престъпление. Самото престъпление обаче е толкова малозначително, че практически не уврежда обществените отношения. и поради това не е обществено-опасно.

Примерно вземането на чужд молив, който е на незначителна стойност  не представлява престъпление поради тези съображения.

Друго от тези обстоятелства изкючващи обществената опасност е неизбежната отбрана. В тази хипотеза е необходимо да е налице непосредствена опасност от увреждане на права и интереси на личността.

Принципът е, че никой неможе да черпи права от едно свое противоправно поведение.

Нападението трябва да е непосредствено, противоправно, изразяващо се в едно или няколко действия или бездействия. Всичко това трябва пряко и непосредствено да накърняват права и интереси на личност, общество, държава.

Непредпазливите действия също могат да са обект на неизбежна отбрана. В случая нападението може да бъде и чрез посредствено извършителство, чрез използване на оръжия, оръдия, невменяемо лице.

При продължавано престъпление нападението завършва с последното деяние и самото нападение трябва да е забранено от закона, което е съставомерния елемент на тази хипотеза.

Какви са пределите на неизбежната отбрана, които я индивидуализират като обстоятелство изключващо обществената опасност?

Самата неизбежна отбрана като едно от тези обстоятелства изключващи обществената опасност има особености, които са правно регламентирани:

  • Ако отбраняващият се съзнателно е правокирал нападателя с цел да му причини вреда, то той неможе да се позове на неизбежна отбрана.
  • На деяния извършени в усложненията на неизбежна отбрана неможе да се противопостави друга неизбежна отбрана.

Важен момент е установяването на момента на непосредствено нападение, защото от този момент отбраняващият се е в състояние на неизбежна отбрана.

Обстоятелства изкл. общ. опастност Конфликт Адвокат Йорданов

Момент на непосредствено нападение е налице, когато е създадена реална и непосредствена опасност за увреждане на правата или личността. Погрешно се явява схващането, че това е момента когато е започнало изпълнителното деяние.

Неизбежна отбрана е налице и при продължаване на нападението, когато например деецът бяга с открадната вещ.

При предполагаемо бъдещо или при завършено нападение не е предмет на обстоятелства изключващи обществената опасност.

В тази хипотеза неизбежна отбрана липсва, тъй като самото нападение обективно не съществува.

Необходимо е определяне на момента на края на нападението, защото след този момент не е налице неизбежна отбрана. Когато нападнатия отговори на нападението с нападение, то действията му не са в условията на неизбежна отбрана а в реторсия.

Пределите на неизбежната отбрана са когато е налице съответствие между отбраната и самото нападение. Съответствие е съвкупност от всички обстоятелства отнасящи се до силата и интензитета на нападението и защитата, степента на опасност и броя на нападателите или отбраняващите се.

Може ли превишаването на пределите на неизбежна отбрана да я изключи от тези обстоятелства изключващи обществената опасност?

Превишаване на пределите и е налице когато защитата явно не съответства на степента на нападението. Преценката на това обстоятелство се преви за всеки конкретен случай.

Несъответствието е явно, когато е изразено ясно и не поражда съмнение и в тази хипотеза деяние е неправомерно и срещу него е допустима неизбежна отбрана.

При отблъсване на нападението отбраняващия се може да ползва по интензивни средства и начини за отбрана. Важното е това да не надхвърля възможностите за отблъсване на нападението. Без значение са местата на нападателя, които ще бъдат засегнати от отбраняващия се.

Мнимата неизбежна отбрана е налице, когато деецът поради грешка относно действителността на нападението причини смърт; телесна повреда.

В случая деецът действа в условията на грешка на оценката, считайки че е нападнат и има право да се отбранява. Грешката изключва умисъла, защото липсва съзнаването, че се върши обществено опасно деяние.

В зависимост от това дали отбраняващия се е бил длъжен и е могъл да предвиди има ли нападение или не грешката е извинителна или неизвинителна.

В първата хипотеза деецът е наказателно неотговорен.

В случаите на неизвинителната грешка деецът носи отговорност за вредите при условията на непредпазливост.

Превишаването пределите на неизбежната отбрана деецът носи и гражданска отговорност при условията на отговорност за вреди.

Не е налице превишаване пределите на неизбежна отбрана когато нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом в жилището на отбраняващия се.

Обстоятелства изкл. общ. опастност Дуел Адвокат Йорданов

Ако нападателя прекрати нападението и започне да бяга, за да се спаси от последици и бъде настигнат и убит, това е убийство.

Отнасяли се крайната необходимост към онези обстоятелства изключващи обществената опасност?

Крайна необходимост е налице, когато едно лице спасява държавни, обществени или лични интереси от непосредствена опасност. Особеното на тази хипотеза се състои в две кумулативни предпоставки:

  • Деецът не може да избегне вредите по друг начин
  • Причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените.

Състоянието на крайна необходимост може да е последица от действието на лице или вещ. За разлика от неизбежната отбрана в тази хипотеза опасността може да не е в следствие на нападение.

Може дори да не е противоправно човешко действие, същото да не е започнало или вредите не са нанесени на нападателя. В този случай вредите ще се търсят от причинителя на състоянието на крайна необходимост или собственика на веща.

Няма обаче крайна необходимост, когато отбягване на опасността съставлява престъпление.

Предпоставките на крайната необходимост са в кумулативна зависимост

– Да не съществува друг начин за избягване на опасността

– Причинените вреди да са по-малки от предотвратените последици.

Съществува и състояние на мнима крайна необходимост при която причиняването на вреди е резултат на грешна преценка относно обществената опасност на своите действия.

Налице е грешна субективна представа за наличието на непосредствена заплаха. Деянието при мнима крайна необходимост е обществено опасно, защото с него се причиняван вреди, които не са необходими.

Какви са другите обстоятелства изключващи обществената опасност според действащото наказателно право?

Задържане на престъпник също се числи към онези обстоятелства изключващи обществената опасност. То не е част от неизбежната отбрана а самостоятелно основание.

Задържан трябва да е субект извършил престъпление, а задържащ може да е всеки. В тази хипотеза е допустимо причиняване на вреда на задържания към момента на задържането, но без умъртвяване на лицето обект на тази мярка.

Целта на задържането е предаването на престъпник на органите на властта, за да не се укрие или извърши на друго престъпление.

Обстоятелства изкл. общ. опастност Арест Адвокат Йорданов

Задържането трябва да е неотложно и не трябва да са превишени необходимите и законосъобразни мерки.

При изпълнение на неправомерна заповед деецът съзнанава, че действа правомерно, макар деянието осъществява признаците на престъпление. Това убеждение е формирано от факта, че е извършено е при изпълнение на формално редовна служебна заповед.

За да е налице обстоятелство изключващо обществената опасност на деянието е необходимо следното:

  • Деецът да е в подчинено положение по отношение на даващия заповедта,
  • Даващия заповедта да е компетентен да я издаде и да е издал същата по установения ред.
  • Заповедта да не налага очевидно за изпълнителя престъпление и да е неправомерна.

Тези предпоставки е необходимо да са в кумулативна зависимост и в този случай отговорността се носи от издалия заповедта.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu