Общи Длъжностни Престъпления Община Адвокат Йорданов

Какво е спецификата на познатите общи длъжностни престъпления?

Общи длъжностни престъпления са тези деяния по служба, които засягат всички сфери на социалното управление. Те засягат тези структури отвътре и имат правно особени субекти, каквито са лицата, ангажирани в осъществяване на социалното управление. Най-често това са длъжностни лица от администрацията независимо дали става въпрос за държавната или общинската такава.

Визираните общи длъжностни престъпления се проявяват посредством различни хипотези, които са регламентирани в действащото наказателно право.

Тези деяния засягат всички сфери на управление, като рефлектират и върху вътрешно-служебните отношения. За разлика от тях специалните длъжностни престъпления засягат задължително освен служебните и стопанските интереси и затова техните състави поглъщат съставите на общите престъпления. Длъжностните престъпления се делят на същински и несъщински.

За същинските и характерно наличието на определен признак в основния състав на деянието какъвто се явява, длъжностното лице. В случай, че извършителят няма тава качество, не е налице престъпление по служба, а друго такова по смисъла на закона.

За разлика от същинските престъпления по служба, при индивидуализираните общи длъжностни престъпления фигурата на длъжностното лице е само елевент от квалифициран състав.

Това означава, че деянието може да бъде извършено и от лице, което не длъжностно по смисъла на закона.

Какво е характерно за най-разпространеното престъпление по служба?

Престъпление по служба или както е известно като деянието по чл. 282 НК е общия състав на визираните общи длъжностни престъпления. Обект на престъплението са обществените отношения, които осигуряват нормалното функциониране на държавния апарат, притежаващ определени властнически правомощия.

Засегнатите от деянието обществени отношения определят и кръга на длъжностните лица, които могат да извършат това деяние. Общи длъжностни престъпления по служба не могат да бъдат извършвани в стопанския сектор, а само в сектора на публичната власт.

Общи Длъжностни Престъпления Кмет Адвокат Йорданов

Причината за това е, че тези престъпления се отнасят само за дейността на държавните органи на власт и управление. Обект на деянието са отношенията по оста граждани от една страна и държавен орган от друга.

Извън структурата на държавния апарат деяния в хипотезата на общи длъжностни престъпления не може да има. Без значение е дали субектът притежава качеството на длъжностно лице.

Кои са субектите на това длъжностно престъпление?

Субект на това деяние може да е само длъжностно лице.  Изпълнителното деяние се изразява в нарушаване на служебните задължения, неизпълнението им, превишаване на властта или правата.

Престъплението е резултатно, защото води до създаване на такава обстановка, от която има възможност да настъпят немаловажни последици. Във всяка друга хипотеза ще става въпрос за извършено дисциплинарно нарушение.

Формата и видът на вината са пряк умисъл като законът предвижда и наличие на специална цел. Тази цел се изразява в желанието за набавяне на облага или причиняване на вреди. Причиняването на вреда се състои в неблагоприятно изменение на имотното състояние на другиго или в причиняване на морални вреди.

Следователно от субективна страна са налице две предпоставки, които трябва да са в кумулативна зависимост.

  • Пряк умисъл
  • Специална цел

Характерно за това престъпление е, че вредите не е необходимо да са настъпили реално. Достатъчно е с деянието извършителят да е създал реална възможност за тяхното нестъпване.

Самите вредни последици се определят на базата на абсолютната стойност на материалните щети възникнали от престъплението.

Какво се случва ако дадено длъжностното лице само е присвоило вещ?

В този случай ако е налице само присвояване на вещи, без наличие на други вреди е налице хипотезата на длъжностно присвояване. Когато престъплението по служба не улеснява длъжностното присвояване или е извършено след неговото е налице множество престъпления.

Извършването на документни престъпления от длъжностно лице изключва хипотезите на общи длъжностни престъпления. Причината е, че  неизпълнението на служебни задължения е елемент от състава на 282 НК.

Общи Длъжностни Престъпления Яхта Адвокат Йорданов

Как едно длъжностно лице използва служебното си положение за да извлече облаги?

Друг случай от разглежданите общи длъжностни престъпления е използване на служебно положение. В тази хипотеза длъжностното лице използва съответното си качество за реализиране на интереси извън служебната си дейност.

Изпълнителното деяние се състои в използване на служебното положение, без да е необходимо нарушаването на задълженията, неизпълнение или превишаване на правомощията. Това е самостоятелно престъпление, защото не е налице нарушаване на служебна забрана, неизпълнение на служебно задължение или превишаване на правомощия.

Всичко се развива извън пределите на службата на извършителя и засяга извънслужебни взаимоотношения. В тези извънслужебни задължения, обаче се намесва служебното му положение. на дееца. Демонстрирайки  своя служебен статут, извършителят си осигурява предимство по отношение на други лица.

Не се засяга въпроса дали извършителят е направил или ще направи услуга някому, защото в такъв случай ще е налице подкуп.

Деецът използва така свое положение, че да упражни въздействие върху другиго извън служебните си задължения. Самото въздействие винаги е свързано със службата на извършителя и най-вече с поста му. В случая няма нарушение на служебните задължения.

Въздействието се осъществява с това, с парадиране определен пост в администрацията, а не че ще направи определена служебна услуга. Ако действията на извършителя се свършат с облага вече става въпрос за подкуп.

Престъплението е формално, а  формата и видът на вината са пряк умисъл. Като допълнителен субективен признак е предвидена специална цел свързана с набавяне на противозаконна облага.

Целта трябва да бъде не само поставена, но и постигната, за да може деянието да бъде довършено.

Какво означава служебна тайна да бъде издадена от длъжностно лице?

Друго от тези общи длъжностни престъпления е издаване на служебна тайна от длъжностно лице. Субект на това престъпление може да бъде само длъжностно лице.

Предмет на престъплението е доста специфичен, защото е свързан с такава информация, която да отговаря на понятието служебна тайна.

Законът предвижда два критерия, когато се преценява дали съобщената информация е служебна тайна или не.

Първият критерий е формален, което означава информацията да е определена като такава в правилника за вътрешния ред на ведомството.

Общи Длъжностни Престъпления Тайна Адвокат Йорданов

Вторият критерий е материален, което означава, че издаването на тази информация представляваща служебна тайна да може да причини вреди.

При това информацията, която съставлява служебна тайна, трябва да бъде поверена или достъпна на дееца по служба.

Съществуват две възможности това да се случи:

  • Извършителят разполага с тази информация по силата на служебното си положение
  • Той може да се сдобие с нея благодарение на своите служебни правомощия.

Изпълнителното деяние се изразява в две хипотези:

  • Съобщаване на служебната тайна на лице нямащо право да има достъп до тази информация
  • Обнародване на сведенията, съставляващи служебната тайна.

Престъплението е резултатно, а формата и видът на вината е умисъл, пряк и евентуален.

Какво е разликата между деянието издаване на служебна тайна и останалите общи длъжностни престъпления?

Разликата се състои в това, че престъплението има свой особен субект, който не е само длъжностното лице.

Наказателна отговорност носи и недлъжностно лице, работещо в държавно ведомство, на което му е станала известна такава информация. Това е фигурата на служебното лице, което има достъп до такава специфична информация поради спецификата на работата му.

Това може да бъде и вещо лице, преводач или тълковник по отношение на информация, станала му известна във връзка с възложената му задача. В случая тази категория лица са длъжни да пазят в тайна информацията с която работят. Те обаче не изпълняват това свое задължение и стават субект на това престъпление.

Какво е допустителство според действащото наказателно право?

Това е последното от така наречените общи длъжностни престъпления. Допустителство означава, че длъжностно лице съзнателно допуска подчинено нему лице да извърши престъпление. Това престъпление обаче трябва да е свързано със службата или работата му.

Престъплението се осъществява чрез бездействие от страна на длъжностното лице. То съзнателно оставя негов подчинен да извърши престъпление, свързано със службата или работата му.

Самото подчиненото лице, може да е, но може и да не бъде длъжностно лице.

Общи Длъжностни Престъпления Питанка Адвокат Йорданов

Когато то е длъжностно лице, престъплението което върши не е задължително да бъде по служба.

В друг случай„ когато извършителят е служебно лице, деянието което той върши трябва да е свързано пряко с неговата работа. Това именно е вменено в задължение на неговият началник, да го контролира.

Субект може да бъде само длъжностно лице, а самото престъпление е предикатно и като такова е едно вторично. За наличието му е нужно някакво друго първично престъпление, което в случая се извършва от служебно подчинен на дееца.

Ако длъжностното лице умишлено не упражни контрол върху този, който пази имуществото е налице деяние характерно за специалните длъжностни престъпления.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu