Облагане Вноса На Стоки с ДДС Бягане Адвокат Йорданов

Защо се извършва облагане вноса на стоки с ДДС?

Процедурата за облагане вноса на стоки с ДДС е предвидена с цел начисленият данък да постъпва в бюджета. Това става по реда и в сроковете, предвидени от закона за заплащане на мита.

Веднъж начислен, данъкът при облагане вноса на стоки с ДДС не подлежи на прихващане с други вземания.

Обект на облагане са стоки внесени от друга държава през съответно определените за това места. По смисъла на закона стока е всяка движима вещ, енергия или стандартния софтуер, с изключение на парите и чуждестранната валута.

Последните не попадат в обхвана на това понятие, защото се използват като платежно средство.

Самото понятие внос на стоки представлява въвеждането в страната на стоки извън ЕС, за които не са платени мита.

При въвеждане на територията на страната стоките извън ЕС получават определен статут който може да бъде в различни хипотези:

 • Временно складирани стоки
 • Стоки поставени в свободна зона
 • Внесени в свободен склад
 • Поставени под митнически режими
 • Стоки за активно усъвършенстване
 • Временен внос с пълно освобождаване от мита
 • Обект на външен транзит

Кога извън тези хипотези вносът може да се счита осъществен?

Извън тези хипотези вносът се счита за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната.

Не е налице облагане вноса на стоки с ДДС при митническите формалности за свободно обръщение на стоки, когато са налице следните условия:

 • Към момента на декларирането стоките да са поставени съответния митнически режим
 • Тези стоки едновременно с декларирането стоките напускат страната с направление трета страна
Облагане Вноса На Стоки с ДДС Кон Адвокат Йорданов
 • Поставени под режим на временен внос с пълно освобождаване от мита напускат територията на страната с направление страна от ЕС.

Законът предвижда тези предпоставки да са в кумулативна зависимост.

Самият внос на стоки представлява данъчно събитие водещо до облагане вноса на стоки с ДДС. Това е облагаема доставка, за която е приложима общата данъчна ставка от двадесет процента.

Данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем от датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни мита. Изключение не прави и хипотезата, когато задължение не съществува или размерът му е нула.

По различна е хипотезата, когато не възниква задължение за заплащане на вносни мита за стоки от територии от митническата територия на ЕС. Тогава данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем на датата, на която се приключват митническите формалности.

Как се определяне на данъчната основа при внос на стоки?

Данъчната основа при облагане вноса на стоки с ДДС е митническата стойност, увеличена с доколкото в нея не са включени:

 • Мита, акциза и другите такси, дължими във връзка с вноса на стоките на територията на ЕС
 • Необходимите разходи реализирани до първото местоназначение на стоките на територията на страната

Налице е възможност стоките да са били временно изнесени от територията на страната до място извън територията на ЕС за:

 • Обработка
 • Преработка
 • Поправка

Когато тези стоки се внесат обратно в страната, данъчната основа ще бъде стойността на обработката, преработката или поправката.

Така формираната данъчна основа не включва стойността на търговската отстъпка или намаление.

Когато в документите съпровождащи стоката е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка, данъчната основа се увеличава. Увеличението представлява разходите, свързани с превозването на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка.

Стоките от ЕС или митническата територия на съюза нямат митническа стойност. Поради тази причина при въвеждането на такива стоки данъчната основа се определя по общия ред на закона.

Как се начислява данъка при вноса на стоки?

При облагане вноса на стоки с ДДС начисляването на данъка може да се извърши съответно от митническите органи или от вносителя.

Митническите органи определят размерът на данъка по реда, определен за митническото задължение. Самият налог се начислява независимо дали вносителят е регистриран или се явява нерегистрирано лице по ЗДДС.

Когато стоката се освобождава от данък тя подлежи на вписване в митническата декларация. Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обръщение след режим в хипотезите.

Облагане Вноса На Стоки с ДДС Товарене Адвокат Йорданов
 • Временен внос с частично освобождаване от мита
 • Обработка под митнически контрол

Вносителят на стоки също може да начисли данък, ако е регистриран и има разрешение за прилагане на този режим във връзка с реализирането на инвестиционен проект.

За целта той трябва да представи следните документи:

 • Митнически документ за внос, с който декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС
 • Документи за приключване на митническите формалности, в които декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС
 • Заповед на министъра на финансите
 • Декларация за липса на изискуеми и неизплатени данъци и осигуровки.

При наличие на тези предпоставки вносителят начислява данъкът с протокол за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие.

При облагане вноса на стоки с ДДС дължимия данъкът е изискуем от вносителя като за обезпечаване събираемостта са има установени правила:

 • Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления данък
 • Налице е забрана спрямо органите по за извършване на прихващане на дължимия данък с други задължения.

Кога се ползва данъчен кредит?

При облагане вноса на стоки с ДДС вносителят има право на данъчен кредит. Това представлява сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения за осъществен от него внос на стоки.

Правото на данъчен кредит възниква и може да бъде упражнено само при изпълнение на регламентирани условия:

 • Притежание на митнически документ за внос, в който да е посочено като вносител и данъкът да е внесен по определен ред
 • Вносителят да притежава митнически документ за внос, в който да е посочено като вносител и да е издал протокол при спазване задълженията за начисляване на данък от регистрирано лице
 • Когато реализира инвестиционен проект и начислява само данъка при внос.

Право на приспадане на данъчен кредит е налице, когато за съответния период се посочи митническа декларация удостоверяваща приключването на митническите формалности.

Друга хипотеза е  когато с решение на митницата коригира данъчната основа.

Случаите в тази насока са:

 • Увеличаване на основата за облагане
 • Намаляване на основата за облагане

Корекциите при намаляване на основата на облагане се извършват в данъчния период, в който лицето е получило документа.

Облагане Вноса На Стоки с ДДС Такси Адвокат Йорданов

Право на приспадане на данъчен кредит ще е налице и в следните случаи на внос на стоки:

 • При режим активно усъвършенстване с възстановяване
 • Когато е налице обработка под митнически контрол
 • В случаите на временен внос с частично освобождаване от вносни мита

В какви случаи данъчно задълженото лице се освобождава от данък при внос?

В действащото административно право е предвидена хипотеза за освобождаване на лица някой лица от данък при внос на стоки:

 • Европейския съюз
 • Европейската общност за атомна енергия
 • Европейската централна банка
 • Европейската инвестиционна банка
 • Международни организации, признати за такива от публичните органи на държавата членка – домакин, или извършен от членове на такива организации, при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;

Освободени от данък са стоки включени в рамките на разрешения безмитен внос, когато се касае за:

 • Внасят стоки на обща стойност не повече от 30 лв.
 • Малки пратки на стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна от физическо лице на друго физическо лице
 • Лично имущество, получено като наследство;
 • Употребявано домакинско имущество след приключване на временно пребиваване извън Европейския съюз и други

Освен това освободен от облагане вноса на стоки с ДДС е личния багаж на пътници, който няма търговски характер. Съгласно закона вносът няма търговски характер когато:

 • Не се извършва редовно
 • Състои се изключително от стоки за лична, семейна употреба или предназначени за подаръци
 • Видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел

Особеното е че тези предпоставки следва да се налеци в кумулативна зависимост.

Безмитният внос се разрешава поотделно за всеки пътник при всяко пътуване. Внос на стоки освободени от ДДС, не може да се кумулира, нито да се разпределя между няколко пътници.

Облагане Вноса На Стоки с ДДС Куфар Адвокат Йорданов

Това значи, че когато стойността на отделна вещ надвишава паричните прагове се заплаща данък върху цялата стойност на стоката.

Когато общата стойност на две или повече стоки, надвишава паричните прагове освобождаване от данък се допуска само за част от стоките. Критерий се явява сумата от стойностите на които не надвишава съответния паричен праг.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu