Обезщетения при произшествия Аутобан Адвокат Йорданов

В какви случаи настъпва правото на застрахователни обезщетения при произшествия?

Право на обезщетения при произшествия има всяко лице, пострадало от инцидент на пътя. Условие този инцидент да се превърне в основание за изплащане на обезщетение е, когато са налице претърпени  телесни увреждания.

Изключение от тази хипотеза прави виновния водач, за който това право не се поражда поради наличието на противоплавно виновно поведение.

Право на обезщетение при произществие имат и наследниците на починалото лице. Застрахователят е длъжен в срок от три месеца от подаване на документите пред него да определи застрахователното обезщетение.

Самото обезщетение е парична сума, която се изплаща за претърпените болки и страдания на пострадалия или съответно на наследниците на починалото лице. Изплатената от застрахователя сума трябва да покрива претърпените имуществени вреди, свързани с лечение, лекарства, рехабилитация и за пропуснатите ползи.

Много често поради една или друга причина най-често формална застрахователят отказва да изплащането дължимото обезщетение при на пътнотранспортно произшествие. Отказа на застрахователя да плати на правоимащите лица може да касае цялата сума или да е налице само частично плащане.

При тази хипотеза пострадалите или наследниците на починалото лице имат право да реализират правата си срещу застрахователя по съдебен ред.

Какво обхваща обезщетението при наличието на валидна застраховка гражданска отговорност?

Претенциите на пострадали лица за обезщетения при произшествия се регулират от нормите на Кодекса на Застраховане. Съгласно закона обезщетението по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ обхваща действителната стойност на причинената вреда.

Особеното в случая е, че размера на самото обезщетение е ограничен до застрахователната сума по договора. Съществуващата методика за изчисляване на размера на обезщетения при пътно транспортни произшествия, не дерогира приложението на разпоредбите на Кодекса за Застраховането.

Обезщетения при произшествия Аутобан Адвокат Йорданов

Освен това същата не ограничава отговорността на застрахователя, нито е основание да се откаже изплащане на обезщетения. Това е  едно указание за изчисляване на размера на щетите на МПС в случаите, когато обезщетението се определя от застрахователя.

По тази методика застрахователят изчислява обезщетения при настъпили транспортни произшествия, когото не са представени фактури за извършен ремонт в сервиз. Самата стойност на застрахователното обезщетение е ограничена само до минимален размер, съобразно с правилата, заложени в методиката.

Когато обаче е налице съдебно предявена претенцията за заплащане на застрахователно обезщетение, същото вече се определя от съда. В този случай съдът не се съобразява с действащата методика. В този случай застрахователното обезщетение се определя по действителната стойност на вредата към момента на настъпване на застрахователното събитие.

При определяне на обезщетението може да се  ползва заключение на вещо лице. Съдът обаче не е обвързан да проверява дали се надвишават или не минималните размери по методиката.

Може ли застрахователят да откаже плащане позовавайки се на небрежност от страна на застрахования?

Това е често срещан похват от страна на застрахователите, за да откажат плащане на обезщетения при  произшествия. В действащото гражданско право понятията небрежност и груба небрежност не са легално дефинирани.

В нашето облигационно право е прието, че небрежност е налице тогава, когато длъжникът несъзнавано не е предоставил дължимото надлежно изпълнение. Става въпрос за неполагане на грижите, които дължи добрият стопанин за вещите обект на застраховка при конкретните обстоятелства.

Грубата небрежност се отличава от обикновената само по степен и представлява засилена форма на небрежност. Това е бездействие чрез неполагане на грижата, която би положил и най-небрежният човек при подобни условия.

Грубата небрежност е не е правно регламентирана  и не може да бъде дефинирана в застрахователния договор предварително. Това е така защото формите на неизпълнението на задълженията не могат да бъдат изчерпателно предвидени отнапред.

При наличие на материално-правен спор относно характера на допуснатата от застрахования небрежност, преценката за това се прави от съда, въз основа на конкретните факти по делото.

Съгласно действащия кодекс при настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да заплати обезщетение както е уговорено в застрахователния договор.

Законът задължава застрахователя в тридесетдневен срок от представянето на всички доказателства,  да определи и изплати претендираното обезщетение.

Съществуват и правно регламентирани случаи когато не се заплащат обезщетения при произшествия. Някой от хипотезите са:

  • Обезщетения за вредите, претърпени от виновния водач.
  • Вредите, причинени на МПС, управлявано от виновния водач.
  • Когато МПС се ползва за участие в нерегламентирани състезания
  • Глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.
Обезщетения при произшествия Фалит Адвокат Йорданов

В какви случаи застрахователят може да води регресен иск против застрахования?

В хипотезата на обезщетения при произшествия, законът допуска такава възможност в определени случаи. Застрахователят има право да получи от виновния водач платеното от него обезщетение в едно лихви и разноски, в няколко случая.

На първо място е хипотезата, когато при настъпването на ПТП е нарушен ЗДВП в следните разновидности:

  • Когато е налице на алкохол над допустимата по закон норма.
  • Водачът е под въздействието на наркотици или други упойващи вещества.
  • В случай че водачът е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества
  • Не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в МПС, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това
  • Напуснал мястото на настъпването на пътнотранспортното произшествие
  • Умишлено е предизвикал пътнотранспортното произшествие.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu