Обезщетение Пари Адвокат Йорданов

Какви видове обезщетение предвижда трудовото право за работници и служители останали без работа.

Обезщетението според кодекса на труда е парична компенсация, платима на работника заради вреди причинени чрез незаконни действия от работодателя. Всички видове обезщетение са регламентирани в закона и ако не бъдат изплатени доброволно могат да бъдат претендирани по съдебен ред.

В кодекса на труда са посочени тези обезщетения, които работодателя изплащат на работника при прекратяване на трудовото правоотношение.

Работодателят е този, който има право да прекрати трудовото правоотношение с работника с предизвестие.

Понякога за да се освободи по-бързо от служителя си работодателя уволнява работника преди да изтече срокът на предизвестието. В този случай той дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за неспазения срок на предизвестието.

Продължителността на срока на предизвестието зависи от това дали трудовият договор е срочен или безсрочен.

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни ако не е уговорен друг. Макар страните по трудовия договор да имат свобода на договаряне,срокът на предизвестие не може да бъде повече от 3 месеца.

При срочения трудов договор срокът съответно е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Срокът по предизвестието започва да тече по отношение на страните по договора от следващия ден на получаването му от работника.

Моментът когато се прекратяването самото правоотношението зависи от това дали работникът отработва целия срок на предизвестието или част от него.

Обезщетение Срок Адвокат Йорданов

Може ли работодателят да прекрати трудовия договор с работника преди изтичане на срока на предизвестието?

Работодателят има възможност да прекрати трудовия договор преди да изтече срокът на предизвестието. В този случай за него възниква задължение да обезщети работника с парична сума в размер на едно брутното трудово възнаграждение.

Размерът на това обезщетение е размерът на полученото от брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено правоотношението ако не е предвидено друго.

Работодателят дължи обезщетение за неспазено предизвестие и когато работникът е връчил предизвестие на работодателя за прекратяване на трудовия си договор.  В тази хипотеза работодателят като предизвестена страна трябва се възползва от възможността да прекрати договора преди изтичане на срока на предизвестието.

В какви случаи работникът може да прекрати трудовият договор без предизвестие и работодателят му дължи обезщетение.

Това е възможно в случаите когато:

 • Работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетението
 • Мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение е променено
 • В случай на неизпълнени на задължения, уговорени с трудовия договор от страна на работодателя
 • При влошаване на условията на труд при “нов” работодател.

В тези случаи обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за срока на предизвестието при безсрочен договор.

В случай на срочно трудово правоотношение обезщетението също е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника. Периодът е обаче за времето, през което той е останал без работа но не повече от остатъка от срока на договора.

Дължи ли обезщетение работодателя, когато работникът остане без работа?

Законът предвижда такава компенсация при условията на чл. 222, ал. 1 КТ. Работникът трябва да е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение.

Задължението за работодателя в случая възниква, при следните обстоятелства:

 • Когато трудовия договор с работника е прекратен поради закриване на предприятието или на част от него
 • съкращаване в щата,
 • намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни.
Обезщетение Безработен Адвокат Йорданов

Платимото обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за не повече от 1 месец.

Дължи ли се обезщетение по Кодекса на труда при нетрудоспособност поради болест?

Такова обезщетение се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника. За да се реализира тази хипотеза са необходими две изисквания:

 • работникът трябва има най-малко 5 години трудов стаж
 • през последните 5 години трудов стаж не е получавал обезщетение на същото основание.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за срок от 2 месеца.

Ако болестта е довела до трайна неработоспособност доказана с ТЕЛК и двете страни по договор могат да го прекратят на това основание. Самият договор се прекратява без предизвестие като основанието за прекратяване е невъзможността на работника да изпълнява възложената му работа.

Договорът не се прекратява когато при работодателя има друго работно място, което е подходяща за здравното състояние на работника. Условието е обаче самият работник да е съгласен да заеме новата длъжност.

Прекратяването на трудовия договор на това основание е право само на работника като условията за упражняването му са две:

 • заболяване на работника, което води до невъзможност за изпълнение на възложената му работа
 • неизпълнение от страна на работодателя на предписанието на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа.

Дължи ли се обезщетение от работодателя на работника при пенсиониране?

Работникът има право на обезщетение когато трудовото правоотношение се прекратява, поради придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Работодателят заплаща обезщетение независимо от основанието за прекратяване на договора в размер на брутното възнаграждение за срок от 2 месеца.

Когато работникът е полагал труд при същия работодател през последните 10 години размерът на обезщетението е брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

 

Такова обезщетение може да се изплаща само веднъж. За да има право на такова обезщетение работникът трябва на две условия:

 • на изискването за възраст
 • сбор от осигурителен стаж и възраст, т.н. точки по чл. 68, ал. 1-3 от КСО

Има ли право на обзщетение работник, който не е ползвал полагащия му се отпуск към момента на прекратяване на трудовия договор?

В този случай работникът има право да получи от работодателя обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Размерът на този компенсация е пропорционална на времето, което се признава за трудов стаж.

Това обезщетението е дължимо и се изплаща независимо основанието на което работодателят е прекратил трудовия договор.

Размерът на това обезщетение се изчислява към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Обезщетение Отпуск Адвокат Йорданов

Взема се предвид среднодневно брутно трудово възнаграждение за предхождащ календарен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни.

Дължи ли работодателя обезщетение в случай на незаконно уволнение на работници или служители?

Работодателят дължи такова обезщетение на работника при незаконно уволнение като размера му се определя от брутното му трудово възнаграждение. Периода който обхваща компенсацията е времето, през което е останал без работа поради, но за не повече от 6 месеца.

В случай че, през този период работникът е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата между двете заплати.

Има ли работникът право на обезщетение, когато работодателят не издава документи и задържа трудовата книжка?

В този случай работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника поради следното:

 • неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудово правоотношение, както и при вписване на неверни данни в издадените документи;
 • незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Противоправността на тези действия идва от задължението на работодателят да издава различни удостоверителни документи. Тези документи са необходими на работника, за да реализира своите права.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят, действащ като осигурител на работника издава различни видове документи. Тези документи свързани с осигурителен стаж и осигурителен доход се издават в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението.

Удостоверението образец УП-2 удостоверява осигурителен доход, а с УП-3 се доказва осигурителен стаж. Тези доказателства са необходими на работника по повод на пенсиониране.

За да бъде отпуснато парично обезщетение на останал без работа работник, е необходимо работодателят да му издаде справка-декларация.

Работодателят е длъжен да издава на посочените документи като това задължение произтича от Кодекса за социално осигуряване.

При прекратяване трудовия договор работодателят впива в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предава на работника.

Когато той не изпълни това задължението и задържи трдовата книжка на работника без основание носи отговорност. Тази отговорност на работодателя се изразява в изплащане на обезщетение в полза на работника за причинени вреди.

Размер на обезщетението се определя от вреди, причинени от неиздаване или несвоевременно издаване на документи или при незаконно задържане на трудовата книжка.

Обезщетение Документ Адвокат Йорданов

Какво обезщетение получава работник, чийто договор е прекратен по предложение на работодателя?

В тази хипотеза работодателят предлага на работника да прекрати трудовия договор срещу обезщетение. Важно в случая е съгласието на работника.

Ако работникът не отговори писмено по направеното предложението в 7-дневен срок от узнаването, се счита, че то не е прието.

Когато работникът приеме предложението, работодателят изплаща обезщетение в размер не по-малко от четирикратния размер на последното месечно брутно трудово възнаграждение.

Изключение от правилото се прави , в случай че освен рабонтикът и работодателя са уговорили по-голям размер на обезщетението.

Обезщетението се заплаща от работодателя в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор.  В случай че то не бъде изплатено в срок, основанието за прекратяване се счита за отпаднало.

Подлежат ли на данъчно облагане на обезщетенията, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение?

Получените обезщетенията при болест, пенсиониране неиздаване на документи и задържане на трудовата книжка да не подлежат на данъчно облагане.

Останалите видове обезщетения които се изплащат:

 • при прекратяване на трудовото правоотношение
 • за неспазено предизвестие
 • в случай на прекратяване без предизвестие,
 • оставане без работа,
 • неползван отпуск,
 • незаконно уволнение
 • при прекратяване срещу уговорено обезщетение

Тези получени обезщетения подлежат на данъчно облагане.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu