Недействителност На Административния Акт Жена Адвокат Йорданов

Кои обстоятелства водят до недействителност на административния акт?

За да е налице недействителност на административния акт трябва да са налице обстоятелства, възпрепятстващи проявлението на предвидените правните последици.

Съгласно закона пораждането на правни последици от административните актове трябва да е в съответствие с наличието на определени условия. Тези предпоставки са изрично предвидени в закона:

Необходимо е актът да е издаден от компетентен орган

 • Спазване на предписаната от закона форма
 • Законност на процедурата за издаване на акта
 • Да е налице законосъобразност на административните актове което означава актът да съответства на материално-правните разпоредби
 • Съобразяване с целта на закона.

Липсата на едно или няколко от тези условия води до недействителност на административния акт, поради което той не може да породи желаните правни последици. Дори същият да породи такива те подлежат на заличаване с обратна сила.

Недействителност на административния акт е именно наличието на определен порок или пороци в същия.

В действащото административно право се различават два основни вида недействителност на административния акт:

 • Нищожност
 • Унищожаемост

В закона не съществува точно определение, което по несъмнен начин да прави  разграничение между тези две понятия. Последствията от тези два вида недействителност на административния акт са коренно различни.

Нищожните актове не пораждат никакви правни последици.

Унищожаемите административни актове са в състояние да породят последици за определен период от време, но след прогласяването на недействителността им, последиците се заличават с обратна сила.

Кои са критериите които разграничават нищожните от унищожаемите актове?

По принцип в действащото право съществува презумпция за законност на административните актове. Когато обаче възникне съмнение относно наличието на недействителност на административния акт, то тази презумпция може да се обори.

Принцип при определяне на вида недействителност на административния акт е той да се счита за унищожаем. Нищожността е тежък порок и затова винаги се дава превес на по-малкия по степен порок.

Затова при оспорване на административни актове на проверка подлежат първо основанията за унищожаемост а не тези водещи до нищожност.

Недействителност На Административния Акт Пушене Адвокат Йорданов

При прогласяване нищожността на даден акт хипотезите в тази насока са свързани с предимно с условията за законност на административните актове. Затова съдът трябва да разгледа и провери всички условия, които определят административния акт като законосъобразен или недействителен.

Има случаи, в които правната норма не оставя никакво съмнение, че служители неизпълнили разпореждане, което е явно престъпление.

Кога е налице нищожност на административния акт?

Случаите на недействителност на административен акт в хипотезата на нищожност са многобройни.

Актът е нищожен когато е издаден от административен орган, който няма правомощието да го издаде. Когато се установи, че липсва компетентност на автора на акта, той бива обявен  за нищожност.

Няма значение е в какво се изразява нарушението на компетентността.

Нищожност на акта ще е налице и когато адресатът му не съществува или липсва. Типичен пример е търсене на данъчно задължение от починало лице.

В определение случаи нищожен ще бъде и акта издаден при нарушение на предвидена от закона форма.

Нарушение на формата или неспазването на процедурата по издаване  на акта поначало не водят до недействителност на административния акт.

Съществуват обаче хипотези, когато формата е от значение за съществуване на акт и нейната липса винаги ще доведе до нищожност. Такъв случай е налице, когато наказателно постановление не е изготвено в писмена форма.

Нарушението на процедурата по издаване на акта също може да е основание за нищожност при определени условия.

Това е възможно, когато порокът при неспазването на процедура по издаването на акта води до липса на валидно волеизявление.

Противоречието с  материалния закон е друга причина за обявяване на недействителност на административния акт. Предвидени са няколко хипотези:

 • Когато административният орган е действал извън пределите на обвързаната компетентност
 • Основанието за издаване на акта е норма, която е отменена към момента на издаването на акта
 • Приложената от органа норма е тълкувана превратно
 • Като основание за издаване на акта е послужил друг административен акт, който след това е отменен или изменен.
Недействителност На Административния Акт Ред Адвокат Йорданов

Налице ли са други основания водещи до нищожност на административния акт?

Противоречието с целта на закона винаги е основание за недействителност на административния акт. Постигането на целите на закона е основанието за съществуването на административните актове и този порок винаги води до нищожност.

Специфичното обстоятелство при прогласяването нищожността на даден административен акт  е, че тежестта на доказване пада върху този, който претендира нищожност.

Съдът е орган на власт, който има компетентност да прогласи нищожността на един административен акт. Когато тази институция констатира нищожността, то същата се обявява със съответното решение. Самото решение  е напълно достатъчно условие административният акт да не бъде прилаган. Самото решение обаче трябва да е влязло в сила.

Кога административния акт е унищожаем?

Както беше споменато унищожаемите административни актове пораждат правни последици от момента на тяхното издаване. Те се считат за редовни и могат да подлежат на изпълнение.

Докато не бъдат унищожени те пораждат права и задължения за субектите си, било те позитивни или негативни. Тези права и задължения съществуват, докато актовете не бъдат отменени.

Пример за това е актът констатиращ управление на МПС след употреба на алкохол.

Отмяната на недействителни административни актове в тази хипотеза може да стане от няколко органа:

 • Самият автор на акта може да го отмени
 • Жотмяната произтича, от по-горестоящия административен орган
 • Съда

Инициатор на искането за отмяната може да стане от лицето което има правен интерес от отмяната на акта.

Съществуват случаи изрично посочени в закон, когато административен орган извън дадената система може да отмени издаден акт.

За целта този акт  трябва да е издаде на основание на административен акт на кмета на община.

Унищожаемите административни актове винаги са засегнати от леки пороци, които не противоречат съществено на закона.

Посредством отстраняване на тези пороци, административният акт се превръща в законосъобразен.

Недействителност На Административния Акт Кон Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu