Наследствено Право Снимки Адвокат Йорданов

Наследствено право – какви проблеми обхваща и как регулира отношенията в гражданския оборот?

Наследствено право представлява система от правни норми, уреждаща имуществените отношения, които се пораждат по повод смъртта на едно физическо лице. Тези отношения възникват между наследниците на починалия и са свързани с приемане и преминаване на имуществото му към тях.

Самото наследствено право е тясно свързано със семейните отношения, защото имуществото на починалия преминава към членовете на семейството му или неговите роднини.

Законът предвижда определен кръгът на наследниците по закон като по отношение на най-близките от тях е предвидена защита. Тази защита наречена запазена част, предвижда едно ограничение за наследодателят при извършване на безвъзмездни правни сделки като дарение и завещание.

Наследниците ползващи се от тази защита са низходящите на починалия – деца и внуци, възходящите – родителите и преживелият съпруг. Към кръга от наследници ползващи тази защита не влизат братята и сестрите и други наследници по закон.

Във връзка с наследяването има случаи в практиката, при които се смесват понятията наследствено право като обективно право и правото на наследяване.

Самото право на наследяване не задължава наследниците на починалия да приемат наследството, защото те имат възможност да се откажат от него.

Как едно наследствено право регулира наследяването на имуществото на починалия?

Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство

Наследството е съвкупност от имуществени и облигационни права и задължения които са принадлежали на наследодателя към момента на негова смърт.

Към наследството се причисляват и имуществени претенции за вреди от непозволено увреждане, които наследниците могат да предявят по съдебен ред. Част от наследството са и правото на иск за разваляне на договори поради неизпълнение.

Наследствено Право Имот Адвокат Йорданов

Според нашето наследствено право съществуват два вида наследяване – закон и по завещание. Наследници по закон са преживелият съпруг и лицата, които се намират в известна родствена връзка с наследодателя.

Имуществото на починалия се придобива от наследниците по закон без да е необходимо да има фактическо предаване на вещта от другиго.

С констатиране на смъртта на наследодателя то преминава в цялост и едновременно във фактическата власт на наследниците. Освен права според българското наследствено право наследниците придобиват и всички задължения които съпровождат наследството.

Действащото наследствено право предвижда ли особености при наследяването на права и задължения?

Към наследствената маса не се числят личните неимуществени права на наследодателя, защото те се прекратяват с факта на смъртта му. Изключение от това правило е налице когато тези права са необходими във връзка с осъществяване на наследствените имуществени права.

Друга особеност при наследяване на права се отнася до членствени права и задължения, тъй като те се наследяват по специфичен начин.

Съгласно действащото наследствено право тези права са наследяват само по закон, а не по завещание. Наследници се явяват всички членовете на семейството на наследодателя, без тези, които са се отделили и не са живели в семейството му.

Изключение от правилото се допуска, когато членовете на семейството се откажат от членствените права на наследодателя. Тогава в тези права и задължения могат да встъпят и другите низходящи.

Не подлежат на наследяване правата и задълженията на наследодателя по договори, които са сключени с оглед на неговата личност. Такова право е например пенсията, заплащането на която се прекратява със смъртта на наследодателя.

Друга особеност при наследяването е, че юридическите лица могат да наследяват само по завещание.

Какви са особеностите според действащото наследствено право при наследяване по право на заместване?

Този вид наследяване се явява изключение от правилото, че по-близките по степен наследници изключват по далечните такива.

Самото право на заместване представлява една възможност за децата на един починал или недостоен наследник да го заместят. По този начин те ще получат наследството, което той би получил ако беше жив и има право да наследява. Затова правото на заместване е самостоятелно и лично право на лицето, което наследява. Низходящият, който замества своя възходящ не упражнява право на своя наследодател при откриване на наследството, а свое лично такова.

Наследствено Право Заместване Адвокат Йорданов

Когато някой от наследниците се откаже от правото да наследява той не може да бъде заместен от свои низходящи. Според сега действащото наследствено право частта на отказалия се служи за уголемяване на дяловете на останалите наследници.

Наследяват по заместване само низходящите на починалия по права линия без ограничение на степените и до 3-ти ред низходящи на братя и сестри. Когато преди наследодателя са починали негови братя и сестри те могат да се заместват само от своите деца и внуци.

Съпругът на наследник по заместване няма дял от наследството на общия наследодател, но такъв имат неговите деца.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu