Множество Престъпления Демонстрация Адвокат Йорданов

Какви са обстоятелствата предполагат възможност за наличието на множество престъпления?

Множество престъпления предполага наличие на усложнена престъпна дейност, за която са характерни две предпоставки:

  • Изпълнителното деяние на тази дейност е усложнена.
  • Това обстоятелство е отразено в състава на престъплението.

Множество престъпления е предвидено в закона под няколко форми

  • Продължавано престъпление
  • Съвкупност от престъпления

Продължавано престъпление представлява една или повече еднородни прояви, осъществяващи поотделно състава на едно и също престъпление те са обединени поради наличие на обективна и субективна връзка между тях.

Тези деянията са извършени през непродължителен период от време при еднородност на вината. Особеното в тази хипотеза е че не е необходимо всички престъпления включени в тази съвкупност да са довършени.

Продължавано е цялото престъпление, а не отделните деяния включени в него. Между самите деяния съществува обективна и субективна връзка, която ги характеризира като продължавано престъпление.

Отделните деяния в продължаваното престъпление, представляват ли самостоятелни престъпления?

Отделните деяния не са самостоятелни престъпления, а се преценяват като част от едно престъпление. Поради тази продължавано престъпление може да е налице и при малозначителност.

Необходимо е  при преценка на тяхната съвкупност те да осъществяват основен или квалифициран състав на едно конкретно престъпление. В този случай малозначителните деяния губят това свойсство.

Продължавано престъпление е налице и когато извършителят е извършил една част от общото деяние в едно процесуално качество, а друга част в друго такова. В този случай е важно той да е запазил едно и също отношение към обекта на престъплението.

В хипотезата на множество престъпления, е възможно част от деянието е например срещу личността, а останалите срещу собствеността. В този случай продължавано е престъплението насочено срещу основния състав. Например при грабеж, ако част от грабежите са свързани с телесни повреди основния състав си остава грабежа.

Когато второто престъпление не е продължение на предходното липсва множество престъпления в хипотезата на продължавано такова, а системност на деянията.

Липсата на обективна и субективна връзка между деянията изключва продължаваното престъпление и води до наличие на идеална или реална съвкупност.

Ако някой е оправдан в хипотезата на продължавано престъпление неможе да бъде подведен под наказателна отговорност за отделните престъпления включени в продължаваното.

Продължавано престъпление не се прилага в няколко хипотези:

  • По отношение на престъпления срещу личността.
  • За престъпления, извършени след внасянето на обвинителния акт за тях в съда, както
  • По отношения на престъпления, извършени преди внасянето на обвинителния акт, но невключени в него.
Множество Престъпления Шах Адвокат Йорданов

Какво представлява съвкупност от престъпления от гледна точка на понятието множество престъпления?

Съвкупност от престъпления е налице когато едновременно са налице следните условия:

  • С едно деяние са осъществени няколко престъпления
  • Деецът е осъществил съставите на няколко отделни престъпления преди да има влязла в сила присъда, за което и да е от тях.

Съвкупността от престъпления бива идеална и реална. Идеална съвкупност е налице, когато с едно деяние са извършени няколко престъпления. Възможностите са следните:

– Деянието довежда до два или повече резултата като всеки поотделно има собствено значение.

– Деянието трябва да осъществи съставите на различни по вид престъпления например телесна повреда и грабеж.

Ако  престъпленията са от един вид е налице продължавано престъпление.

За идеалната съвкупност деянията трябва да осъществяват всички признаци на съставите на отделните престъпления от обективна и субективна страна.

Освен това за разлика от продължаваното престъпление тук всички престъпления трябва да са довършени. Възможно е умисъла да бъде както пряк за едни деяния, така и непредпазливост за други.

Изключение от това правило прави наличието на мнима идеална съвкупност. В този случай с деянието се осъществява престъпление, което макар привидно предполага наличие и на други състави на престъпление.

Това са случаите когато другите състави нямат самостоятелно значение, а са в условията на поглъщате, специалност и субсидиарност.

Специалност е налице когато една от нормите е специална по отношение на останалите и специалната норма изключва общата.

Субсидиарност е налице когато установените състави имат помощно значение и се прилагат доколкото извършеното не осъществява състава на основната норма.

Каква е ролята на реалната съвкупност в хипотезата на множество престъпления?

В хипотезата на реална съвкупност деецът с няколко отделни деяния върши няколко отделни престъпления от еднакъв или различен вид. В този смисъл реалната съвкупност може да еднородна при еднакви по вид деяния или разнородна при различни по вид деяния.

При реалната съвкупност отговорността за извършените деяния е предстояща. Всички деяния са извършени преди да има влязла в сила присъда за някое от тях.

Характерно за тази съвкупност е, че обектите на отделните престъпления са различни и няма обективна и субективна връзка между тях.

Множество Престъпления Комбинации Адвокат Йорданов

Наказанията при съвкупността се налагат за всяко едно от престъпленията като накрая се определя едно общо наказание, което е най-тежко определено от нормата за отделните престъпления.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu