Лично Укривателство Котка Адвокат Йорданов

С какво съставът на престъплението лично укривателство уврежда обществените отношения?

Лично укривателство означава едно физическо лице да помогне на някой извършил престъплението, да избегне определени негативни последствия:

  • Да бъде осуетено наказателното преследване срещу извършителя на престъпление.
  • Престъплението да остане ненаказано.

Осуетяването на наказателното преследване може да се възпрепятства чрез различни действия или бездействия. Такива могат да бъдат даване на убежище на извършителя, унищожаване или повреждане на веществени или писмени доказателства за престъплението и др.

Лично укривателство е предикатно престъпление, което означава, че то винаги зависи от извършването на друго престъпление. Без значение какво е извършеното престъпление. Важното е че това деяние неможе да съществува без, първичното престъпление.

Без значение е фаакта, дали за първичнот престъпление има влязла в сила присъда или не.

Субект на престъплението може, както се посочи, да бъде само лице, което не е взело участие в първичното престъпление.

Укриващият може да бъде интелектуален помагач, когато е обещал на извършителя на престъплени да го укрие. В тази хипотезаи след като изпълни поетия ангажимент, укривателят ще отговаря само за първичното престъпление.

В случая не е налице лично укривателство, а форма на съучастие, която се изразява в помагачество.

Това, че укривателят-помагач е изпълнило своето обещание, ще се вземе предвид само като едно отегчаващо обстоятелство при определяне на неговото наказание за първичното престъпление.

При личното укривателство не е допустимо уговарянето на укриването когато първичното престъпление е още във фазата на подготовката.

Лично Укривателство Помощ Адвокат Йорданов

Кои са формите на изпълнителното деяние на престъплението лично укривателство?

Изпълнителното деяние се изразява в три форми на спомагане на някакво лице, извършило престъпление.

  • Спомагане на извършителя да избегне наказателното преследване чрез извършване на определени действия. Тези действия са свързани с прикриване на самия факт, че има извършено престъпление и на физическия извършител. Действията са чрез заличаване на следи, унищожаване на доказателства.
  • Помощ на извършителяна престъплението да избегне наказателното преследван. Това става чрез създаване на затруднения по установяване на признаците на първичното престъпление, на автора или на привличане към отговорност.
  • Укриване на извършителя да остане ненаказан. Например да не се приведе в изпълнение влязлата в сила по отношение на него осъдителна присъда. Помощта се изразява чрез създаване на условия за бягство

Престъплението е резултатно. Престъпният му резултат се заключава в това, че е създадена пречка за съдебната власт и извършителят на първичното престъпление успява за някакъв период от време да избегне правосъдие.

Няма значение е дали извършеното престъпление е довършено или не. Същото условие се отнася и за опита и наказуемо приготовление.

Какъв е умисъла на дееца при извършване на това престъпление на това престъпление и предвижда ли закона квалифицирани състави?

Умисъла винаги е пряк, тъй като укривателят съзнава обществено опасния характер на действията си, предвижда последици съзнанателно цели резултата.

Квалифициращ състав е наличието на користна цел, тъй като деецът укрива извършителя като очаква за това да получи определена материална облага.

Друг квалифициращ състав е ако деецът има качеството на съдия, прокурор, следовател или лице от състава на МВР.

В хипотезата на лично укривателство извършителят носи отговорност до момента на изтичане на давността по първичното престъпление.

Условието е до този момент укривателят да е узнал за извършното престъпление.

Според закона наказателна отговорност за личното укривателство се изключва, когато деянието е извършено но по отношение на:

  • Съпруг
  • Низходящи
  • Възходящи
  • Братята и сестрите и техните съпрузи.
Лично Укривателство Сватба Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu