Кражба Врата Адвокат Йорданов

По какъв начин деянието кражба засяга владението и правото на собственост?

Престъплението кражба спада към деянията засягащи собствеността на гражданите. Обект на изпълнителното деяние са обществените отношения свързани с действащото гражданско право.

При кражба на имущество деецът отнема веща от лице, което владее имущество и установява своя трайна фактическа власт, с намерението да я свои.

При производствените отпадъци, които имат стойност също може да е  налице  кражба, когато са в района на предприятието или извън района на определено за това места.

Само в тази хипотеза се манифестира, че владелеца не се е отказал от тези вещи и те са необходими. В този случай извършителят съзнава, че владелеца осъществява форма на владение, въпреки че пряко не въздейства върху вещите. Нарушаване на владението е въздействие върху правоотношения присъщи за едно вещно право.

Ако отпадъците не се намират в района на предприятие или на обозначени за това места липсва кражба. С изоставянето им владелеца демонстрира публично, че е прекратил владението върху веща.

Дори и да се отнеме такава вещ деецът няма съзнанието, че прекъсва владението на друг и установява противоправно своя фактическа власт. Под владението се включва не само самото владение но и държането.

Кога една кражба на вещи се явява довършена като престъпление?

Кражбата е довършена когато деецът прекъсне владението на собственика или държателя върху веща и установи свое владение. Не е необходимо владението да е дълготрайно или деецът да е укрил веща или да се е разпоредил с нея. Важното в случая е намерението да свои.

Ако деецът иска да открадне вещ, която обективно не съществува или не е на мястото си по време на започването на деянието липсва кражба във всичките и форми. Липсва дори и опит за извършване на такова деяние.

Вещи дадени на работници в изпълнение на трудовата им дейност, но не са им конкретно поверени не се намират във владението на тези лица. Това имущество е поверено на съответното длъжностно лице  да го пази и управлява. Ако ползващия ги вземе с намерение да ги свои извършва кражба, а не друго престъпление.

Обратната хипотеза е когато превозвач получава вещите предмет на превоза във владение независимо от документалното оформяне или липсата на документи. Ако ги присвои той не извършва кражба а друг вид престъпление.

Кражба Котка Адвокат Йорданов

Кои хипотезите на отнемане на имущество са криминализирани от закона като кражба?

Когато кражбата е в условията на сговор е налице разпределение на ролите между съизвършителите. В този случай единият от тях прекъсва владението и осъществява нова фактическа власт, а другия го охранява.

Предварителната организация на кражбата не превръща всички участници в съизвършители, тъй като това качеството се определя от конкретните действия в момента на осъществяване на деянието.

Електроенергията също има качеството на движима вещ и като такава може да бъде обект на кражба.

Загубената вещ не е обект на кражба тъй като с акта на загубването пострадалия губи и владението. Липсва обективния състав отнемане на веща какъвто се явява противоправното прекъсване на владението от страна дееца.

Вещи забравени в превозно средство или заведение обаче са обект на кражба тъй като вещите не се считат за загубени. Фактът на забравянето не води до загуба респективно прекъсване на владението.

В тази хипотеза пострадалият не е лишен от възможността  да упражнява фактическата власт върху веща.

Ловкостта при извършване на кражба се явява специален начин, ако избраният способ е необичаен и се явява отличаващ се по психо-физиологическите си белези. Откопчаване и бъркане в чанта не е специален начин.

При приготовление към кражба необходимо деецът не само да е имал намерение и да подготвил условията за това, но и да е била  налице обективна възможност да извърши кражбата.

С предприемане на действия към довършване на кражбата започва и изпълнителното деяние и е налице опит а не приготовление.

Каква е разликата между кражбата и кражбата с елементи на грабеж?

Действащото наказателно право прави съществена разлика между тези две изпълнителни деяния.

Според закона това кражбата с елементи на грабеж представлява по-скоро нетипичен състава на грабеж. Основното действие на престъплението е отнемане на имущество, което е състав е кражбата. В тази хипотеза обаче завареният на местопрестъплението извършител употребява сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ.

За разлика от типичния грабеж в случая принудата не предхожда, а следва кражбата. Самата принуда върху жертвата не улеснява кражбата, а цели да се запази резултатът от това деяние на самото местопрестъпление.

Кражба Пират Адвокат Йорданов

Когато извършителят е напуснал местопрестъплението и окаже съпротива по-късно, за да ги запази вещите, няма да е налице грабежоподобна кражба.

В този случай ще има две отделни съставомерни престъпления, а именно кражба и принуда.

По принцип понятието местопрестъпление има широко тълкувание в наказателното право. Извършителят може да бъде заварен не само на мястото където е извършил деянието. Когато той се намира в непосредствена близост до това място, също е налице презумпция, че е заварен на местопрестъплението.

В тази хипотеза пак ще се приеме, че е налице кражба с елементи на грабеж.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu