Изпълнение на Договор Шах Адвокат Йорданов

Кога е налице изпълнение на договор и какво е неговото приложение?

Изпълнение на договор има когато и двете страни по задължението да са положили усилия за постигане на дължимия резултат. Изпълнението на задължението трябва да е точно и да не пречи на някоя от страните при престира своята част. Когато длъжникът изпълни дължимото по договора той се освобождава от задължението си.

Когато не е налице точно изпълнение на договор от страна на длъжника, кредиторът може да поиска реално изпълнение и обезщетение. Самото обезщетение търсимо от кредитора може да бъде или за забавата или вместо изпълнение, когато интересът му е отпаднал.

Има случаи когато неоснователно кредиторът не приема направеното от длъжника изпълнение на договор или не оказва необходимото съдействие за такова. Тогава длъжникът не е в състояние да изпълни задължението точно по вина на кредитора, и последният изпада в забава.

В повечето случаи изпълнението на договора е в тежест на длъжника, но но няма пречка и трето лице да изпълни. В случая волята на кредитора е без значение, освен ако задължението в с случай на лична и незаместима престация.

Какво всъщност представлява един договор?

Договорът е съглашение между две или повече лица, което има за цел създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. В гражданския оборот договорът е известен и с понятието сделка. Целта на сделката е да се стигне до изпълнение на договор.

Структурата на един договор съдържа две или повече насрещни волеизявления които съвпадат, за да се постигне изпълнение на определен ангажимент.

В обществените отношения съществуват и се използват различни видове договори, които се подчиняват на определени правила. Те могат да бъдат едностранни, двустранни, многостранни и т.н.

Как се сключва един договор?

Първото условие е да има предложение от една от страните за сключване на договор, което да бъде прието от насрещната страна. Тоест съгласието на страните за сключване на сделка е основополагащ елемент, за да се сключи една сделка.

Този който прави предложението за сключване на договор е обвързан с предложението до изтичането на срока определен за приемането му. Самият срок може да не е изрично определен но да се приема като достатъчен за приемане или отхвърляне на предложението.

В случай че самият договор не се сключи веднага страните по същия могат да сключат предварителен такъв.

Изпълнение на Договор Подписване Адвокат Йорданов

В този договор трябва да съдържат уговорки регламентиращи съществените условия на окончателния договор.

Този договор представлява съглашение по чрез което страни се задължават в определен период от време да сключат окончателен договор. Самият предварителен договор не води до за възникване на желаните от страните последици, а само ги регламентира.

Каква е законовата уредба свързана с изпълнение на договор и неговите клаузи?

Облигационното право разглежда изпълнението на договора като едно доброволно постигане от страните на предвидения в договора резултат. След като се постигне изпълнение на поетите с договор ангажименти задължението се погасява което освобождава длъжника от ангажимента към кредитора.

По принцип изпълнение на договор се гради върху точността, предполагайки действията на длъжника да бъдат извършени с грижата на добрия стопанин.

Изпълнение на договор е налице, само когато кредиторът е способен да получи такова или го потвърди. Ако кредиторът е неспособен да приеме изпълнението, дълга към него не се погасява, освен ако изпълнението не бъде потвърдено.

Самото потвърждаване се извършва от представител на недееспособния кредитор, когато престираното е отишло в негова полза.

Друг случай на невалидно изпълнение на договор е налице, когато върху вземането е запорирано и съобщението е получено от длъжника. Невалидността на изпълнението по отношение на кредитора произтича от забраната длъжникът да плати на кредитора, това, което признава, че дължи.

Възможни ли са алтернативни варианти за изпълнение на договор?

Облигационното право предвижда такива възможности под формата на даване вместо изпълнение или частично изпълнение.

В първия случай длъжникът изпълнява договора посредством престиране на нещо, различно от дължимото, но в случая е необходимо съгласието на кредитора. Освен това даденото трябва да е адекватно на дължимото.

Този способ на погасяване на дълга представлява един сложен договор, поради съгласието на кредитора да приеме друга изпълнение вместо дължимото.

Когато длъжникът прави непълно изпълнение на договор говорим за частично изпълнение, което е друг алтернативен способ за изпълнение. Това е един компромис който се налага от естеството на задължението или когато това са задължения за повтарящи се престации.

Частичното изпълнение може да възникне както на основание валидно съгласие на страните така и в случаите на разпореждане на закона.

Представлява ли прихващането способ за изпълнение на договор?

Законът предвижда този способ за реализиране на едно изпълнение е прихващането на две насрещни задължения до размера на по-малкото.

В тази хипотеза е необходимо субектите по двете задължения да са едни и същи, както и насрещните задължения да са еднородни. Тогава едното задължение се приспада към другото и ако двете вземания имат еднакъв размер е налице пълно погасяване.

Ако размерите на двете насрещни задължения са различни е налице частично изпълнение до размера на по-малкото.

Изпълнение на Договор Прихващане Адвокат Йорданов

Прихващането е удачен погасителен способ на задължения, защото избягва двойно плащане и гарантира вземането на всяка от страните по прихващането.

Приложението този способ изисква всяко от насрещните вземания да е изискуемо, действително и безспорно установени по основание и размер.

Самата процедура по прихващане се започва с едностранно волеизявление на една от страните отправено до насрещния длъжник. Самото изявление представлява покана за сключване на сделка между страните, която не се нуждае от форма. Направено веднъж изявление не може да бъде оттеглено, ако неговите ефекти вече са настъпили.

Съдът също може да разсрочи задължението, когато прецени имотното състояние на страната или други обстоятелства, които са в интерес на кредитора.

Какво означава да се изпълни едно задължение точно?

Изпълнението е точно когато длъжникът не само осъществява дължимия резултат, но и когато самият резултат настъпва своевременно. Условието заложено в закона, който определя дали едно изпълнение на договор е точно или не представлява падежа. Под падеж се разбира определения в договора момент за престация и ако изпълнението е след този момент е налице закъснение.

Когато длъжникът не изпълни точно задължението или изпадне в забава, кредиторът може да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата. Тази хипотеза е известна като реално изпълнение, защото на кредитора се дава право на избор в зависимост от неговия интерес.

Той може  да приеме изпълнение на договор, ако счита че все още има интерес или да иска обезщетение за неизпълнение. В облигационното право е прието точното изпълнение да поглъща реалното такова.

Изискуемостта на задължението настъпва веднага с възникването му и затова, когато се дължи без срок, се дължи веднага. Съгласно закона безсрочното задължение може да се изпълни по всяко време без да има вменено задължение да изпълни.

Кога едно задължение се явява неточно изпълнено?

Неточно е онова изпълнение на договор, когато длъжникът осъществява престация, но с отклонения, които не позволяват очаквания резултат да настъпи своевременно. Неточното изпълнение има отделни разновидности:

  • забавено изпълнение – налице е изпълнение извършено по-късно от падежа, от което кредиторът все още има интерес.
  • частично изпълнение – длъжника е изпълнил само част от дължимата престация.
  • лошо изпълнение – налице е недостатък в престацията за който
  • кредитора незнае.
Изпълнение на Договор Невярно Адвокат Йорданов

При неточно изпълнение на задължението от страна на длъжника, кредиторът може да поиска реално изпълнение, заедно с обезщетение за забавата. Освен това той има право на обезщетение от длъжника вместо изпълнение, в случай че е загубил интерес от самото изпълнение.

В случай че длъжникът предложи на кредитора изпълнение и последния неоправдано не приеме изпълнението или го откаже той изпада в забава.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu