Изпълнение на Административно Задължение Стрелка Адвокат Йорданов

Какво означава изпълнение на административно задължение?

Изпълнение на административно задължение означава реализация на права и задължения предвидени в правна норма. Това представлява самото развитие и приключване на отношенията възникнали между адресатите на административния акт и органа.

Тези правоотношения са възникнали на  основание властническото изявление на органа.

Самото изпълнение на административно задължение означава, че е осъществена някакво действие или престация. Крайният резултата означава, че дадено административно задължение е погасено връзка между административния орган и съответния адресат е приключена.

На изпълнение подлежат само законосъобразните административни актове, които имат характеристиката стабилност.

Предпоставките водещи до изпълнение на административно задължение са две. Първото от тях визира изпълняемостта на акта, което означава, че административният акт е редовен.

Това предполага, че той е влязъл сила и подлежи на изпълнение. Самото изпълнение започва в различни моменти за субектите на акта:

 • За органа това е от момента на подписване
 • Докато за адресата задължението започва от момента на узнаване или връчване.

Другата предпоставка водеща до изпълнение на административно задължение е изпълнимостта. Това е качеството на адресата, което показва, че той има или няма възможност да изпълни административните задължения.

Изпълнимостта е самостоятелно явление регламентирано от действащото административно право, което е насочено към погасяване на административните правоотношения. Характерно за самото изпълнение на административно задължение, е че предвижда двупосочност в отношенията между адресат и административен орган.

От една страна адресатът има права и задължения, а от друга страна органът има само задължение. Това задължение се изразява в това той да осигури условия на адресата за изпълнение на задълженията.

Изпълнение на Административно Задължение Община Адвокат Йорданов

Какви са основанията за изпълнение на административно задължение?

Тези основанията се развиват в три насоки:

 • От разпоредбите на нормативните актове
 • Съдържат се във властническите разпорежданията на индивидуалните административни актове.
 • Основание за едно административно задължение може да бъде юридическите събития.

Различните видове административни задължения, произтичат от различни по вид административни актове и подлежат на изпълнение по различен начин.

Нормативните административни актове се характеризират с това, че тяхната сила зависи от мястото органа автор на акта в йерархията. Те подлежат на изпълнение когато:

 • Бъдат редовно издадени и са влезли в сила
 • Оповестени са по надлежен ред чрез публикувани в Държавен вестник
 • Предвидения срок от тяхното обнародване е изтекъл.

Изпълнение на административно задължение възникнало от такъв акт се изразява в зачитане и спазване на правни предписания.

Изпълняемостта на индивидуалните административни актове означава, че те са редовни, че те са стабилни, че те са влезли в сила. Особеното при тях е наличието на изискуемост на административните задължения.

Изискуемостта е свързана с определени срокове, особено в хипотезите на предварително или незабавно изпълнение.

Характеристиките на изпълнението са следните:

 • Предмет на изпълнение
 • Място на изпълнение
 • Субект на изпълнение
 • Последици от изпълнението.

Как се изпълнява едно административно задължение?

Самото изпълнението на административно задължение се осъществява доброволно или принудително.

Доброволно изпълнение  означава, че задълженото лице е изпълнило в съответните срокове и по начин предписан в акта. Към доброволното изпълнение спада и незабавното такова, ако е разпоредено в самия акт.

Принудителното изпълнение е навлизане в правната сфера на адресата на задължението. В този случай администрацията се намира в една привилигирована позиция посредством възможността за пряка акция.

Изпълнение на Административно Задължение Плащане Адвокат Йорданов

Това означава, че органът може да извърши принудително изпълнение без намесата на съда.

Това е една от основните разлики с действащото гражданско право, където принудителността може да стане само след съдебна намеса.

Друга особеност на изпълнението на административно задължение е мястото на изпълнението. То се определя от съдържанието на акта, произтича от закона, или от седалището на органа, който го е издал.

Време на изпълнението е момента до който задълженото лице може да реализира безпрепятствено изпълнение на задължението си. Срокът може да е посочен в акта или произтича от характера на задължението.

Възможно е срокът да бъде променен, но то е необходимо изричното съгласие на административния орган издал съответния акт.

Въпросът, кой може да реализира изпълнение на административно задължение е не по-малко важен. Общото схващане е, че всеки може да изпълни едно задължение независимо далие задължено лице или не.

Изключение прави хипотезата intuito persone, където задължението може да се изпълни само он задълженото лице.

Начинът за изпълнение на административно задължение  е този, който е посочен в акта или който следва от естеството на материята.

Какви са особеностите на принудителното изпълнение?

Органът пристъпва към принудително изпълнение, когато не се е стигнало до доброволно изпълнение или има неизпълнение или лошо изпълнение.

Принудителното изпълнение предвижда защита обществения интерес, но и създава условия за защита на задълженото лице.

Законът предвижда е и изпълнение на административно задължение от страна на трето лице. Това означава, че някой друг вместо задълженото лице изпълнява.

Изпълнение на Административно Задължение Време Адвокат Йорданов

След това обаче задълженото лице трябва да плати съответното обезщетение или разходи.

Друг случай на принуда са изпълнителните глоби, които не са административни наказания. Този способ се прилага, когато има неизпълнение за определен период от време и се плаща глоба. Глобата е за неизпълнение на задължението и е начин за принуждаване към определено поведение. Плащането на глобата не освобождава от задължението да се изпълни предвиденото в акта задължение.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu