Изнудване Време Адвокат Йорданов

По какъв начин деянието изнудване засяга обществените отношения свързани със собствеността?

Самото престъпление изнудване твърде много прилича на активната измама, защото крайната цел е постигане на имотна облага. За разлика от измамата в случая жертвата не се заблуждава да извърши акт на имуществено разпореждане а се принуждава.

И в двата случая е налице опорочаване на волята на пострадалия за извършеното имуществено разпореждане. Докато при измамата това се случва още когато волята на жертвата се формира, а при изнудването на етапа на извършване.

Пострадалия разбира още в началото на деянието изнудване, че предизвиква имотната вреда на себе си или на другиго против волята си.

Неблагоприятното въздействие върху жертвата от изнудването прилича по скоро  на принуда отколкото на измама.

Самото деяние притежава няколко хипотези:

 • Спрямо жертвата се прилага физически или само психически тормоз
 • В следствие на това за да се прекрати въздействието жертвата предприема имуществено разпореждане
 • Следствие на това разпореждане е имотната вреда за пострадалия или за трето лице.

Законът предвижда и изнудване посредством насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго. В този случай тези действия трябва да са противозаконни да предизвикват тежки последици за жертвата или негови близки

Престъплението се явява довършено когато жертвата изпита тормоза от страна на дееца, който  цели да накара пострадалия да извърши имуществено разпореждане.

Не е нужно, жертвата да действително да е извършила разпореждането и имотната вреда да е причинена.

Изнудване Пожар Адвокат Йорданов

Кои са по-тежко наказуемите хипотези на деянието изнудване?​​

Законът предвижда определени хипотези на изнудването, които се явяват по-тежко наказуеми.

 • Когато деянието е придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда.
 • Ако деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда
 • В случай че деянието е придружено с отнемане, унищожаване или повреждане на имущество.
 • Когато деянието е извършено от две или повече лица, като не е нужно да има и предварителен сговор.
 • Извършено е от лице, занимаващо се с охранителна дейност или действа по поръчка на такава организация
 • Ако е извършено от въоръжено лице
 • Когато е извършено повторно в немаловажни случаи

Още по-тежко наказуеми случаи на изнудване са когато с деянието е причинена:

 • Средна или тежка телесна повреда.
 • Значителни имуществени вреди.
 • Деянието е придружено с взрив или палеж, послужили за

въздействие върху жертвата

 • В престъплението участва длъжностно лице.
 • Извършено е срещу длъжностно лице във връзка със службата му.
 • Престъплението представлява опасен рецидив.

Най-тежко наказуемите случаи на изнудване са когато деянието е придружено с тежка или средна телесна повреда, от която е причинена смърт. Същото се отнася и когато изнудването е придружено с убийство или с опит за убийство.

Каква е разликата между изнудване и измама?

Конструкцията и на двете престъпления е еднаква, тъй като касае извършване на акт на имуществено разпореждане.

При измама имущественото разпореждане се извършва, без жертвата да съзнава вредоносния му характер. В хипотезата на изнудване е налице съзнаване на вредата от пострадалия. В случая той изпълнява искането на извършителя, за да прекрати психическото или физическото въздействие върху него.

Изнудването прилича и на грабеж, тъй като и при двете престъпления, се засягане личността на друг човек. И в двата случая се стига до имотна вреда и засягане на чуждо имущество.

Изнудване Безпокойство Адвокат Йорданов

Грабежът се различава от изнудването, тъй като въздействието върху жертвата, макар съставляващо принуда, е насочено кмм постигане на определен факт. принудата от своя страна цели постигане на определено поведение.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu