Издръжка на Дете Гора Адвокат Йорданов

Защо въпросът свързан с издръжка на дете е толкова проблемен?

Защото проблемът с издръжка на дете е актуален от момента прекратяването на брака, до навършване на пълнолетие на детето. Задължението за издръжка се дължи и от двамата родителите според техните възможности, независимо дали са в брак или не. За да възникне това задължение е достатъчно да е установен произходът, дори дължащия издръжка да е лишен от родителски права.

Издръжката се дължи до навършване на пълнолетие на децата като правата им са еднакви независимо дали са родени в брак, извънбрачни, рождени или осиновени.

Важна особеност при даването на издръжка на дете е поставянето на децана на първо място в реда на тези, които имат право на такава. Самото задължение е безусловно, независимо от това дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. И двамата родители имат задължението да издържат децата си но това не ги прави солидарни длъжници, защото е лично.

Дори родителят да е безработен, това не отменя задължението за даване на издръжка, защото липсата на трудова заетост е временно състояние.

Издръжка се дължи не само на ненавършилите пълнолетие деца, но и на пълнолетни такива, но при определени условия. Издържането на непълнолетно дете е елемент от отношенията родител-дете без значение дали детето може да се издържа от лично имущество.

Когато става въпрос за заплащане на издръжка а пълнолетни лица от техните родители са налице редица условия:

  • пълнолетното дете да е учащ се в редовна форма на обучение
  • да е във възрастова граница между 20 и 25 години.
  • издръжката не трябва да съставлява особено затруднение на родителя

Подлежи ли задължението за заплащане на издръжка на погасяване по давност?

Особеното на това задължение не подлежи на погасяване по давност до навършване на пълнолетие на децата.

Като парично задължение издръжката представлява едно периодично плащане по смисъла на действащото облигационно право и попада в категорията на кратката погасителна давност. За разлика от другите периодични плащания обаче задължението да се издръжка на дете е дължимо между лица на различни основания. Става въпрос за задължение свързано с отношенията родители-деца за които е характерно, че давност не тече, докато родителят упражняват родителските права.

Издръжка на Дете Време Адвокат Йорданов

Същото правило се отнася за отношенията между настойници, попечители от една страна и техните подопечни, докато трае настойничеството или попечителството. Същото се отнася и в хипотезата, когато единият съпруг дължи издръжка на другия.

Давността в тези случай започва да тече от навършване на пълнолетие на детето.

Това схващане е наложно от презумпцията, че всеки родител  е носител на  задължението да осигури издръжка на  своите  непълнолетни  деца.

Задължението произтича от връзката родител дете, а не е между бившите съпрузи.  Без значение се явява факта, кой от двамата родители упражнява родителските права върху непълнолетните деца.

Детето е носителя на правото да търси издръжка и тя му се дължи, независимо че нейното получаване се реализират от неговия представител. Особеното тук е, че непълнолетието не влияе върху неговата процесуална правоспособност в отношението по така присъдената в негова полза.

Когато задължението за заплащане на издръжка на дете е възникнало на основание влязло в сила съдебно решение, давността винаги е 5-годишна.

В този случай тя започва да тече от влизане на решението в сила, независимо, че преди това давността е била кратка.

На какъв принцип се определя размерът на дължимата издръжка.

Размерът да осигурява такъв стандарт на живот на детето, какъвто би имало, ако родителите живееха заедно;

Съдът преценява размера на дължимата издръжка е в зависимост от нуждите на децата и възможностите на родителя. Този размер може да бъде определен и над максималния който дължи издръжка на дете може да я дава без особени затруднения.

Възможностите на родителите се преценяват поотделно вземат се предвид и грижите на родителя, който упражнява родителските права. Същите съображения се преценяват и когато има споразумение между родителите, ако те не се накърняват интересите на децата.

Когато дължащия издръжка на дете не е в състояние да я изплаща независимо от причините, задължението му да издържа детето си остава.

Когато дължащия издръжка докаже липсата на постоянни доходи, съдът определя размера като една четвърт от минималната работна заплата за страната. В този случай издръжката се изплаща от държавата чрез общината, а родителят без доходи става длъжник на държавата.

Издръжката се явява задължение от категорията на периодично плащаните, което означава, че се дължи ежемесечно. Когато дължащия издръжка на дете не я изплаща повече от два месеца, без значение дали са последователни или не, той носи наказателна отговорност.

Издръжка на Дете Портфейл Адвокат Йорданов

Дължи ли се издръжка след навършване на пълнолетие на дете?

Съществува изключение, което е свързано със задължение за издръжка, след навършване на пълнолетие на детето.

За да е налице това изключение са необходими няколко предпоставки:

  • навършилото пълнолетие детето да учи редовно обучение в средно или висше учебно заведение или колеж
  • да не може да се издържа от доходите си или от използването на имуществото си като превръщането на имуществото в пари не се взема предвид
  • издръжката да не създава особено затруднение на родителите.
  • предвидения срок на обучение да не е изтекъл
  • да не е навършена пределната възраст – 20 г. в среднообразователно учебно заведение и 25 г. във ВУЗ и колеж;

Особеното в случая е, че сключването на брак не погасява задължението.

Необходимо ли е при решаването на проблем с издръжката да се потърси адвокатски съвет?

Би било добре да се потърси квалифицирана помощ, защото решаването на този проблем може да увреди интересите на детето.

Адвокатът може да помогне при изясняване на въпроса каква може да бъде реалната сума която съдът може да се определи като издръжка на дете. В този случай правната помощ се изразява подготвяне на исковата молба и изясняване на вариантите за споразумение между страните.

Ако все пак заинтересованият от такъв процес реши да действа сам, съдът може да прекрати делото поради допуснати грешки. В резултата на това сумите изразходвани за завеждане на искова молба не подлежат на връщане.

Друга последица може да бъде, че в следствие на непознаване на закона и практиката на съда, интересите на детето да бъдат увредени.

Винаги ли съдът се съобразява с претенциите на родителя упражняващ родителските права?

Претенциите на родителя упражняващ родителските права не са задължителни за съда, защото те могат да са завишени.

При определянето на размера на издръжката се съобразяват материалните възможности на даващия същата и необходимите нужди за развитието на детето.

Принципът възприет в Семейното право е категоричен!

Родителите дължат издръжка на своите непълнолетни деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си!

Издръжка на Дете Съд Адвокат Йорданов

За какъв период упражняващия родителските права може да търси издръжка на дете?

Такава може да се търси както за бъдещ, така и за минал период, като максимумът е една година назад във времето.

Издръжка на дете за минал период се определя от съда и се изплаща наведнъж. Първото което може да направи след присъждане на такава е да се снабди с изпълнителен лист и да образувате дело при съдебен изпълнител.

Когато дължащия издръжка на дете не я заплаща доброволно, то в този случай адвокатът може да предприеме съответните действия за принудителното и събиране. Тези действия включват всички предвидени в правото способи за принудително изпълнение:

  • Образуване на изпълнително дело и налагане на запори върху трудово възнаграждение на длъжника, чрез съдия изпълнител.
  • Запор върху банковите му сметки и/или възбрани върху движимо и  недвижимо имущество.

Има ли особености при завеждане на такива искове?

Особеното при този вид задължение е, че не е налице така наречената несеквестируемост по отношение вземания и имущества. Това означава, че ако се  дължи издръжка на дете, могат да се правят удръжки от заплатата на длъжника, дори под минималната. Освен това може да бъде възбранено дори и единствено жилище на задължения родител.

Важно е обаче издръжката да е присъдена и определена с влязъл в сила съдебен акт.

Друга особеност при тези производства е, че когато ищец по делото е самото дете чрез неговия родител или със съгласие на родител ако е над 14 години то тогава не се дължи заплащането на държавни такси и разноски, с изключение на адвокатския хонорар.

Също така, неизпълнението на задължение за заплащане на издръжка на дете в определени хипотези е криминализирано, въпреки че деецът не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първата инстанция изпълни задължението.

Това е възможно ако от действията на дължащия издръжка на дете и не са настъпили други вредни последици за детето.

Тази разпоредба не се прилага повторно.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu