Издръжка и Гледане Пояс Адвокат Йорданов

Какво е договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане?

С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане едно лице прехвърля правото на собственост върху недвижим имот на друго лице. Този който получава това вещно право поема задължението да дава издръжка и да полага грижи за прехвърлителя до смъртта му.

Договорът за издръжка и гледане е алеаторен, което означава наличие на неопределена имуществена престация каквато представлява самото задължение. Дължимата грижа е за един неопределен бъдещ период от време, защото не се знае колко време ще живее прехвърлителят на имота.

Поради тази причина неможе да се определи какъв точно ще бъде обема на дължимата издръжка и нейната продължителност. Самото задължение се изразява се в полагане на необходимите грижи, дължими от приобретателя на имота.

Страните могат да сключат такъв договор, дори когато изпълнението на задължението вече е започнало и дължимите грижи се полагат. Практически това означава, че в този случай договорът е комутативен. Към момента на сключването всяка от страните знае точно каква облага получава, като последната не зависи от някакво бъдещо събитие.

Когато е налице предварителен договор за издръжка и гледане същият може да се обяви за окончателен и след смъртта на прехвърлителя. Условие за това е да са полагани грижи до сключването на предварителния договор.

Този договор често се използва за разпределение на едно бъдещо наследство между евентуалните наследници.

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане подлежи ли на разваляне?

Практически често срещано явление е необходимостта да се развали или прекрати сключен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане.

Хипотезите за развалянето на договора са различни но най-често срещаната е когато задълженото лице не полага необходимите грижи за прехвърлителя.

При оспорването на такъв договор често срещано твърдение е липса на основание, когато смъртта на прехвърлителя настъпва скоро след сделката.

Издръжка и Гледане Пенсионери Адвокат Йорданов

В този случай липсва основание за сключването на договор за издръжка и гледане, защото приобретателят знае за близката смърт на прехвърлителя.

Скорошната смърт на прехвърлителя доказва, че не е поето реално задължение за издръжка и гледане, а се търси единствено облага.

Друг проблем при този договор е наличието на задължение, няколко лица да престират грижи и един от длъжниците не изпълнява. В този случай до разваляне на договора не се стига, ако дължимата грижа се дава единствено от другия длъжник.

В този случай практиката приема, че независимо от неизпълнението, на кредитора са предоставени грижи и издръжка в пълен обем.

Самото  неизпълнение не води до разваляне на договора за издръжка и гледане изцяло или само по отношение на неизпълнилия длъжник. Практиката приема, че в случая са налице правилата на солидарните задължения поради неделимостта на задължението за издръжка и гледане.

Какво се случва в случай на смърт на този, който е задължена да престира грижи и издръжка на прехвърлителя?

Задължението за даване на издръжка и гледане не е intuito personae тъй като това е една реално заменима престация. Следователно всички реални действия по изпълнението на поетото задължение няма пречка да бъдат извършени от всяко друго лице.

От друга страна обаче договорът за издръжка и гледане е пряко свързан с личността на страните и техните индивидуални качества. Затова макар при смърт на дължащия издръжка и гледане, задължението преминава към неговите наследници са налице и особености.

В случая те наследяват право, което могат и са длъжни да упражняват, а възможност да продължат изпълнението по договора. Те не са страна по договора с оглед личността на починалия наследодател и затова това не се явява тяхно задължение.

От друга страна получаващия издръжка и гледане не разполага с правото на иск за реално изпълнение срещу наследниците на длъжника. Това лице е длъжно да приеме предложените от наследниците на длъжника си грижи и издръжка, ако те решат да я дават. В случай че прехвърлителят се противопостави на даваните грижи той изпада в хипотезата на забава на кредитора.

Съвсем по друг начин стои въпросът когато договорът за издръжка и гледане е сключен с оглед конкретните лични качества на длъжника. Когато има изрична уговорка, че длъжникът не може да бъде заместван от други лица при изпълнението тогава договорът се прекратява.

Когато неизпълнената част от задължението е незначителна разваляне на договора не се допуска, ако това е в интерес на кредитора. Освен това правото за разваляне на договора за издръжка и гледане се погасява с петгодишна давност.

Кога договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане може да бъде прекратен?

Прекратяване на договора за издръжка и гледане настъпва със смъртта на прехвърлителя или на третото ползващо се от него лице.

С прекратяването на правоотношението се засяга и неделимостта на задължението, тъй като неделимостта е право на кредитора и тежест на длъжника. Когато има нереализирани вземания към момента на смъртта на прехвърлителя, наследниците му имат основание да получат част от тези вземания. Размерът на вземанията ще се определи в съответствие с размера на наследствения дял на всеки един от тях.

Издръжка и Гледане Залез Адвокат Йорданов

Освен това наследниците на прехвърлителя получават и правото на иск и претенция за разваляне на договора поради неизпълнение на длъжника. Условието е това право да е било упражнено от наследодателят и допуснато от съда преди смъртта.

Наследилият може да иска разваляне на договора по отношение на неизправния длъжник само в обема на притежаваните от него права. Тази хипотеза е допустима, ако упражняващия това право не е единствен наследник.

Следователно факта на смъртта на дължащия издръжка и гледане не е основание за разваляне на договора по право. До смъртта на длъжника, ако задълженията към прехвърлителя са били изпълнявани, последният е получавал дължимите грижи и издръжка.

Настъпилата след смъртта на длъжника обективна невъзможност да се изпълнява задължението се явява за в бъдеще време и е частична. В тази хипотеза прехвърлителят може да иска разваляне на договора само по съдебен ред.

Какви са другите характерни особености на договора за издръжка и гледане срещу прехвърляне на имот?

  • Първата особеност е, че уговорката за прекратяване на договора е смъртта на прехвърлителя или на третото лице, в чиято полза е сключен.
  • Друга особеност на договора е, че владението върху имота е предадено от прехвърлителя на дължащия издръжка и гледане. С факта на предаването на вещното право прехвърлителят има основание да изисква получаването на дължимите му се насрещни престации.

Освен това макар договорът да се сключва с оглед на личността на пряко задълженото лице то задължението е заместимо. Тоест дължимите грижи могат да се дават и от други лица, на практика от членовете на семейството на длъжника.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu