Издаване на Административен Акт Жена Адвокат Йорданов

Какви трябва да са условията за издаване на административен акт?

Условията и реда за издаване на административен акт трябва да отговарят на действащия АПК като актът се издава по искане на граждани и организации.

За да се осъществи процедурата по издаване на административен акт е необходимо да се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая. Изясняването на тези факти и обстоятелства се извършва като се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите от акта лица.

По принцип при издаване на административен акт особено ако става въпрос за индивидуален такъв, е необходимо да се спази писмената форма.

Действащото административно право допуска съдържанието на акта да бъде изразено чрез действие или бездействие. Административния орган може да се възползва от тази привилегия, само когато това е изрично предвидено като възможност в закон.

Издаденият административният акт не подлежи на изпълнение докато:

 • Не изтекат предвидените в закона срокове за оспорването му
 • При обжалване или протестиране до решаване на спора от съответния орган

Индивидуален административен акт е изричното волеизявление на административен орган, с който се създават права или задължения или се засягат такива. Засегнати леца са тези участващи в гражданския оборот по смисъла на действащото гражданско право.

Отказът на административен орган да предприеме издаване на административен акт също е такъв акт.

Кои са компетентните органи издаващи административни актове?

В практиката при издаване на административен акт се посочва органът, компетентен да го издаде. Когато същият не е посочен то компетентен се явява следния орган:

 • За въпроси, които се решават от органи на общината, актът се издава от кмета на общината.
 • Когато актът е свързан с управление на държавна собственост, той се издава от областните управители

Самото производство започва по по инициатива на заинтересовани от издаването на акта лица. Те могат да бъдат както граждане, така и организации или Юридически лица.

Издаване на Административен Акт Вила Адвокат Йорданов

Самите граждани е необходимо да са дееспособни лица и да имат правен интерес от издаването на акта. За организациите е необходимо да бъде правоспособна и да има правен интерес от издаването на акта.

Самият правен интерес означава правата или законните интереси на заинтересованите лица да бъдат засегнати от акта.

Заинтересовани от издаване на административен акт могат да бъдат при определени обстоятелства прокурор или омбудсман. Те защитават различни интереси:

 • Прокурорът може да инициира такава процедура, когато прецени, че това е необходимо за държавен или обществен интерес
 • Омбудсмана, когато счете, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите

Искането за издаване на административен акт е необходимо условие за започване на такава процедура. То се подава писмено или устно до органа като заявителят избира формата и начина на заявяване на това искане. Организациите подават искането си само писмено.

Писменото искане е необходимо да съдържа определен набор реквизити от които да става ясно в какво се състои искането, кой и кога е и издав поискания акт.

Към така направеното искане се прилагат различни доказателства, които са съобразени с вида и целите на акта.

Как протича процедурата по издаване на административен акт пред органа?

След подаване на искането по някой от приетите и утвърдените от закона способи, административният орган е длъжен да го приеме и разгледа.

При приемане на искането съответното длъжностно лице, удостоверява този факт чрез отбелязване на внасянето му. Когато подаването на искането е извършено устно органът съставя протокол, в който се отразява изявлението на лицето. Самият протокол се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

За дата на започване на производството се приема датата на постъпване на искането в компетентния административен орган.

Условие за започване на производство по издаване на административен акт е задължението на органа да уведоми известните му заинтересовани лица. Съобщаването е правно регламентирано и органът действа в условия на обвързана компетентност.

В случай, че срокът за приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът.

Важен е моментът на конституиране на страните в това производство. Според закона това са заинтересованите лица, за които актът създава права и задължения.

Издаване на Административен Акт Тълпа Адвокат Йорданов

Самото конституиране има няколко хипотези:

 • Заявителят се конституира като страна от момента на подаване на искането за започване на производството
 • Останалите заинтересовани лица от момента на уведомяването им

Административния орган извършва проверка на допустимостта на искането и легитимността на заинтересованите граждани и организации.

Какви са условията за допускане на искането на заявителя?

Това са отделни хипотези, в зависимост от случая, които регламентират онователността на искането за издаване на административен акт:

 • Да няма влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни по акта
 • Не е налице висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същите страни. Фазата на която и това производство е без значение
 • Проверява се дали е налице въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;
 • Налице е дееспособност на гражданите и процесуална правоспособност на организациите
 • Необходим е правен интерес на заявителя, привлечените и встъпилите граждани и организации;
 • Когато законът предвижда специални изисквания, последните трябва да са налице

Когато органът констатира наличието на недостатък в искането той има задължението да уведоми заявителя за това и да даде срок за отстраняване на недостатъка.

Срокът за произнасяне на компетентния административен орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите  в заявлението. Когато се установи, че актът трябва да се издаде от друг административен орган, той му изпраща.

Какви са принципите, които трябва да спазва органа в производството по издаване на акта?

При издавена на административен акт, органът е длъжен да спазва определение принципи при осъществяване на производството.

На първо място административният орган е длъжен да действа в рамките на правомощията му, установени от закона. Това позволява на заинтересованите лица да упражняват своите права, без да вредят на държавата или интересите на други лица.

Самият административен акт се основава на действителните факти, имащи отношение към конкретния случай.

Издаване на Административен Акт Книга Адвокат Йорданов

Начинът по който се установява истинността на фактите е правно регламентиран. Събраните доказателства се проверяват и преценяват от административния орган.

Заинтересованите от изхода на производството лица трябва да имат равни процесуални възможности при участието си в процедурата за защита на своите права и интереси.

Самите доказателства се събират от административния орган служебно, освен когато законът предвижда друго. Органът е длъжен да събира всички необходими доказателства, дори когато няма искане от заинтересованите лица .

При осъществяване на процедурата по издаване на административен когато длъжностно лице е заинтересовано от изхода то трябва да бъде отведено. Това се осъществява или по искане на някое от заинтересованите лица или когато си направи самоотвод.

В какви срокове се издава един административен акт?

Сроковете за издаване на административен акт са разнообразни в зависимост от хипотезата, но всички са правно регламентирани. В общите случаи актът се издава до 14 дни от датата на започване на производството.

Когато се касае за констатиране на вече възникнали права или задължения, актът се издава до 7 дни от датата на започване на производството. При усложнена фактическа обстановка, когато органът назначава експетиза или личното участие на заинтересованото лице актът се издава до 14 дни.

Когато актът се основава на доказателства представени с исканетоили на общоизвестни факти или доказателства от друг орган срокът е не по-късно от 7 дни. Самата налична информация трябва да се предостави в тридневен срок от поискването ѝ.

Законът е предвидил срокове и при хипотези когато е необходимо:

 • Даване на възможност на други субекти на акта да се защитят. В този

случай актът се издава до 30дни от започване на производството

 • Когато се иска съгласието или мнението на друг орган, срокът за издаването на акта се продължава, но с не повече от 14 дни

Непроизнасянето в срок от страна на органа представлява мълчалив отказ да се издаде поискания акт.

По какъв начин издадения административен акт се съобщавана адресатите си?

Издаденият административен акт, съответно отказът да се издаде такъв, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица. Към тази категория се включват и лицата, които не са участвали в производството.

Самото съобщаване се извърши посредством следните способи:

 • Устно уведомяване на асресата за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на длъжностното лице извършило уведомяването
 • Посредством писмено съобщение или чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива
Издаване на Административен Акт Поща Адвокат Йорданов
 • Чрез поставяне на съобщението на таблото за обявления
 • В интернет страницата на съответния орган
 • С лицензиран пощенски оператор или по електронен път, където е заявен, или на посочен точен адрес

В какви случаи издадения административен акт подлежи на обжалване?

Действия или бездействия на административния орган в процедурата по издаване на акта не подлежат на самостоятелно обжалване, освен ако законът е предвидено друго. Издадените актове обаче подлежат на обжалване пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

Законът допуска и обжалване и по съдебен ред дори когато възможността за оспорване по административен ред не е изчерпана.

Изричният отказ за разглеждане на искане за издаване на акт сащо подлежи на обжалване.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu