Имуществено Обезпечение Ипотека Адвокат Йорданов

Какво означава понятието имуществено обезпечение?

Имуществено обезпечение означава е че длъжникът носи отговорност за дълга си към кредитора с цялото си имущество. В тази хипотеза е възможно и други лица да се задължат заедно с главния длъжник под различна форма:

  • Поръчителство
  • Менителнично поръчителство
  • Банкова гаранция

Характерно за едно имуществено обезпечение е че едно или няколко лица гарантират на кредитора, че длъжника ще изпълни задължението си. На практика тези трети лица се превръщат в допълнителни длъжници на кредитора, обезпечавайки изпълнението на чужд дълг със собствено имущество.

Кое е най-често срещаното имуществено обезщетение в практиката?

Най-често срещаното имуществено обезпечение е поръчителството. По своята същност това е един едностранен формален договор, имащ за цел да обезпечи едно чуждо задължение. Посредством този договор поръчителят се задължава да отговаря за един чужд дълг пред кредитора на това задължение.

Договорът прилича на двустранен но това не е така, защото за кредитора не възниква някакво насрещно задължение спрямо поръчителя. Тъй като е безвъзмезден този договор много прилича на дарствения акт но не дарение тъй като неможе да съществува самостоятелно. В случая отговорността на поръчителя зависи от дълга към кредитора и поведението на длъжника при обслужването на дълга.

Ако кредиторът се разпореди с дълга, посредством условия, срокове или други тежести (модалитети) това разпореждане е валидно и за поръчителството. Същото важи и за възраженията като признатата и гарантирана от закона възможност да се откаже изпълнението на едно субективно право.

Договора за поръчителство се сключва между кредиторът и поръчителят без участието на длъжника, тъй правни задължения възникват единствено между тях.

След сключването на този договор поръчителят придобива право на регресен иск спрямо длъжника, в случай когато е погасил дълга му. Самият начин по който поръчителят е погасил задължението на длъжника към кредитора е без значение за правото на регресен иск.

Погасяването на дълга от поръчителя може да се извърши чрез изпълнение или друг равностоен способ, приет от кредитора като изпълнение. В последствие н случай на регресен иск в тежест на поръчителя е да докаже, че е изпълнил въпросното задължение.

Имуществено Обезпечение Вали Адвокат Йорданов

Кога изпълнеието се счита за редовно и погасява задължението?

За да бъде признато изпълнението за редовно то трябва да има погасителен ефект спрямо дълга към кредитора. В този случай поръчителят трябва да уведоми длъжника, затова че има намерение да изпълни задължението за което гарантира.

В случай че поръчителят погаси дълга, той встъпва в правата на кредитора и се превръща в кредитор (суброгация) на длъжника. Тези права възникват в полза на поръчителя дори и длъжникът да не е знаел за договора за поръчителство.

При суброгацията поръчителят получава правата на кредитора и срещу трети лица, които са учредили залог или ипотека за задължението. Тези права обаче са ограничени до размера, в който новият кредитор би имал иск срещу тях, ако те са поръчители.

Какво е солидарна отговорност и кога възниква?

При наличие на солидарна отговорност имуществено обезпечение също могат да гарантира вземането, включително и при неистинската солидарност на работодателя, застрахователя.

Солидарно задължени в облигационното право е налице когато няколко длъжници са се задължили да отговарят по един и същи дълг. Тогава кредиторът може да иска изпълнение от всеки длъжник и в случай на такова дълга се погасява, освобождавайки всички длъжници.

Тази отговорност възниква в предвидени от закона случаи и когато такава е уговорена между страните. Солидарните длъжници отговарят за едно и също задължение и кредиторът може да го иска изпълнение от всеки от длъжниците изцяло.

Никой от длъжниците не може да иска разделяне на дълга или да претендира срещу кого кредиторът да претенцията си. Претенцията на кредиторът може да е срещу всеки длъжник и ако не бъде изпълнена изцяло друг от длъжниците плаща остатъка. Солидарната отговорност защитава интереса на кредитора, а не на длъжниците.

Налице ли е солидарна отговорност между поръчителя, длъжника и този който отговаря наравно с длъжника - съдлъжник?

За да се отговори дали е налице солидарна отговорност трябва да се разграничат отговорностите на различните субекти.

Поръчителят е физическо лице, което поема задължава да отговаря пред кредитор за чужд дълг солидарно с длъжника. Следователно между длъжника и поръчителя е налице солидарна отговорност.

Поръчителят има и различни права от съдлъжника, защото може да търси изцяло от длъжника онова, което е платил на кредитора. Съдлъжникът може да търси от другия длъжник само платеното само пропорционално.

Имуществено Обезпечение Солидарност Адвокат Йорданов

Когато поръчителите са повече от един този който е изпълнил може да търси част от платеното от другите поръчители. За разлика от поръчителя, съдлъжникът няма това право.

Поръчителят има право да упражни всички възражения на длъжника заедно със своите като поръчител. За разлика от поръчителя, съдлъжникът няма право на допълнителни възражения спрямо другия длъжник.

Поръчителството е имуществено обезпечение на чуждо задължение, което означава, че поръчителят е солидарен длъжник и отговаря с цялото си имущество.

Освен това кредиторът в пълното си право да претендира изпълнение от поръчителя, ако истинския длъжник не обслужва дълга си.

Особеното е че за да насочи претенциите си срещу поръчителя, кредиторът има кратък 6 месечен срок. Този срок започва да тече след като главния длъжник изпадне на забава или спре да обслужва дълга си. Ако в този срок кредиторът не насочи претенциите си към поръчителя неговото имуществено обезпечение отпада.

Съдлъжникът е лице,  отговарящо за собствен дълг солидарно с другия длъжник за едно общо тяхно задължение. Той отговаря наравно с другия длъжник и за него се прилагат общите правила на давността по ЗЗД.

Как поръчителят може да се защити правата си от отговорност като съдлъжник?

Ако е налице съдебно производство поръчителят може да направи възражение, за промяна на отговорността от поръчител на съдлъжник.

В случай че длъжникът обслужва задължението си, вземането се търси само от поръчителя. В този случай ако вземането на кредитора се погаси по давност спрямо длъжника, това освобождава поръчителя от отговорност.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu