Хулиганство Стадион Адвокат Йорданов

По какъв начин едно хулиганство може да увреди обществените отношения и установения ред?

Деянието хулиганство е насочено срещу установения в обществото ред като увреждането на обществените отношения се извършва посредством действия. Изпълнително деяние предвижда наличие на три елемента които са в кумулативна зависимост като условие за съставомерност:

  • Действия трябва да бъдат непристойни
  • Грубо да нарушават обществения ред
  • Да изразяват явно неуважение към обществото

Непристойно може да бъде всяко, което явно противоречи на установения морал и поради това се явява неприлично, скандализиращо или безсрамно.

Пример за такива действия е сбиването, скандал, биене на дете.

За да е налице хулиганство не и необходимо действието да е извършено на обществено или пред други лица. Достатъчно е един скандал в жилище да  е възприе от живущите в една етажна собственост

Субект на едно хулиганство може да бъде всяко наказателноотговорно лице по смисъла на действащото наказателно право.

Хулиганство може да бъде извършено и само с едно действие, което е по своя характер непристойно.

Едно действие в тази хипотеза може да е скандализиращо дори да не е извършено пред други лица. Например чупене на витрини през нощта. Необходимо обаче е да бъде извършено на обществено място каквото е улицата.

Друго изискване за съставомерност на това престъпление е извършените скандални действия да бъдат годни да станат обществено достояние.

Затова деянието хулиганство винаги се извършва чрез действие. Това е резултатно престъпление, чийто резултат е грубото нарушаване на обществения ред.

Този резултат настъпва, когато непристойните действия и последиците от тях предизвикват силно възмущение у околните.

Хулиганство Чупене Адвокат Йорданов

Каква е формата на вината в хипотезата на това престъпление и с какво то се различава от дребното хулиганство?

Формата на вина винаги е умисъл, било то като пряк или евентуален умисъл, когато деецът преследва свои лични цели и грубо нарушава обществения ред.

Специален признак на това престъпление е наличие на хулигански мотив възприет като „явно неуважение към обществото“ от страна на извършителя.

Такъв мотив съществува, когато деецът демонстрира чрез действия, че не зачита съществуващите норми за поведение и се отнася пренебрежително към тях.

Освен това самите действия се извършват без смислена причина, което представлява демонстрация на незачитане на цялостно установения ред.

Чрез деянието хулиганство могат да се осъществят и други престъпления като например, унищожаване или повреждане на  вещ, телесна повреда, обида. Другите престъпления могат да са в идеална или реална съвкупност в зависимост от хипотезата.

Хулиганството се различна от дребното хулиганство посредством резултата от действията между двете деяния. Дребното хулиганство се изразява с действия например в спречкване на обществени места, които нямат престъпен характер. Те преставляват деяния за които може да се наложи ной-много административно нарушение.

За разлика от това престъпленето хулиганство се отличава с едновременното и задължително наличие на грубо нарушаване на обществения ред. Резултатата от това е явно неуважение на обществото като специален мотив.

Хулиганството по се различава от дребното хулиганство и по субектите на тези деяния. При дребното хулиганство няма изискване субектът да е навършил 16-годишна възраст, нито самите действия да бъдат извършени непременно на публично място.

Предвижда ли закона по-тежко наказуеми хипотези на хулиганство?

Квалифицираните случаи на това деяние са предвидени в действащия наказателен кодекс.

Първият квалифициран състав е предвиден, когато хулиганството е съпроводено със съпротива срещу орган на властта. Съпротивата също е действие чрез нападение насочено целенасочено срещу орган на властта, който се стреми да спре хулиганските действия.

За вторият квалифициран случай, законът предвижда като условие за съставомерност наличието на изключителен цинизъм.

Хулиганство Съпротива Адвокат Йорданов

Това понятие означава, че хулиганските са проявени чрез особена нагло и безцеремонно погазване на човешките ценности.

Примери в тази насока са издевателство над болен, развратни действия на публично място пред много хора и други подобни.

Трети квалифициран признак е налице, когато хулиганството се отличава с изключителна дързост. Това понятие предполага, хулиганските действия да демонстрират някаква особена упоритост без възможност за постигане на крайната цел.

Пример за това е открит опит да се подпали добре охранявана сграда.

По-тежко наказуем случай на хулиганство е налице, когато деянието е извършено повторно.

Последния квалифициран случай на хулиганство е когато с деянието е налице дързост, цинизъм, съпротива и едновременно с това представлява опасен рецидив.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu