Гражданско Право Вълна Адвокат Йорданов

Какво представлява българското гражданско право и какви отношения регулира?

Действащото гражданско право представлява съвкупност от норми, уреждащи определени обществени отношения в които страните по своя воля са встъпили. Предмет на регулиране, са имуществените отношения между гражданско правните субекти и свързаните с тях лични и неимуществени отношения

Като субективно право, това е гарантирана от закона възможност едно лице да има определено поведение и да изисква определено поведение от други лица.

При регулирането на обществените отношения нашето гражданско право използва определени принципи за постигане на целите. Основен принцип е недопускане злоупотреба с право, което означава, че никой неможе да се позовава на права, които не притежава.

Равнопоставеността е друг принцип, позволяващ равна възможност за участниците в гражданския оборот, при придобиване и упражняване на правата им. Принципа на самостоятелност дава възможността правните субекти самостоятелно да са носители на права и задължения. В тази връзка участниците в гражданския оборот  могат свободно да формират и да изразяват волята си и да носят последиците от своите решения.

Свободата на волята в действащото гражданско право означава, че правоотношенията между субектите не са наложени от държавната власт, а са израз на свободна воля, превърната в свободно поведение.

С принципа на справедливостта се защитават интересите на субектите на гражданското право като се търси възможност за съчетаване на интересите им. В случая акцентът пада върху добросъвестността като в случая се преценяват две обстоятелства:

 • дали субекта е знаел за определено обстоятелство
 • не е действал умишлено, но не е изпълнил задължението си

Типичен пример в тази насока е свободата на договарянето на условия между страните в правоотношението.

Как нормите на действащото гражданско право се реализират във времето?

Нормите на нашето гражданско право действат във времето, пространството и по отношение всички останоли участници в гражданския оборот.

Действието се проявява неограничен брой пъти винаги, когато е налице правопораждащ юридически факт по отношение на неограничен кръг трети лица. Това е общо действие, което гарантира тяхната задължителност и способност да бъдат прилагани спрямо неограничен брой лица и случаи.

Гражданско Право Часовник Адвокат Йорданов

Действието на нормите на гражданското право във времето е ограничено, от влизане в сила на определен закон в сила, до неговата отмяна. Затова е важно да се уточни откога се поражда това действие. Законът започва да действа тогава, когато влезе в сила като важна предпоставка е достигането му до знанието на неговите адресати. Това се постига чрез разгласяването му посредством  обнародването в Държавен вестник.

С отмяната на един закон се прекратява неговото действие като това става само чрези предвидените от самия закон предпоставки. Самата отмяна се извършва, ако има краен срок на действието на закона или когато целта му е постигната.

Нормите на действащото гражданско право имат обратно действие по отношение на юридически факти, настъпили преди влизането му в сила. Налице е разликата между обратното действие на нормата и действието им върху заварените правоотношения. При обратното действие норма има сила върху юридически факти, които са се проявили и завършили своето действие. В другия случай юридическите факти са настъпили до влизането в сила нормата, но не са завършили действието си.

Какви видове норми съществуват в гражданското право?

Гражданско правните норми, които съществуват и регулират отношенията в гражданския оборот са многобройни. Съществуват различни видове норми като основното разделение между тях се прави в зависимост от:

 • Приложното поле
 • Съдържанието
 • Интереса, който установяват.

Според приложното поле те биват:

 • общи имащи неограничен кръг правни субекти
 • специални регулиращи отношения между точно определени субекти

Според съдържанието гражданско правните норми са:

 • самостоятелни – тяхното действие не е свързано с наличието на други правни норми
 • несамостоятелни – проявят своето действие само във връзка с други правни норми
 • препращащи

Според целите нормите са:

 • Заповядващи – създават задължения
 • Забраняващи– създават едно задължение за отрицателно поведение
 • Овластяващи – създават възможност за упражняване определено поведение

Друг вид норми са материални и процесуални норми:

 • Материалните гражданско правни норми поначало нямат обратно действие
 • процесуалните гражданско правни норми поначало имат обратно действие
Гражданско Право Стрелки Адвокат Йорданов

Освен това съществуват императивни и диспозитивни правни норми като разликата между тях е във възможността техните субекти да се отклонят от предписаното в нормата поведение. В първия случай не се допуска отклонение в поведението на правните субекти  от предписаното в нормата поведение.

Съществуват и правни норми наречени презумпции, при които въз основа на установени факти, се прави заключение за други, несъществуващи и/или неустановени факти. Самите презумции биват

 • Оборими – като при тях е допустимо доказване на противното
 • Необорими – при тях не се допуска доказването на противното

Фикциите са също гражданско правни норми, при които юридическия факт не съществува но се предполага неговото съществуване

Какво представлява гражданското правоотношение?

Действащото гражданско право приема, че това е конкретна връзка между субекти  създадената въз основа на правна норма. След изграждането на тази връзка, за страните в нея се пораждат съответни юридически факти права и правни задължения.

Самото правоотношението възниква, след като настъпи конкретен правопораждащ факт, но преди да са се проявили субективните права и правните задължения. Затова гражданското правоотношение е вид обществено отношение, което се отнася до връзка между два или повече правни субекта.

Самите граждански правоотношения могат да бъде доста разнообразни в зависимост от критерия.

Простите правоотношения се състоят само от едно субективно право и задължение, каквото е договора за заем.

При сложното правоотношение съществува повече от едно право и задължение. Такъв например е договорът за покупко-продажба на вещ. Много често в сложните правоотношения се проявява двойнственост по отношение на качествата на участващите в тях страни.

С комплексните правоотношения се създава съвкупност от различни самостоятелни правоотношения обединени, от общ правопораждащ факт и общност на страните. Такива са. Правоотношенията в сдружение с идеална цел.

Някои правоотношения в действащото гражданско право като например облигационните, са точно определени като страните са индивидуализирани, правата и задълженията също. Други като вещните правоотношения, са относително определени предвид наличие на неопределено множество от насрещно задължени субекти.

За да бъдат ефективно защитени вашите интереси пред съда и в гражданския оборот, използвайте квалифицирана помощ от адвокат.

Запознайте се с  част от правните услуги в сферата на гражданското право:

 • Консултации по гражданскоправни въпроси
 • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • Правна помощ при охранителни и заповедни производства
 • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори
 • Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство

Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражи при воденето на граждански дела.

Гражданско Право Папки Адвокат Йорданов

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu