Грабеж Бата Адвокат Йорданов

Какво представлява престъплението грабеж съгласно действащото наказателно право?

Деянието грабеж представлява сложно двуактно престъпление в което са включени няколко елемента. Една кражба също може да се квалифицира като грабеж при определени обстоятелства.

В тази хипотеза деецът е заварен на местопрестъплението и употреби сила с цел да запази владението върху веща предмет на кражбата.

Не е налице грабеж в хипотезата когато деецът употреби сила и заплашване с цел да избяга а не да запази владението върху веща.

За съставомерността на грабежа не е необходимо деецът да е имал обективната възможност да осъществи заплахата за насилие. Достатъчно е тази заплаха да е създала основателен страх у заплашвания, че може да бъде осъществена.

Упражняване на насилие върху пострадалия е съставомерен елемент на престъплението грабеж. Освен това веща предмет на деянието трябва да е била във владее от пострадалия към момента на самото прилагане на насилие или заплаха.

Каква е разликата между принудата при грабеж и обикновената принуда?

При грабеж вредата настъпва веднага, което е и разликата с принудата където вредата настъпва в последствие. При принудата, силата и заплашването се прилагат с цел свързана с последващо имуществено разпореждане. При грабежа принудата е срещу живота и здравето.

Друга разлика е, че сломяването на съпротивата на жертвата при грабежа е свързана с отнемане на вещ лично от дееца. В другия случай принудата е средство за мотивиране на пострадалия да предприеме действие по имуществено разпореждане в по късен момент.

При грабежа употребата на сила е обективен признак свързан с физическо въздействие. Целта е преодоляване на съпротивата на пострадалия, който се опитва да запази владението върху веща предмет на грабежа.

Грабеж е налице и когато употребата на сила се изключва възможността за съпротива. Грабеж е налице и когато отнемането е с цел пострадалия да бъде принуден да изпълни свое задължение.

Грабеж Пистолет Адвокат Йорданов

При какви условия може да се извърши грабеж според действащото наказателно право?

Когато грабежът е при предварителен сговор и употребата на сила е в условията на ексцес отговорността е индивидуална само за извършителя.

Придвижването към обекта на деянието е започнало изпълнение на престъплението и представлява опит, а не приготовление. Самото приготовление за грабеж е съставомерно когато действията на дееца са ограничени до подготовката. В случая за да е налице опит не трбява да се предприемат действия за неговото осъществяване.

Съучастието в хипотезата на грабеж е налице когато с поведението си съучастникът допринася за сломяването на съпротивата на пострадалия. В този момент  друг съучастник прилага физическо насилие върху жертвата.

Приносът е необходимо да е чрез поведение допринасящо за сломяване на съпротивата. Заплашването трябва да е изразено по начин, който застрашава непосредствено живота и здравето на заплашвания.

Грабежът е довършен в момента на отнемането на вещите. Последвалото разпределение на вещите или разпореждането с тях не е елемент от състава на грабежа.

Отнемането предполага прекъсване на владението на пострадалия и установяване на ново владение от страна на дееца върху предмета на деянието.

Кои са квалифицираните форми на грабежа?

При тези форми грабежът е свързан с нанасяне на телесни повреди или с убийство. Тези деяния са елементи от фактическия състав на квалифицирания грабеж.

Независимо от това, че пострадалия не е оказал ефективна защита това не нарушава единството на хипотезите на този вид грабеж. Убийства и телесни повреди подчинени на основната цел да се отнеме вещ са обслужващи действия по отношение на основната цел.

Важното в този случай е тази обективна връзка трябва да е налице в съзнанието на дееца.

Грабеж Рентген Адвокат Йорданов

Когато обаче убийството не е с цел отнемането на веща, а с друга такава е налице реална съвкупност между убийство и кражба.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu