Етажна Собственост Балкони Адвокат Йорданов

В режим етажна собственост налице ли е съсобственост по отношение на сградата?

Етажна собственост не е вид право на собственост. Това е един особен режим съставен от правни норми, които уреждат взаимоотношенията между собствениците на отделните обекти в една сграда. Освен това те уреждат отношенията между собствениците и обитателите на сградата и регламентират етажната собственост, чийто обект е самата сграда.

Съществуването на етажна собственост предполага наличие на няколко условия:

  • Да има реално съществуваща самостоятелна сграда, отговаряща на изискванията за ползване като отделните обекти да са част от сградата.
  • В сградата да са обособени най-малко два самостоятелни обекта одобрени с архитектурен проект
  • Самостоятелните обекти да имат различни собственици
  • Да е налице индивидуална собственост върху реално обособените самостоятелни обекти и съсобственост върху идеални части от общите части на сградата.

Общите части представлява всичко онова което обслужва сградата и се използва от всички етажни собственици:

  • Стени
  • Стълбища
  • Носещи конструкции и т.н.

Земята върху която е построена сградата също е обща част която е в режим или на съсобственост или на отстъпено право на строеж. Дяловете на етажните собственици в общите части  се определят от стойността на всеки определен самостоятелен обект.

В етажната собственост реално действат два режима – обикновена собственост върху реално обособен обект и съсобственост върху общите части на сградата. Отношенията подлежащи на регулиране от правните норми са свързани най-вече с управлението на общите части на сградата. Освен това те регулират правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Как възниква една етажна собственост?

Способите при които възниква етажната собственост са няколко и всички са правно регламентирани в различни закони.

Режим на етажна собственост може да възникне посредством делба независимо дали е доброволна или съдебна. Особеното при съдебната делба е етажна собственост да възникне без значителни преустройства и неудобства, за поделения имот.

Друг способ при който възниква етажна собственост е когато една сграда бъде надстроена и тази част стане собственост на друго лице. Особеното е че сградата която е надстроена трябва да е била еднофамилна постройка.

Етажна Строители Балкони Адвокат Йорданов

Давността също е способ за възникване на етажна собственост но при условие, че сградата има поне още един собственик.

Въобще законът изисква за съществуването на етажна собственост поне двама собственици в сградата на самостоятелни помещения, като общи за тях ще бъдат общите части.

Етажната собственост не е юридическо лице по смисъла на закона нито има собствено имущество или представителни органи. Дори в определен момент да се формира имуществена маса това не прави събраното имущество общо за етажната собственост.

В режима на етажна собственост се създават управленски органи но те нямат качествата характерни за юридическите лица.

Етажната собственост може да има правилник за вътрешния ред но неговата цел е да регламентира нормално съжителство на отделните собственици. както и нормалното използване и поддръжка на общите части на сградата.

Възможно ли е сграда в режим на етажната собственост да бъде надстроена?

В ЗУТ е предвидена такава възможност, но за се реализира е необходимо изпълнението на определена процедура.

На първо място е необходимо да се учреди право на надстрояване от собственикът на земята. Друго условие е етажните собственици да изразят в писмена форма с нотариална заверка на подписа, съгласие за настрояване на сградата.

В случай че тези условия бъдат изпълнени собствениците на надстроените етажи или части от тях придобиват срещу заплащане собствеността върху всички общи части на сградата, дори и върху земята.

Неспазване на решение на общо събрание

Решенията на взети от общото събрание на етажната собственост подлежат на изпълняват в определените в тях срокове. В случай че общото събрание не е определило срок, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им.

Самото решение има задължителен характер и при неизпълнение от член на етажната собственост последния може да бъде санкциониран. В този случай управителят подава заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на ГПК като прилага решението на общото събрание.

Когато стана въпрос за изваждане на собственик или ползвател на самостоятелен обект в етажната собственост се издава изпълнителен лист. В този случай към писменото искане се прилага екземпляр от предупреждението по чл. 45, ал. 2 ЗС.

Какви решения и санкции може да постанови общото събрание на етажната собственост?

Общото събрание на етажната собственост може да одобри предварително изпълнение на решението, когато е свързано с извършването на разходи за необходим ремонт

Когато собственик или обитател на помещение в сграда в режим на етажна собственост не изпълнява задълженията си подлежи на санкция. Самата санкция представлява глоба до 100лв. за физическо лице и до 350 лв. за юридическо лице.

Същата санкция – глоба се налага и за нарушаване правилата на вътрешния ред и създаване на безпокойство, по-голямо от обичайното. Размерът е до 150 лв. за физическо лице и до 500 лв. за юридическо лице.

Етажна Собственост Събрание

Констатирането на нарушение се извършва с протокол, съставен от управителния съвет или ако няма от управителя и двама собственици или ползватели. В случай че управителя откаже да го състави, протоколът се съставя от трима собственици или ползватели.

В констативният протокол трябва да се съдържат данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата и място на нарушението.

Протоколът се съставя в три еднообразни екземпляра след което председателят на управителния съвет го предоставя на общинската или районната администрация. Самият акт за установяване на нарушение се съставя от общинската администрация, а наказателното постановление от кмета.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu